Luận văn Văn hóa ứng xử trong thơ chữ Hán của Nguyễn Du  

MỤC LỤC MỤC LỤC. 1 LỜI CẢM ƠN . 4 A. MỞ ĐẦU . 5 1. Lí do chọn đềtài. 5 2. Lịch sửvấn đề. 6 3. Mục đích nghiên cứu. 12 4. Đối tượng phạm vi nghiên cứu. 12 5. Phương pháp nghiên cứu. 12 6. Kết cấu của luận văn . 13 B. NỘI DUNG . 15 Chương 1 : VĂN HÓA ỨNG XỬTRONG THƠCHỮHÁN NGUYỄN DU - NHỮNG VẤN ĐỀCHUNG . 15 1.1. Các khái niệm . 15 1.1.1. Khái niệm văn hóa . 15 1.1.2. Khái niệm ứng xử. 21 1.1.3. Khái niệm văn hóa ứng xử. 23 1.2. Văn hóa ứng xửtiếp hợp nhiều yếu tốvăn hóa ngoại lai. 29 1.2.1. Tiếp hợp Nho giáo . 29 1.2.2. Tiếp hợp Phật giáo . 33 1.2.3. Tiếp hợp Đạo giáo. 36 Chương 2: NGUYỄN DU VÀ THƠCHỮHÁN NGUYỄN DU. 41 2.1. Nguyễn Du. 41 2.1.1. Thời đại Nguyễn Du. 41 2.1.2. Gia thếvà cuộc đời Nguyễn Du. 44 2.2. ThơchữHán Nguyễn Du. 49 Chương 3: NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA VĂN HÓA ỨNG XỬTRONG THƠCHỮHÁN NGUYỄN DU. 81 3.1. Ứng xử đối với bản thân. 81 3.2. Ứng xửvới môi trường tựnhiên . 88 3.2.1. Thiên nhiên tươi đẹp đểhưởng thụngâm vịnh. 866 3.2.2. Thiên nhiên kỳquái khiến con người phải khiếp sợ. 95 3.3. Ứng xửvới môi trường xã hội. 75 3.3.1. Vua chúa . 76 3.3.2. Quan lại . 80 3.3.3. Những người nghèo khổ. 85 3.3.4. Người hiền, người tài . 89 3.3.5. Phụnữ. 95 3.4. Ứng xửtrong gia đình . 100 C. KẾT LUẬN. 108 D.TÀI LIỆU THAM KHẢO . 111

MỤC LỤC

MỤC LỤC. 1

LỜI CẢM ƠN . 4

A. MỞ ĐẦU . 5

1. Lí do chọn đềtài. 5

2. Lịch sửvấn đề. 6

3. Mục đích nghiên cứu. 12

4. Đối tượng phạm vi nghiên cứu. 12

5. Phương pháp nghiên cứu. 12

6. Kết cấu của luận văn . 13

B. NỘI DUNG . 15

Chương 1 : VĂN HÓA ỨNG XỬTRONG THƠCHỮHÁN NGUYỄN DU - NHỮNG VẤN ĐỀ

CHUNG . 15

1.1. Các khái niệm . 15

1.1.1. Khái niệm văn hóa . 15

1.1.2. Khái niệm ứng xử. 21

1.1.3. Khái niệm văn hóa ứng xử. 23

1.2. Văn hóa ứng xửtiếp hợp nhiều yếu tốvăn hóa ngoại lai. 29

1.2.1. Tiếp hợp Nho giáo . 29

1.2.2. Tiếp hợp Phật giáo . 33

1.2.3. Tiếp hợp Đạo giáo. 36

Chương 2: NGUYỄN DU VÀ THƠCHỮHÁN NGUYỄN DU. 41

2.1. Nguyễn Du. 41

2.1.1. Thời đại Nguyễn Du. 41

2.1.2. Gia thếvà cuộc đời Nguyễn Du. 44

2.2. ThơchữHán Nguyễn Du. 49

Chương 3: NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA VĂN HÓA ỨNG XỬTRONG THƠCHỮHÁN NGUYỄN

DU. 81

3.1. Ứng xử đối với bản thân. 81

3.2. Ứng xửvới môi trường tựnhiên . 88

3.2.1. Thiên nhiên tươi đẹp đểhưởng thụngâm vịnh. 866

3.2.2. Thiên nhiên kỳquái khiến con người phải khiếp sợ. 95

3.3. Ứng xửvới môi trường xã hội. 75

3.3.1. Vua chúa . 76

3.3.2. Quan lại . 80

3.3.3. Những người nghèo khổ. 85

3.3.4. Người hiền, người tài . 89

3.3.5. Phụnữ. 95

3.4. Ứng xửtrong gia đình . 100

C. KẾT LUẬN. 108

D.TÀI LIỆU THAM KHẢO . 111

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY