Nghiên cứu, khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của khuôn in

MỤC LỤC 1

LỜI MỞ ĐẦU 5

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA CÔNG NGHỆ IN OFFSET 7

I.1. ĐẶC TRƯNG CỦA CÔNG NGHỆ IN OFFSET 7

I.2. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH TRONG CÔNG NGHỆ IN OFFSET 9

I.2.1. SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ IN OFFSET 9

I.2.2. MỤC ĐÍCH CỦA TỪNG CÔNG ĐOẠN TRONG DÂY TRUYỀN CÔNG NGHỆ IN 10

I.2.2.1. QUÁ TRÌNH SẮP CHỮ ĐIỆN TỬ – IN LASER ĐỂ TẠO RA BẢN CAN 10

I.2.2.2. QUÁ TRÌNH TÁCH MÀU ĐIỆN TỬ( QUÁ TRÌNH T’RAM HOÁ) 10

CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA KHUÔN IN TRONG CÔNG NGHỆ IN OFFSET 13

II.1. ẢNH HƯỞNG CỦA VẬT LIỆU ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA KHUÔN IN 13

II.1.1. ẢNH HƯỞNG CỦA GIẤY CAN VÀ FIML ĐẾN CHẤT LƯỢNG KHUÔN IN 13

II.1.2. ẢNH HƯỞNG CỦA BẢN IN ĐẾN CHẤT LƯỢNG KHUÔN IN 13

II.2 ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG NGHỆ ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA KHUÔN IN 18

II.2.1 ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH BÌNH BẢN 18

II.2.2 ẢNH HƯỎNG CỦA QUÁ TRÌNH PHƠI BẢN 19

II.2.2.1. NGUỒN SÁNG PHƠI BẢN 19

II.2.2.2. ẢNH HƯỞNG CỦA CƯỜNG ĐỘ RỌI LÊN BẢN 20

II.2.2.3. TẤM CHE DÙNG TRONG PHƠI BẢN VÀ VẬT LIỆU TẤM MỎNG. 21

II.2.2.3. ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ TIẾP XÚC GIỮA GIẤY CAN( FILM) VÀ BẢN ĐẾN CHẤT LƯỢNG KHUÔN IN. 23

II.2.2.4. ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN PHƠI ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA BẢN. 24

II.2.3. ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH HIỆN BẢN 24

II.3. ẢNH HƯỞNG CỦA THIẾT BỊ ĐẾN CHẤT LƯỢNG KHUÔN IN 26

II.3.1. DO THIẾT BỊ LÀM VIỆC 26

II.3.2. YẾU TỐ NGUYÊN VẬT LIỆU 27

II.3.3. MÁY PHƠI 28

II.3.4. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SẮP CHỮ ĐIỆN TỬ, TÁCH MÀU ĐIỆN TỬ ĐẾN CHẤT LƯỢNG KHUÔN IN 33

II.4. ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG TỚI CHẤT LƯỢNG KHUÔN IN 39

CHƯƠNG III. KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐÊN CHẤT LƯỢNG KHUÔN IN 41

III.1. KHẢO SÁT SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN PHƠI ĐẾN CHẤT LƯỢNG KHUÔN IN 41

III.1.1. MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT 41

III.1.2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT 41

III.1.3. ĐIỀU KIỆN KHẢO SÁT 42

III.1.4. QUY TRÌNH TIẾN HÀNH THỰC NGHIỆM 43

III.1.5. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ NHẬN XÉT 43

III.1.5.1. BẢN HIỆN VỚI THỜI GIAN 20S 44

III.1.5.2. BẢN HIỆN VỚI THỜI GIAN 50S 44

III.1.5.3. BẢN HIỆN VỚI THỜI GIAN 60S 45

III.1.5.4. BẢN HIỆN VỚI THỜI GIAN 70S 46

III.1.5.5. BẢN HIỆN VỚI THỜI GIAN 100S 47

III.2. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH HIỆN ĐẾN CHẤT LƯỢNG KHUÔN IN 48

III.2.1. MỤC ĐÍCH THỰC NGHIỆM. 48

III.2.2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 48

III.2.3. ĐIỀU KIỆN KHẢO SÁT. 50

III.2.4. QUY TRÌNH TIẾN HÀNH THỰC NGHIỆM. 51

III.2.5. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ NHẬN XÉT 51

III.2.5.1. BẢN HIỆN VỚI NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH HIỆN 0,2% NAOH 52

III.2.5.3. BẢN HIỆN VỚI NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH HIỆN 0,5% NAOH 53

III.2.5.4. BẢN HIỆN VỚI NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH HIỆN 0,6 NAOH 54

III.2.5.5. BẢN HIỆN VỚI NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH HIỆN 1,0% NAOH 55

III.3. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA LOẠI DUNG DỊCH HIỆN ĐẾN CHẤT LƯỢNG KHUÔN IN. 56

III.3.1. MỤC ĐÍCH THỰC NGHIỆM. 56

III.3.2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT. 56

III.3.3. ĐIỀU KIỆN KHẢO SÁT 59

III.3.4. QUY TRÌNH TIẾN HÀNH THỰC NGHIỆM 59

III.3.5. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ NHẬN XÉT 60

III.3.5.1. BẢN HIỆN VỚI DUNG DỊCH HIỆN 1( 0,5% NAOH + 0,01% CHẤT TRỢ 1) 60

III.3.5.2. BẢN HIỆN VỚI LOẠI DUNG DỊCH HIỆN 2( 0,5% NAOH + 0,01% CHẤT TRỢ 2) 60

III.3.5.3. BẢN HIỆN VỚI DUNG DỊCH HIỆN 3( 0,5% NAOH + 0,01% CHẤT TRỢ 3) 61

III.4. KHẢO SÁT SỰ KHÁC BIỆT CỦA NƯỚC PHA DUNG DỊCH HIỆN ĐẾN CHẤT LƯỢNG KHUÔN IN. 62

III.4.1. MỤC ĐÍCH THỰC NGHIỆM. 62

III.4.2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT. 62

III.4.3. ĐIỀU KIỆN KHẢO SÁT. 63

III.4.4. QUY TRÌNH TIẾN HÀNH THỰC NGHIỆM 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY