Nghiên cứu đánh giá Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” do trung tâm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, tổng cục thủy lợi, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì

Danh mục các từ viết tắt. 5

Danh sách hình . 6

Danh mục bảng. 7

MỞ ĐẦU. 8

1. Lý do chọn đề tài. 8

2. Đối tƯợng nghiên cứu . 10

3. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu. 10

4. Câu hỏi nghiên cứu . 10

5. PhƯơng pháp nghiên cứu. 11

6. Ý nghĩa của đề tài. 14

7. Cấu trúc của luận văn. 14

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN

CỦA ĐỀ TÀI . 15

1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu. 15

1.1.1. Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trên thế giới. 15

1.1.2. Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, tiếp cận từ Việt Nam . 18

1.2. Cơ sở lý luâṇ . 37

1.2.1. Khái niệm làm việc. 37

1.2.2. Lý thuyết vận dụng . 40

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC

HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG VÀ QUẢN LÝ

RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG . 46

2.1. Quá trình xây dựng đề án. 46

2.1.1. Các bên tham gia xây dựng đề án. 46

2.1.2. Các giai đoạn của quá trình xây dựng đề án. 47

2.1.3. Mục tiêu, nội dung cơ bản của đề án. 49

2.2. Quá trình tổ chức thực hiện đề án. 50

2.2.1. Quá trình tổ chức thực hiện đề án ở cấp trung ương . 50

2.2.2. Quá trình tổ chức thực hiện đề án cấp tỉnh . 54

2.2.3. Quá trình tổ chức thực hiện đề án ở cấp huyện, xã. 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY