Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Đô

Chương I. Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Đông Đô. 1

1.1. Tổng quan về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Viêt Nam – chi nhánh Đông Đô – 14 Láng Hạ. 1

1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Đông Đô. 1

1.1.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Đông Đô. 5

1.1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 5

1.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng. 6

1.1.3. Khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Đông Đô – 14 Láng Hạ. 11

1.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Đông Đô. 13

1.2 Thực trạng thẩm định tài chính dự án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Đông Đô – 14 Láng Hạ. 16

1.2.1 Thực trạng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Đông Đô – 14 Láng Hạ. 16

1.2.1.1 Kết quả công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Đông Đô. 16

1.2.1.2 Quy trình thẩm định dự án đầu tư. 17

1.2.1.4 Nội dung thẩm định tài chính dự án đầu tư. 25

1.2.1.5 Nghiên cứ tình huống thẩm định tài chính dự án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Đông Đô – 14 Láng Hạ. 33

1.2.2. Đánh giá thực trạng công tác thẩm định dự án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Đông Đô – 14 Láng Hạ. 44

1.2.2.1 Những kết quả đạt được. 44

1.2.2.2 Những hạn chế và nguyên nhân. 45

Chương II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ. 50

2.1. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ TRONG GIAI ĐOẠN 2008 – 2010. 50

2.1.1 Định hướng pháp triển của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Đông Đô – 14 Láng Hạ giai đoạn 2008 – 2010. 50

2.1.2 Định hướng về công tác thẩm định tài chính dự án tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Đông Đô _ 14 Láng Hạ. 51

2.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ. 52

2.2.1 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Đông Đô – 14 Láng Hạ. 52

2.2.1.1 Giải pháp hoàn thiện quy trình thẩm định tài chính dự án. 53

2.2.1.2 Giải pháp hoàn thiện phương pháp thẩm định. 55

2.2.1.3 Giải pháp hoàn thiện nội dung thẩm định tài chính dự án. 56

2.2.1.5 Giải pháp về trang thiết bị phục vụ cho công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư. 58

2.2.1.6 Giải pháp về cán bộ thẩm định tài chính dự án đầu tư. 59

2.2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Đông Đô – 14 Láng Hạ. 63

2.2.2.1 Kiến nghị với Nhà nước 63

2.2.2.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước. 65

2.2.2.3 Kiến nghị với các bộ, ngành có liên quan. 66

2.2.2.4 Kiến nghị với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY