Luận văn Yếu tố kỳ ảo trong sáng tác Võ Thị Hảo (qua tiểu thuyết Giàn Thiêu và tập truyện ngắn Những Truyện Không Nên Đọc Lúc Nửa Đêm )

MỤC LỤCMỞ ĐẦU .11. Lý do chọn đề tài . 12. Lịch sử vấn đề . 23. Nhiệm vụ nghiên cứu . 64. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 75. Phương pháp nghiên cứu . 76. Đóng góp của luận văn . 77. Cấu trúc luận văn. 7NỘI DUNGChương 1. SÁNG TÁC CỦA VÕ THỊ HẢO TRONG KHUYNHHưỚNG VĂN HỌC KÌ ẢO VIỆT NAM ĐưƠNG ĐẠI .81.1. Vài nét về tiểu sử và sự nghiệp sáng tác Võ Thị Hảo . 81.1.1. Tiểu sử. 81.1.2. Sự nghiệp sáng tác . 91.2. Những sáng tác đậm chất kì ảo của Võ Thị Hảo . 101.3. Võ Thị Hảo trong khuynh hướng văn học kì ảo Việt Nam đương đại .101.3.1. Khái niệm kì ảo và văn học có yếu tố kì ảo . 101.3.2. Diện mạo của văn học kì ảo Việt Nam đương đại . 191.3.3. Võ Thị Hảo trong khuynh hướng văn học kì ảo Việt Nam đương đại.21Chương 2. CÁC KIỂU NHÂN VẬT KÌ ẢO TRONG SÁNG TÁCCỦA VÕ THỊ HẢO . 282.1. Khái niệm về nhân vật văn học và quan niệm về nhân vật kì ảo . 282.1.1. Khái niệm về nhân vật văn học . 282.1.2. Quan niệm về nhân vật kì ảo . 292.2. Nhân vật kì ảo qua cái nhìn loại hình trong tiểu thuyết Giàn thiêu vàtập truyện Những truyện không nên đọc lúc nửa đêm. 292.3. Quan niệm nghệ thuật về con người của Võ Thị Hảo . 67Chương 3. NGHỆ THUẬT THỂ HIỆN YẾU TỐ KÌ ẢO TRONGSÁNG TÁC CỦA VÕ THỊ HẢO . 723.1. Tình huống truyện có yếu tố kì ảo . 723.2. Một số thủ pháp nghệ thuật. 793.2.1. Thủ pháp “vật hoá”, “lạ hoá” . 793.2.2. ước lệ tượng trưng . 813.2.3. So sánh, đối chiếu . 833.3. Các môtip nghệ thuật . 853.4. Ngôn từ nghệ thuật như một phương tiện thể hiện yếu tố kì ảo . 923.4.1. Động từ mạnh gây cảm giác bất ngờ, rùng rợn. 933.4.2. Các phó từ mang tính chất đột biến . 953.4.3. Tính từ miêu tả với gam màu nóng - lạnh . 963.4.4. Trạng từ chỉ không gian, thời gian mang yếu tố kì ảo . 993.5. Thủ pháp “nhại” lịch sử . 101KẾT LUẬN. 109TÀI LIỆU THAM KHẢO. 113

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .1

1. Lý do chọn đề tài . 1

2. Lịch sử vấn đề . 2

3. Nhiệm vụ nghiên cứu . 6

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 7

5. Phương pháp nghiên cứu . 7

6. Đóng góp của luận văn . 7

7. Cấu trúc luận văn. 7

NỘI DUNG

Chương 1. SÁNG TÁC CỦA VÕ THỊ HẢO TRONG KHUYNH

HưỚNG VĂN HỌC KÌ ẢO VIỆT NAM ĐưƠNG ĐẠI .8

1.1. Vài nét về tiểu sử và sự nghiệp sáng tác Võ Thị Hảo . 8

1.1.1. Tiểu sử. 8

1.1.2. Sự nghiệp sáng tác . 9

1.2. Những sáng tác đậm chất kì ảo của Võ Thị Hảo . 10

1.3. Võ Thị Hảo trong khuynh hướng văn học kì ảo Việt Nam đương đại .10

1.3.1. Khái niệm kì ảo và văn học có yếu tố kì ảo . 10

1.3.2. Diện mạo của văn học kì ảo Việt Nam đương đại . 19

1.3.3. Võ Thị Hảo trong khuynh hướng văn học kì ảo Việt Nam đương đại.21

Chương 2. CÁC KIỂU NHÂN VẬT KÌ ẢO TRONG SÁNG TÁC

CỦA VÕ THỊ HẢO . 28

2.1. Khái niệm về nhân vật văn học và quan niệm về nhân vật kì ảo . 28

2.1.1. Khái niệm về nhân vật văn học . 28

2.1.2. Quan niệm về nhân vật kì ảo . 29

2.2. Nhân vật kì ảo qua cái nhìn loại hình trong tiểu thuyết Giàn thiêu và

tập truyện Những truyện không nên đọc lúc nửa đêm. 29

2.3. Quan niệm nghệ thuật về con người của Võ Thị Hảo . 67

Chương 3. NGHỆ THUẬT THỂ HIỆN YẾU TỐ KÌ ẢO TRONG

SÁNG TÁC CỦA VÕ THỊ HẢO . 72

3.1. Tình huống truyện có yếu tố kì ảo . 72

3.2. Một số thủ pháp nghệ thuật. 79

3.2.1. Thủ pháp “vật hoá”, “lạ hoá” . 79

3.2.2. ước lệ tượng trưng . 81

3.2.3. So sánh, đối chiếu . 83

3.3. Các môtip nghệ thuật . 85

3.4. Ngôn từ nghệ thuật như một phương tiện thể hiện yếu tố kì ảo . 92

3.4.1. Động từ mạnh gây cảm giác bất ngờ, rùng rợn. 93

3.4.2. Các phó từ mang tính chất đột biến . 95

3.4.3. Tính từ miêu tả với gam màu nóng - lạnh . 96

3.4.4. Trạng từ chỉ không gian, thời gian mang yếu tố kì ảo . 99

3.5. Thủ pháp “nhại” lịch sử . 101

KẾT LUẬN. 109

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 113

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY