Luận văn Xác định tỷ lệ Lysine /ME thích hợp trong thức ăn hỗn hợp cho lợn 5 máu ngoại giai đoạn 18 – 50 kg nuôi tại Thái Nguyên

MỤC LỤCMỞ ĐẦU . 11. Đặt vấn đề . 82. Mục tiêu của đề tài . 10CHưƠNG 1 Tổng quan tài liệu . 111.1. Cơ sở lý luận . 111.1.1. Một số vấn đề liên quan đến giống lợn . 111.1.2. Dinh dưỡng axit amin ở lợn . 131.1.3. Cân bằng axit amin . 251.1.4. Nhu cầu protein và Lysine của lợn choai . 291.1.5. Mối quan hệ giữa Protein và năng lượng trong dinh dưỡng lợn . 361.1.6. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng cho thịt . 371.1.7. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và khả năng cho thịt . 381.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước . 391.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước . 391.2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới . 41CHưƠNG 2 Địa điểm, đối tượng, nội dung và phương phap nghiên cứu . 442.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu . 442.2. Nội dung nghiên cứu . 442.3. Phương pháp nghiên cứu . 442.4. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi. 472.4.1. Các chỉ tiêu theo dõi gồm: . 472.4.2. Phương pháp theo dõi chỉ tiêu . 482.5. Phương pháp xử lý số liệu . 50CHưƠNG 3 Kết quả và thảo luận . 513.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ lysine/năng lượng trao đổi đến sinh trưởng, khả năng sử dụng thức ăn của lợn ngoại giai đoạn 18 - 50 kg. . 513.2 Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ lysine/ME đến năng suất và thành phần hoá học của thịt lợn ngoại giai đoạn 18 - 50 kg . 633.3 Xác định tỷ lệ lysine/ME phù hợp cho lợn ngoại giai đoạn sinh trưởng .70KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 791. Kết luận . 792. Tồn tại . 793 . Đề nghị . 79LIỆU THAM KHẢO . 81Phụ lục 1 GIÁ TRỊ DINH DưỠNG THỨC ĂN CỦA LỢN Ở TN 1 . 89Phụ lục 2 GIÁ TRỊ DINH DưỠNG THỨC ĂN CỦA LỢN Ở TN 2 . 89MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỢN THÍ NGHIỆM . 90

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 1

1. Đặt vấn đề . 8

2. Mục tiêu của đề tài . 10

CHưƠNG 1 Tổng quan tài liệu . 11

1.1. Cơ sở lý luận . 11

1.1.1. Một số vấn đề liên quan đến giống lợn . 11

1.1.2. Dinh dưỡng axit amin ở lợn . 13

1.1.3. Cân bằng axit amin . 25

1.1.4. Nhu cầu protein và Lysine của lợn choai . 29

1.1.5. Mối quan hệ giữa Protein và năng lượng trong dinh dưỡng lợn . 36

1.1.6. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng cho thịt . 37

1.1.7. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và khả năng cho thịt . 38

1.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước . 39

1.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước . 39

1.2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới . 41

CHưƠNG 2 Địa điểm, đối tượng, nội dung và phương phap nghiên cứu . 44

2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu . 44

2.2. Nội dung nghiên cứu . 44

2.3. Phương pháp nghiên cứu . 44

2.4. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi. 47

2.4.1. Các chỉ tiêu theo dõi gồm: . 47

2.4.2. Phương pháp theo dõi chỉ tiêu . 48

2.5. Phương pháp xử lý số liệu . 50

CHưƠNG 3 Kết quả và thảo luận . 51

3.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ lysine/năng lượng trao đổi đến sinh trưởng, khả năng

sử dụng thức ăn của lợn ngoại giai đoạn 18 - 50 kg. . 51

3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ lysine/ME đến năng suất và thành phần hoá học của

thịt lợn ngoại giai đoạn 18 - 50 kg . 63

3.3 Xác định tỷ lệ lysine/ME phù hợp cho lợn ngoại giai đoạn sinh trưởng .70

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 79

1. Kết luận . 79

2. Tồn tại . 79

3 . Đề nghị . 79

LIỆU THAM KHẢO . 81

Phụ lục 1 GIÁ TRỊ DINH DưỠNG THỨC ĂN CỦA LỢN Ở TN 1 . 89

Phụ lục 2 GIÁ TRỊ DINH DưỠNG THỨC ĂN CỦA LỢN Ở TN 2 . 89

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỢN THÍ NGHIỆM . 90

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY