Luật kinh tế - Chế định thương nhân ở Việt Nam

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU .1

CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THƢƠNG NHÂN.6

1.1 Khái niệm và đặc điểm về thương nhân.6

1.1.1 Khái niệm về thương nhân. 6

1.1.2 Đặc điểm về thương nhân . 9

1.2 Điều kiện trở thành thương nhân . 11

1.3 Điều chỉnh của pháp luật về thương nhân. 13

1.3.1 Lược sử phát triển pháp luật về thương nhân ở Việt nam . 13

1.3.2 Chức năng của pháp luật về thương nhân ở Việt Nam . 15

1.3.3 Nguồn của pháp luật về thương nhân ở Việt Nam. 18

1.4 Phân loại thương nhân. 22

1.4.1 Các cách phân loại thương nhân . 22

1.4.2 Thương nhân thể nhân và thương nhân pháp nhân. 23

CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ

THƢƠNG NHÂN . 31

2.1 Thương nhân thể nhân. 31

2.1.1 Khái niệm và Điều kiện của thương nhân thể nhân theo pháp

luật Việt Nam. 31

2.1.2 Các loại thương nhân thể nhân. 32

2.2 Thương nhân pháp nhân. 46

2.2.1 Khái niệm và Điều kiện của thương nhân pháp nhân theo pháp

luật Việt Nam. 46

2.2.2 Các loại thương nhân pháp nhân. 47

CHƢƠNG 3 NHỮNG BẤT CẬP, ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI

PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ THƢƠNG NHÂN

Ở VIỆT NAM HIỆN NAY . 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY