Nghiên cứu các vấn đề môi trường và quy hoạch môi trường, phát triển bền vững và phát triển du lịch bền vững

Lời nói đầu 1

CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG 4

1. Một số vấn đề về môi trường và quy hoạch, kế hoạch hóa bảo vệ môi trường (quy hoạch môi trường) 4

1.1. Môi trường và những vấn đề liên quan 4

1.2. Quy hoạch môi trường 8

2. Những vấn đề về phát triển bền vững, du lịch bền vững và phát triển du lịch bền vững. 11

2.1. Phát triển bền vững. 11

2.2. Du lịch bền vững. 13

2.3. Phát triển du lịch bền vững. 14

3. Quy hoạch môi trường – biện pháp tích cực để bảo vệ môi trường. 19

CHƯƠNG II. PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG; VAI TRÒ CỦA QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG 22

1. Những quy định của pháp luật Việt Nam về quy hoạch môi trường. 22

1.1 Các quy định của Luật bảo vệ môi trường về quy hoạch môi trường. 22

1.2 Quy hoạch môi trường trong một số luật liên quan 32

2. Vai trò của quy hoạch môi trường đối với phát triển du lịch bền vững 47

2.1 Quy hoạch môi trường là cơ sở để bảo vệ một cách hiệu quả tài nguồn tài nguyên du lịch. 48

2.2 Quy hoạch môi trường tạo điều kiện đảm bảo sự ổn định cho sự phát triển du lịch. 50

2.3 Quy hoạch môi trường giúp cho việc phát triển du lịch thấy được những tác động của các hoạt động du lịch mang lại trong bức tranh chung về môi trường. 54

2.4 Quy hoạch môi trường góp phần tạo các điều kiện thuận lợi cho việc thiết lập các mối quan hệ hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường và phát triển du lịch. 55

2.5 Quy hoạch môi trường đưa ra những biện pháp tích cực cho hoạt động bảo vệ môi trường, tạo cơ sở cho các giải pháp của ngành du lịch vừa bảo vệ môi trường vừa đảm bảo tăng trưởng kinh tế. 56

CHƯƠNG III. THỰC TIỄN QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM 58

1. Thực tiễn phát triển du lịch bền vững và công tác bảo vệ môi trường ở Việt Nam trong những năm qua 58

1.1 Phát triển du lịch bền vững - hướng đi chủ yếu của toàn ngành du lịch và các địa phương trong cả nước. 58

1.2 Thực tiễn bảo vệ môi trường ở nước ta trong những năm qua. 63

1.3 Quy hoạch môi trường ở Việt Nam. 69

2. Những giải pháp chủ yếu cho vấn đề quy hoạch môi trường ở Việt Nam 72

2.1 Hoàn thiện các quy định của pháp luật về quy hoạch môi trường. 72

2.2 Đào tạo nguồn nhân lực cho ngành môi trường. 80

2.3 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức cộng đồng, giúp họ nhận thức được vai trò của mình trong việc bảo vệ môi trường. 81

2.4. Riêng đối với ngành du lịch, phải có kế hoạch cụ thể trong việc phối hợp với các bộ ngành khác, các địa phương trong việc lập quy hoạch môi trường, đánh giá thực trạng môi trường và tài nguyên du lịch ở các địa phương; đề xuất, kiến nghị các giải pháp phù hợp cho quy hoạch môi trường quốc gia nhằm bảo vệ môi trường nói chung và môi trường du lịch nói riêng đảm bảo cho sự phát triển bền vững của du lịch. 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY