Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của các tổng công ty 91

MỞ ĐẦU 2

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 4

I Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp 4

1. Khái niệm về cơ câú tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp 4

1.1. Khái niệm 4

1.2. Chức năng và phân loại chức năng quản trị doanh nghiệp 5

1.3. Phương pháp xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp 8

1.3. Các mô hình tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp 13

2. Yêu cầu và các nhân tố ảnh hưởng đến bộ máy quản trị doanh nghiệp 19

2.1. Yêu cầu 19

2.1. Các nhân tố ảnh hưởng 20

II. Căn cứ để hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp 22

1. Các nguyên tắc khi xây dựng bộ máy quản trị doanh nghiệp 22

2. Xác định chức năng cụ thể cần thực hiện 24

2.1. Phân chia chức năng 24

2.2. Phân tích và tổng hợp nhiệm vụ 24

3. Xác định quyền lực, quyền hạn và trách nhiệm 26

3.1. Quyền lực, quyền hạn và trách nhiệm 26

3.2. Mối quan hệ giữa quyền lực - quyền hạn - trách nhiệm 28

III. Sự cần thiết phải hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị trong doanh nghiệp nói chung và trong các Tổng công ty ở Việt Nam nói riêng 29

1. Vai trò của việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị trong doanh nghiệp 29

2. Vài nét về cơ cấu tổ chức của các tập đoàn kinh tế trên thế giới 30

3. Sự cần thiết phải hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị trong các Tổng công ty 31

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN TRỊ CỦA CÁC TỔNG CÔNG TY 91 Ở VIỆT NAM 33

I. Quá trình hình thành và phát triển của các Tổng công ty 91 ở Việt Nam 33

1. Bối cảnh hình thành 33

2. Quá trình phát triển của các Tổng công ty 91 ở Việt Nam 33

2.1. Chức năng, nhiệm vụ của các Tổng công ty 91 33

2.2. Quá trình phát triển của các Tổng công ty 91 ở Việt Nam thời gian qua 35

II. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu của các Tổng công ty 91 ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức cuả các Tổng công ty 91 37

1. Đặc điểm về quá trình hình thành 37

2. Đặc điểm về quy mô doanh nghiệp 38

3. Đặc điểm về mặt tổ chức 39

4. Đặc điểm về mặt quản lý 40

5. Đặc điểm về sản xuất kinh doanh 41

6. Đặc điểm về công tác đào tạo cán bộ quản trị của các tổng công ty 91 42

III. Thực trạng tổ chức bộ máy quản trị của các Tổng công ty 91 ở Việt Nam 43

1. Tình hình tổ chức bộ máy quản trị của các Tổng công ty 91 ở Việt Nam 43

1.1. Phân tích cơ câú tổ chức bộ máy và phân chia chức năng quản trị của các Tổng công ty 91 43

1.2. Mối quan hệ giữa Tổng công ty 91 với các cơ quan quản lý Nhà nước 50

1.3. Mối quan hệ giữa Tổng công ty với các đơn vị thành viên 51

1.4. Phân tích mối liên hệ về chức năng trong các Tổng công ty 91 52

IV. Đánh giá tổng quát về cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của các Tổng công ty 91 ở Việt Nam 55

1. Thành tựu đạt được và nguyên nhân 55

1.1. Thành tựu đạt được 55

1.2. Nguyên nhân 57

2. Những tồn tại và nguyên nhân 58

2.1. Những tồn tại 58

2.2. Nguyên nhân 62

CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN TRỊ CỦA CÁC TỔNG CÔNG TY 91 Ở VIỆT NAM 63

I. Những giải pháp đối với bản thân các Tổng công ty 91 63

1. Giải pháp mối quan hệ giữa Tổng công ty với các đơn vị thành viên 63

1.1. Chuyển đối mối quan hệ của Tổng công ty với các đơn vị thành viên theo hướng hình thành công ty mẹ, công ty con 65

1.2. Tổ chức và sắp xếp lại các doanh nghiệp thành viên 67

2. Tăng cường mối liên kết giữa các đơn vị thành viên của Công ty 67

3. Các Tổng công ty cần chủ động áp dụng mô hình quản lý mới 68

4. Sửa đổi quy chế làm việc giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát 69

5. Cần có chính sách đãi ngộ đối với cán bộ chủ chốt và nhân viên trong Tổng công ty để họ yên tâm hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất 69

5.1. Đối với cán bộ chủ chốt 69

5.2. Đối với nhân viên 70

II. Những giải pháp có liên quan đến trách nhiệm của nhà nước 71

1. Tiếp tục sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 71

2. Sửa đổi bô sung cơ chế chính sách đối với Tổng công ty nhà nước 72

3. Đồng bộ công cụ pháp lý cho hoạt động của Tổng công ty 73

4. Khẩn trương đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực hợp lý hiệu quả 73

5. Củng cố vai trò, cách thức hoạt động của hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 74

6. áp dụng cơ chế thi tuyển Tổng giám đốc 75

KẾT LUẬN 77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY