Luận văn Việc làm và thu nhập ở nông thôn huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hoá

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VẤN ĐỀ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP Ở NÔNG THÔN 6 1.1. Việc làm, thu nhập và đặc điểm của việc làm, thu nhập ở nông thôn 6 1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập ở nông thôn 22 1.3. Kinh nghiệm giải quyết việc làm và thu nhập ở nông thôn một số huyện 41 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP Ở NÔNG THÔN HUYỆN NÔNG CỐNG TỈNH THANH HOÁ TỪ NĂM 1996 ĐẾN NAY 47 2.1. Đặc điểm giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động nông thôn huyện Nông Cống 47 2.2. Đánh giá thực trạng giải quyết việc làm và thu nhập ở nông thôn huyện Nông Cống từ năm 1996 đến nay 73 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP Ở NÔNG THÔN HUYỆN NÔNG CỐNG TRONG THỜI GIAN TỚI 85 3.1. Phương hướng giải quyết vấn đề việc làm và thu nhập 85 3.2. Các giải pháp chủ yếu đảm bảo việc làm và tăng thu nhập của người dân nông thôn huyện Nông Cống trong thời gian tới. 89 KẾT LUẬN 108 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 110

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VẤN ĐỀ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP Ở NÔNG THÔN 6

1.1. Việc làm, thu nhập và đặc điểm của việc làm, thu nhập ở nông thôn 6

1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập ở nông thôn 22

1.3. Kinh nghiệm giải quyết việc làm và thu nhập ở nông thôn một số huyện 41

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP Ở NÔNG THÔN HUYỆN NÔNG CỐNG TỈNH THANH HOÁ TỪ NĂM 1996 ĐẾN NAY 47

2.1. Đặc điểm giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động nông thôn huyện Nông Cống 47

2.2. Đánh giá thực trạng giải quyết việc làm và thu nhập ở nông thôn huyện Nông Cống từ năm 1996 đến nay 73

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP Ở NÔNG THÔN HUYỆN NÔNG CỐNG TRONG THỜI GIAN TỚI 85

3.1. Phương hướng giải quyết vấn đề việc làm và thu nhập 85

3.2. Các giải pháp chủ yếu đảm bảo việc làm và tăng thu nhập của người dân nông thôn huyện Nông Cống trong thời gian tới. 89

KẾT LUẬN 108

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 110

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY