Luận văn Vốn để phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Yên Bái

MỤC LỤC  Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: VỐN VỚI QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 1.1. Vốn và vai trò của nó đối với phát triển kinh tế - xã hội 5 1.2. Các nguồn vốn và phương thức huy động vốn để phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Yên Bái 16 1.3. Kinh nghiệm của một số tỉnh trong việc huy động vốn để phát triển kinh tế - xã hội 26 Chương 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2000-2007 34 2.1. Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái liên quan đến huy động vốn 34 2.2. Tình hình huy động vốn để phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Yên Bái 40 2.3. Những tồn tại và vấn đề đặt ra trong huy động vốn để phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Yên Bái 53 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HUY ĐỘNG VỐN CÓ HIỆU QUẢ ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở TỈNH YÊN BÁI TRONG THỜI GIAN TỚI 60 3.1. Phương hướng huy động vốn để phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Yên Bái 60 3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm huy động vốn đầu tư có hiệu quả để phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Yên Bái trong thời gian tới 68 KẾT LUẬN 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: VỐN VỚI QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5

1.1. Vốn và vai trò của nó đối với phát triển kinh tế - xã hội 5

1.2. Các nguồn vốn và phương thức huy động vốn để phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Yên Bái 16

1.3. Kinh nghiệm của một số tỉnh trong việc huy động vốn để phát triển kinh tế - xã hội 26

Chương 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2000-2007 34

2.1. Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái liên quan đến huy động vốn 34

2.2. Tình hình huy động vốn để phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Yên Bái 40

2.3. Những tồn tại và vấn đề đặt ra trong huy động vốn để phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Yên Bái 53

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HUY ĐỘNG VỐN CÓ HIỆU QUẢ ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở TỈNH YÊN BÁI TRONG THỜI GIAN TỚI 60

3.1. Phương hướng huy động vốn để phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Yên Bái 60

3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm huy động vốn đầu tư có hiệu quả để phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Yên Bái trong thời gian tới 68

KẾT LUẬN 101

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY