Luật Hình Sự và Tố Tụng Hình Sự - Thi hành hình phạt tù chung thân

MỞ ĐẦU. 1

1. Tính cấp thiết của đề tài. 1

2. Tình hình nghiên cứu . 2

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. 4

4. Phạm vi nghiên cứu. 5

5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu . 5

6. Những đóng góp mới của luận văn . 5

7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn. 5

8. Bố cục . 6

CHƢƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THI HÀNH HÌNH

PHẠT TÙ CHUNG THÂN. 7

1.1 Nhận thức chung về thi hành hình phạt tù chung thân . 7

1.1.1 Khái niệm và bản chất của thi hành hình phạt tù chung thân . 7

1.1.2 Mục đích, ý nghĩa của thi hành hình phạt tù chung thân. 9

1.1.3 Mối quan hệ giữa thi hành hình phạt tù chung thân và thi hành hình

phạt tù có thời hạn và thi hành hình phạt tử hình. 10

1.1.4 Cơ quan thi hành hình phạt tù chung thân. 11

1.1.5 Điều kiện thi hành hình phạt tù chung thân. 15

1.2 Sơ lược lịch sử các quy định của pháp luật về thi hành hình phạt tù

chung thân. 18

1.2.1 Các quy định về thi hành hình phạt tù chung thân trước Cách mạng

tháng Tám năm 1945. 18

1.2.2 Các quy định về thi hành hình phạt tù chung thân từ năm 1945 đến

nay. . 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY