Luận văn Việc làm của người có đất bị thu hồi để phát triển công nghiệp ở tỉnh Nghệ An

MỤC LỤC  Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: CƠ SỞ Lí LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VẤN ĐỀ VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI CÓ ĐẤT BỊ THU HỒI ĐỂ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 7 1.1. Đất cho phát triển công nghiệp và sự cần thiết phải thu hồi đất để phát triển công nghiệp 7 1.2. Nội dung giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để phát triển công nghiệp 14 1.3. Kinh nghiệm của một số tỉnh, thành phố trong giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi 23 Chương 2: THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI DÂN CÓ ĐẤT BỊ THU HỒI ĐỂ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP Ở TỈNH NGHỆ AN TỪ NĂM 2001-2007 33 2.1. Vị trớ của Nghệ An và tỡnh hỡnh thu hồi đất để phát triển công nghiệp trên địa bàn 33 2.2. Tỡnh hỡnh giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi 47 2.3. Những vấn đề đặt ra trong giải quyết việc làm của người có đất bị thu hồi ở Nghệ An hiện nay. Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI CÓ ĐẤT BỊ THU HỒI ĐỂ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP Ở TỈNH NGHỆ AN THỜI GIAN TỚI 80 3.1. Dự báo nhu cầu và phương hướng giải quyết việc làm cho người lao động có đất bị thu hồi ở tỉnh Nghệ An đến năm 2020 80 3.2. Giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để phát triển công nghiệp ở tỉnh Nghệ An thời gian tới 90 KẾT LUẬN 111 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 113 PHỤ LỤC 118

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ Lí LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VẤN ĐỀ VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI CÓ ĐẤT BỊ THU HỒI ĐỂ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 7

1.1. Đất cho phát triển công nghiệp và sự cần thiết phải thu hồi đất để phát triển công nghiệp

7

1.2. Nội dung giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để phát triển công nghiệp 14

1.3. Kinh nghiệm của một số tỉnh, thành phố trong giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi

23

Chương 2: THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI DÂN CÓ ĐẤT BỊ THU HỒI ĐỂ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP Ở TỈNH NGHỆ AN TỪ NĂM 2001-2007 33

2.1. Vị trớ của Nghệ An và tỡnh hỡnh thu hồi đất để phát triển công nghiệp trên địa bàn 33

2.2. Tỡnh hỡnh giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi 47

2.3. Những vấn đề đặt ra trong giải quyết việc làm của người có đất bị thu hồi ở Nghệ An hiện nay.

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI CÓ ĐẤT BỊ THU HỒI ĐỂ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP Ở TỈNH NGHỆ AN THỜI GIAN TỚI 80

3.1. Dự báo nhu cầu và phương hướng giải quyết việc làm cho người lao động có đất bị thu hồi ở tỉnh Nghệ An đến năm 2020 80

3.2. Giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để phát triển công nghiệp ở tỉnh Nghệ An thời gian tới 90

KẾT LUẬN 111

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 113

PHỤ LỤC 118

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY