Luận văn Việc làm cho thanh niên nông thôn miền Tây Nam bộ

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN 6 1.1. Lý luận chung về giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn 6 1.2. Một số vấn đề cơ bản của giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn ở nước ta hiện nay 20 1.3. Kinh nghiệm giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn ở một số địa phương 34 Chương 2: TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN MIỀN TÂY NAM BỘ TRONG THỜI GIAN TỪ NĂM 2002-2007 37 2.1. Những nhân tố tác động đến giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn miền Tây Nam Bộ giai đoạn 2002-2007 37 2.2. Thực trạng giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn miền Tây Nam Bộ giai đoạn 2002-2007 49 2.3. Những vấn đề bức xúc đặt ra trong công tác giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn miền Tây Nam Bộ 68 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN MIỀN TÂY NAM BỘ TỪ NAY ĐẾN NĂM 2015 77 3.1. Phương hướng cơ bản để giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn từ nay đến năm 2015 77 3.2. Những giải pháp cơ bản nhằm giải quyết việc làm cho thanh niên miền Tây Nam Bộ từ nay đến năm 2015 80 KẾT LUẬN 115 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 117

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN 6

1.1. Lý luận chung về giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn 6

1.2. Một số vấn đề cơ bản của giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn ở nước ta hiện nay 20

1.3. Kinh nghiệm giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn ở một số địa phương 34

Chương 2: TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN MIỀN TÂY NAM BỘ TRONG THỜI GIAN TỪ NĂM 2002-2007 37

2.1. Những nhân tố tác động đến giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn miền Tây Nam Bộ giai đoạn 2002-2007 37

2.2. Thực trạng giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn miền Tây Nam Bộ giai đoạn 2002-2007 49

2.3. Những vấn đề bức xúc đặt ra trong công tác giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn miền Tây Nam Bộ 68

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN MIỀN TÂY NAM BỘ TỪ NAY ĐẾN NĂM 2015 77

3.1. Phương hướng cơ bản để giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn từ nay đến năm 2015 77

3.2. Những giải pháp cơ bản nhằm giải quyết việc làm cho thanh niên miền Tây Nam Bộ từ nay đến năm 2015 80

KẾT LUẬN 115

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 117

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY