Luận văn Vốn lưu động và một số giải pháp nâng cao hiệu quả vốn lưu động tại công ty Thương mại thuốc lá

MỤC LỤC

TRANG

Lời mở đầu

Chương I: Lý luận chung về vốn lưu động 1

và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp 1

I, Vốn lưu động và nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 1

1.Khái niệm và đặc điểm của vốn lưu động: 1

1.1.Khái niệm vốn lưu động: 1

1.2.Đặc diểm của vốn lưu động: 1

1.3.Quá trình vận động của vốn lưu động (Vòng tuần hoàn vốn lưu động) 2

2.Phân loại vốn lưu động: 3

2.1.Căn cứ vào vai trò của từng loại vốn lưu động trong quá trình sản xuất kinh doanh: 3

2.2.Căn cứ vào hình thái biểu hiện: 3

3. Nhu cầu VLĐ của doanh nghiệp: 4

II.Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 5

1. Hiệu quả sử dụng VLĐ. 5

2. Quản lí vốn dự trữ: 7

3. Quản lí khoản phải thu: 8

4. Quản lí vốn bằng tiền: 10

Chương II: THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH QUẢN LÍ VÀ SỬ DỤNG 12

VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI THUỐC LÁ 12

I,TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH: 12

1.1:Quá trình hình thành và phát triển: 12

1.2: Chức năng,nhiệm vụ,ngành nghề kinh doanh và sản phẩm chủ yếu: 13

1.3: Cơ cấu tổ chức hoạt động kinh doanh( năm 2007) 14

1.Nhân sự: 14

2.Đặc điểm tổ chức quản lí: 14

II,TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI THUỐC LÀ TRONG NĂM 2007: 18

1. Những đặc điểm kinh tế chủ yếu chi phối đến công tác tổ chức và sử dụng VLĐ: 18

2. Những thuận lợi và khó khăn của công ty: 19

2.1.Thuận lợi: 19

2.2.Khó khăn: 19

3.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh mà công ty đạt được trong những năm gần đây: 20

4. Nguồn vốn kinh doanh và nguồn vốn lưu động của công ty: 21

4.1.Vốn và nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp: 21

4.2.Nguồn vốn lưu động của công ty: 23

5. Thực trạng về tình hình quản lí và sử dụng vốn lưu động của công ty thương mại thuốc lá: 23

5.1.Khái quát về tình hình sử dụng vốn lưu động: 23

6. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty Thương mại thuốc lá: 25

6.1.Hiệu quả của việc tổ chức sử dụng vốn lưu động: 25

6.2.Một số thành tích của công ty Thương mại thuốc lá trong công tác quản lí và sử dụng vốn lưu động: 26

6.3.Những hạn chế còn tồn tại trong công tác quản lí và sử dụng vốn lưu động tại công ty Thương mại thuốc lá: 27

Chương III: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả 29

sử dụng vốn lưu động tại công ty Thương mại thuốc lá 29

1. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới: 29

2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty thương mại thuốc lá : 30

2.1.Chủ động xây dựng kế hoạch huy động và sử dụng vốn lưu động . 30

2.2.Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động : 31

2.2.1.Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn bằng tiền : 31

2.2.2.Tăng cường công tác quản lí các khoản phải thu , hạn chế tối đa lượng vốn bị chiếm dụng . 32

2.2.3.Tiếp tục xâydựng kế hoạch dự trữ linh hoạt . 32

2.2.4.Mở rộng thị trường , nâng cao sức tiêu thụ của sản phẩm : 33

2.2.5.Quản lí chặt chẽ doanh thu và chi phí : 33

2.2.6.Biện pháp ngăn ngừa rủi ro trong kinh doanh : 33

2.2.7.Hiện đại hóa cơ sở vật chất kĩ thuật , mua sắm trên máy móc thiết bị phục vụ cho quản lí và bán hàng : 34

Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY