Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với tăng khả năng cạnh tranh trong dịch vụ thiết kế website của công ty TNHH Tin Học

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC NHẰM TĂNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE CỦA CÔNG TY TNHH TIN HỌC VÀ TRUYỀN THÔNG PHONG CÁCH VIỆT 11.1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài 11.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề nghiên cứu trong đề tài 21.3. Các mục tiêu nghiên cứu của đề tài 31.4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 31.5. Kết cấu của luận văn tốt nghiệp 4CHƯƠNG 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC VỚI TĂNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE CỦA CÔNG TY TNHH TIN HỌC VÀ TRUYỀN THÔNG PHONG CÁCH VIỆT 52.1. Một số khái niệm, định nghĩa cơ bản 52.2. Một số lý thuyết của vấn đề nghiên cứu 72.2.1. Một số lý thuyết về chất lượng nguồn nhân lực 72.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực 82.2.3. Ảnh hưởng của chất lượng nguồn nhân lực tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 92.3. Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của các công trình năm trước 102.4. Phân định nội dung vấn đề nghiên cứu của đề tài 112.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nhân viên lập trình, thiết kế website 11doanh nghiệp CNTT 142.4.3. Ảnh hưởng của chất lượng nhân viên lập trình, thiết kế tới khả năng cạnh tranh trong dịch vụ thiết kế website của doanh nghiệp 18CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 213.1. Phương pháp hệ nghiên cứu 213.1.1. Các phương pháp thu thập thông tin 213.1.2. Các phương pháp xử lý thông tin và phân tích dữ liệu 223.2. Đánh giá tổng quan về tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường tới dịch vụ thiết kế website của doanh nghiệp 233.2.1. Giới thiệu chung về công ty 233.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng nhân viên lập trình, thiết kế website của doanh nghiệp và ảnh hưởng của chất lượng nguồn nhân lực tới dịch vụ thiết kế website của doanh nghiệp trong 3 năm qua 263.3. Kết quả điều tra, phỏng vấn 293.3.1. Kết quả phỏng vấn ban lãnh đạo của doanh nghiệp 293.3.2. Kết quả phỏng vấn nhân viên lập trình, thiết kế trong doanh nghiệp 313.4. Phân tích các dữ liệu thứ cấp 32CHƯƠNG 4: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỚI VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC NHẰM TĂNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG VIỆC THIẾT KẾ WEBSITE CỦA CÔNG TY TNHH TIN HỌC VÀ TRUYỀN THÔNG PHONG CÁCH VIỆT 364.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu 364.1.1. Kết luận về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp 364.1.2. Kết luận về tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp 384.1.3 Vấn đề ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình thiết kế website của công ty TNHH Tin Học và Truyền Thông Phong Cách Việt 394.2. Dự báo triển vọng và quan điểm sử dụng nhân lực trong việc thiết kế website của doanh nghiệp 404.2.1. Mục tiêu phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới 404.2.2. Yêu cầu đối với nhân viên làm việc trong lĩnh vực thiết kế website 434.3. Các đề xuất, kiến nghị với vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong việc thiết kế website của công ty TNHH tin học và truyền thông Phong Cách Việt 454.3.1. Những đề xuất đối với doanh nghiệp 454.3.2. Những kiến nghị đối với nhà nước 47

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC NHẰM TĂNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE CỦA CÔNG TY TNHH TIN HỌC VÀ TRUYỀN THÔNG PHONG CÁCH VIỆT 1

1.1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài 1

1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề nghiên cứu trong đề tài 2

1.3. Các mục tiêu nghiên cứu của đề tài 3

1.4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 3

1.5. Kết cấu của luận văn tốt nghiệp 4

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC VỚI TĂNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE CỦA CÔNG TY TNHH TIN HỌC VÀ TRUYỀN THÔNG PHONG CÁCH VIỆT 5

2.1. Một số khái niệm, định nghĩa cơ bản 5

2.2. Một số lý thuyết của vấn đề nghiên cứu 7

2.2.1. Một số lý thuyết về chất lượng nguồn nhân lực 7

2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực 8

2.2.3. Ảnh hưởng của chất lượng nguồn nhân lực tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 9

2.3. Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của các công trình năm trước 10

2.4. Phân định nội dung vấn đề nghiên cứu của đề tài 11

2.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nhân viên lập trình, thiết kế website 11

doanh nghiệp CNTT 14

2.4.3. Ảnh hưởng của chất lượng nhân viên lập trình, thiết kế tới khả năng cạnh tranh trong dịch vụ thiết kế website của doanh nghiệp 18

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 21

3.1. Phương pháp hệ nghiên cứu 21

3.1.1. Các phương pháp thu thập thông tin 21

3.1.2. Các phương pháp xử lý thông tin và phân tích dữ liệu 22

3.2. Đánh giá tổng quan về tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường tới dịch vụ thiết kế website của doanh nghiệp 23

3.2.1. Giới thiệu chung về công ty 23

3.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng nhân viên lập trình, thiết kế website của doanh nghiệp và ảnh hưởng của chất lượng nguồn nhân lực tới dịch vụ thiết kế website của doanh nghiệp trong 3 năm qua 26

3.3. Kết quả điều tra, phỏng vấn 29

3.3.1. Kết quả phỏng vấn ban lãnh đạo của doanh nghiệp 29

3.3.2. Kết quả phỏng vấn nhân viên lập trình, thiết kế trong doanh nghiệp 31

3.4. Phân tích các dữ liệu thứ cấp 32

CHƯƠNG 4: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỚI VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC NHẰM TĂNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG VIỆC THIẾT KẾ WEBSITE CỦA CÔNG TY TNHH TIN HỌC VÀ TRUYỀN THÔNG PHONG CÁCH VIỆT 36

4.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu 36

4.1.1. Kết luận về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp 36

4.1.2. Kết luận về tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp 38

4.1.3 Vấn đề ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình thiết kế website của công ty TNHH Tin Học và Truyền Thông Phong Cách Việt 39

4.2. Dự báo triển vọng và quan điểm sử dụng nhân lực trong việc thiết kế website của doanh nghiệp 40

4.2.1. Mục tiêu phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới 40

4.2.2. Yêu cầu đối với nhân viên làm việc trong lĩnh vực thiết kế website 43

4.3. Các đề xuất, kiến nghị với vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong việc thiết kế website của công ty TNHH tin học và truyền thông Phong Cách Việt 45

4.3.1. Những đề xuất đối với doanh nghiệp 45

4.3.2. Những kiến nghị đối với nhà nước 47

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY