Nâng cao hiệu quả thực thi chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước Việt Nam trong xu thế hội nhập

LỜI MỞ ĐẦU 1

NỘI DUNG 3

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 3

1.1 Một số khái niệm 3

1.2 Vị trí và nhiệm vụ của chính sách tiền tệ 4

1.2.1 V ị trí 4

1.2.2 Nhiệm vụ 4

1.3 Mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia 4

1.3.1 Kiểm soát lạm phát 4

1.3.2 Ổn định giá trị đồng bản tệ 5

1.3.3 Tạo việc làm và giảm bớt tỷ lệ thất nghiệp 6

1.3.4 Ổn định và tăng trưởng kinh tế 7

1.3.5 Các mục tiêu trung gian 7

1.4 Cơ cấu chính sách tiền tệ 8

1.4.1 Chính sách tín dung 8

1.4.2 Chính sách ngoại hối 9

1.4.3 Chính sách đối với ngân sách Nhà nước 9

1.5 Quan hệ giữa các mục tiêu của chính sách tiền tệ 9

1.6 Các công cụ của chính sách tiền tệ 9

1.6.1 Nghiệp vụ thị trường mở (NVTTM) 9

1.6.2 Công cụ chiết khấu 10

1.6.3 Dự trữ bắt buộc 12

1.6.4 Kiểm soát hạn mức tín dụng 12

1.6.5 Quản lý lãi suất của các NHTM 13

1.6.6 Cung ứng tiền mặt pháp định 13

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM 15

2.1 Khái quát tình hình kinh tế xã hội và việc thực thi chính sách tiền tệ ở Việt Nam giai đoạn 1986-2006 15

2.1.1 Giai đoạn 1986-1992 15

2.1.2 Giai đoạn 1993 – 1998 16

2.1.3 Giai đoạn 1999 - 2006 17

2.2 Chính sách tiền tệ ở Việt Nam hiện nay 32

2.2.1 Tình hình kinh tế 32

2.2.1.1 Tình hình tỷ giá 32

2.2.1.2 Tình hình lạm phát 33

2.2.1.3 Tình hình thất nghiệp 33

2.2.1.4 Tình hình tăng trưởng kinh tế 33

2.2.2 Sử dụng các công cụ tiền tệ 34

2.2.2.1 Nghiệp vụ thị trường mở 34

2.2.2.2 Công cụ chiết khấu 34

2.2.2.3 Dự trữ bắt buộc 35

2.2.2.4 Quản lý lãi suất ngân hàng thương mại 35

2.2.2.5 Quản lý ngoại hối 35

2.3 Đánh giá quá trình điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam hiện nay. 36

2.3.1 Những mặt đạt được 36

2.3.2 Những hạn chế còn tồn tại 36

2.3.3 Nguyên nhân 37

2.3.3.1 Nguyên nhân chủ quan 37

2.3.3.2 Nguyên nhân khách quan 37

2.3.3.3 Sự bất cập của các thủ tục hành chính 38

2.3.3.4 Nguyên nhân thuộc về người lập, ra quyết định và thực hiện quyết định. 38

2.3.3.5 Sự thiếu đồng bộ giữa chính sách tiền tệ với các chính sách kinh tế khác. 38

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM TRONG XU THẾ HỘI NHẬP 39

3.1 Một số giải pháp nâng cao nghiệp vụ thị trưởng mở 39

3.2 Các giải pháp đối với lãi suất 41

3.2.1 Chính sách lãi suất đồng bộ 41

3.2.2 Thực hiện lãi suất cơ bản tiến tới tự do hoá lãi suất 41

3.2.3 Quy định mức lãi suất sàn 42

3.3. Một số công cụ gián tiếp điều hành chính sách tiền tệ 43

3.4. Hoàn thiện bộ máy hành chính, giảm bớt sự bất cập của các thủ tục hành chính. 43

3.5 Kết hợp chính sách tiền tệ với các chính sách khác 44

KẾT LUẬN 45

TÀI LIỆU THAM KHẢO 46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY