Luận văn Vận dụng phương pháp nêu vấn đề vào dạy học một số bài thơ trữ tình ở lớp 11 trường trung học phổ thông

MỤC LỤC Trang Trang phụbìa Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các chữviết tắt Danh mục các bảngMỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đềtài 1 2. Lịch sửvấn đề5 3. Mục đích và nhiệm vụnghiên cứu 9 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 10 5. Phương pháp nghiên cứu 10 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đềtài nghiên cứu 11 7. Cấu trúc của luận văn 11 Chương 1: DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀTRONG GIỜGIẢNG VĂN ỞTRƯỜNG THPT 1.1. Những cơsởlí thuyết của phương pháp dạy học nêu vấn đề12 1.1.1. Khái niệm dạy học nêu vấn đề12 1.1.2. Bản chất của dạy học nêu vấn đề14 1.2. Dạy học nêu vấn đềvới việc dạy tác phẩm văn chương 17 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NÊU VẤN ĐỀTRONG DẠY HỌC THƠTRỮTÌNH ỞLỚP 11 TRƯỜNG THPT 2.1. Những yêu cầu chính đối với dạy học nêu vấn đềtrong dạy thểloại thơtrữtình ởlớp 11 trường THPT 24 2.1.1. Yêu cầu vềkiến thức 24 2.1.2. Những yêu cầu đối với giáo viên khi vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đềtrong giờdạy học tác phẩm thơtrữtình 38 2.2. Hướng khai thác tác phẩm theo kiểu dạy học nêu vấn đề41 2.2.1. Tác phẩm Thu điếucủa Nguyễn Khuyến 42 2.2.2. Tác phẩm Thương vợcủa Trần TếXương 43 2.2.3. Tác phẩm Vội vàngcủa Xuân Diệu 45 2.2.4. Tác phẩm Tràng giangcủa Huy Cận 46 2.3. Thiết kếthểnghiệm 48 2.3.1. Thiết kếgiáo án thực nghiệm 48 2.3.2. Thuyết minh giáo án thực nghiệm 82 2.4. Những vấn đềvềlí luận và phương pháp được giải quyết qua việc ứng dụng dạy học nêu vấn đềvào giảng dạy tác phẩm văn chương 93 Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯPHẠM 3.1. Mô tảthực nghiệm 96 3.1.1. Mục đích và nhiệm vụthực nghiệm 96 3.1.2. Đối tượng của thực nghiệm 96 3.1.3. Thời gian và quy trình tiến hành thực nghiệm 97 3.2. Tổchức thực nghiệm 98 3.2.1. Giao nhiệm vụthực nghiệm 98 3.2.2. Theo dõi tiến trình giờdạy thực nghiệm 98 3.3. Đánh giá kết quảthực nghiệm 98 3.3.1. Nhận xét quá trình học tập của lớp thực nghiệm 98 3.3.2. Xửlí kết quảthực nghiệm 99 3.4. Kết luận chung vềthực nghiệm 104 3.5. Kết quảthu nhận được từphiếu tham khảo ý kiến GV và HS 106 KẾT LUẬN110 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤLỤC

MỤC LỤC

Trang

Trang phụbìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữviết tắt

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đềtài 1

2. Lịch sửvấn đề5

3. Mục đích và nhiệm vụnghiên cứu 9

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 10

5. Phương pháp nghiên cứu 10

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đềtài nghiên cứu 11

7. Cấu trúc của luận văn 11

Chương 1: DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀTRONG GIỜGIẢNG VĂN

ỞTRƯỜNG THPT

1.1. Những cơsởlí thuyết của phương pháp dạy học nêu vấn đề12

1.1.1. Khái niệm dạy học nêu vấn đề12

1.1.2. Bản chất của dạy học nêu vấn đề14

1.2. Dạy học nêu vấn đềvới việc dạy tác phẩm văn chương 17

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NÊU VẤN ĐỀTRONG DẠY HỌC

THƠTRỮTÌNH ỞLỚP 11 TRƯỜNG THPT

2.1. Những yêu cầu chính đối với dạy học nêu vấn đềtrong dạy thểloại

thơtrữtình ởlớp 11 trường THPT 24

2.1.1. Yêu cầu vềkiến thức 24

2.1.2. Những yêu cầu đối với giáo viên khi vận dụng phương pháp

dạy học nêu vấn đềtrong giờdạy học tác phẩm thơtrữtình 38

2.2. Hướng khai thác tác phẩm theo kiểu dạy học nêu vấn đề41

2.2.1. Tác phẩm Thu điếucủa Nguyễn Khuyến 42

2.2.2. Tác phẩm Thương vợcủa Trần TếXương 43

2.2.3. Tác phẩm Vội vàngcủa Xuân Diệu 45

2.2.4. Tác phẩm Tràng giangcủa Huy Cận 46

2.3. Thiết kếthểnghiệm 48

2.3.1. Thiết kếgiáo án thực nghiệm 48

2.3.2. Thuyết minh giáo án thực nghiệm 82

2.4. Những vấn đềvềlí luận và phương pháp được giải quyết qua việc

ứng dụng dạy học nêu vấn đềvào giảng dạy tác phẩm văn chương 93

Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯPHẠM

3.1. Mô tảthực nghiệm 96

3.1.1. Mục đích và nhiệm vụthực nghiệm 96

3.1.2. Đối tượng của thực nghiệm 96

3.1.3. Thời gian và quy trình tiến hành thực nghiệm 97

3.2. Tổchức thực nghiệm 98

3.2.1. Giao nhiệm vụthực nghiệm 98

3.2.2. Theo dõi tiến trình giờdạy thực nghiệm 98

3.3. Đánh giá kết quảthực nghiệm 98

3.3.1. Nhận xét quá trình học tập của lớp thực nghiệm 98

3.3.2. Xửlí kết quảthực nghiệm 99

3.4. Kết luận chung vềthực nghiệm 104

3.5. Kết quảthu nhận được từphiếu tham khảo ý kiến GV và HS 106

KẾT LUẬN110

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤLỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY