Nghiên cứu tiền xử lỷ nước rỉ rác của bãi rác Nam sơn bằng keo tụ điện hóa

MỤC LỤC 1

DANH MỤC BẢNG 3

DANH MỤC HÌNH 4

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TÁT 5

MỞ ĐÀU 1

CHƯƠNG 1. TỎNG QUAN 3

1.1. Tổng quan vè nước rĩ rác.-.-.-.-.-.-.—.-.-.-.-.-3

1.1.1. Đặc điếm nước ri rức 3

1.1.2. Các phương pháp xứ tý nước ri rác 11

1.1.3. Một sấ công trinh nghiên cữu xứ lý nước ri rác. 13

1.2. Phương pháp keo tụ diện hoá— -.18

1.2.1. Định nghĩa, cơ che 18

1.2.2. Dặc điếm của phương pháp keo tụ điện hoã 20

1.2.3. ứng dụng keo tụ điện hoá trong xứ lý môi trường 21

CHƯƠNG 2. THỤC NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN círu 25

2.1. Thiết bị và hóa chất - 25

2.1.1. Thiết bị. 25

2.1.2. Hóa chất 25

2.2. Hệ thi nghiệm keo tụ diện hóa. 25

2.2.1. Sơ đồ hệ thiết bị thi nghiệm 25

2.2.2. Bề diện hóa 27

2.2.3. Điện cực 28

2.2.4. Nguồn một chiều 28

2.2.5. Kẹp diện cực. 29

23. Dồi tượng và nội dung nghiên cứu .-.—.-.29

2.3.1. Dổi tượng nghiên cứu 29

2.3.2. Nội dung nghiên cứu 30

2.3.2.1. Nghiên cứu ánh hướng cũa cường độ dòng diện đến quá trình KTDH

. .31

2.3.2.2. Nghiên cứu ánh hướng cúa pH dền hiệu quã cùa quá trình KTDH .31

2.3.2.3. Nghiên cứu ánh hướng của dạng diện cực anol tới hiệu quá của quá

trinh KTĐH. .32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY