Luận văn Ứng dụng mô hình dịch vụ Logistics và quản trị chuỗi cung ứng trong hoạt động dịch vụ kho hàng dược phẩm tại công ty TNHH DIETHELM Việt Nam

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦUCHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DỊCH VỤ LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA KHO HÀNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 1.1. Những vấn đề lý luận cơ bản về Logistics và Quản trị logistics. Trang 1 1.1.1. Khái niệm Logistics.1 1.1.2. Phân loại hoạt động logistics.41.1.3. Quản trị logistics .6 1.2. Khái niệm chuỗicung ứng và quản trị chuỗi cung ứng .7 1.2.1. Khái niệm chuỗi cung ứng và quản trị chuỗi cung ứng.7 1.2.2. Qui trình hoạt động của quản trị chuỗi cung ứng .7 1.3. Mối liên hệ giữa quản trị logistics và quản trị chuỗi cung ứng.8 1.4. Chức năng của hoạt động logistics và quản trị chuỗicung ứng đối với doanh nghiệp .9 1.4.1. Đối với chiến lược kinh doanh .9 1.4.2. Đối với hoạtđộng nghiệp vụ.91.4.3. Đối với hiệu quả kinh doanh .9 1.5. Xu hướng phát triển của logistics và quản trị chuỗi cung ứng .10 1.5.1. Thếgiới .10 1.5.2. Việt nam .12 2. KHÁI NIỆM , NỘI DUNG , CHỨC NĂNG DỊCH VỤ KHO HÀNG NÓI CHUNG VÀ KHO HÀNG DƯỢC PHẨM NÓI RIÊNG 2.1. Khái niệm và vai trò củadịch vụ kho hàng .13 2.2. Phân loại kho .13 2.3. Chức năng nhiệm vụ củakho .132.3.1. Đối với nền kinhtế .14 2.3.2. Đối với doanh nghiệp .142.4. Yêu cầu về cơ sở vật chất của kho hàng dượcphẩm .15 2.4.1. Thiết kế kho.15 2.4.2. Các khu vực phân biệt trong kho.18 2.4.3. Các thiết bị chuyên dùng trong kho .19 2.5. Tổ chức nhân lực .19 2.5.1. Tiêuchuẩn .19 2.5.2. Mục tiêu quản lý .19 2.5.3. Sơ đồ tổ chức kho .20 2.5.4. Kế hoạch huấn luyện - đào tạo .20 2.6. Yêu cầu về chất lượng kỹ thuật của kho hàng dược phẩm .20 2.6.1. Các điều kiện thiết kế .20 2.6.2. Các điều kiện bảo quản.21 2.6.3. Vệ sinh.22 2.6.4. Nhãn và bao bì.22 2.6.5. Tiếp nhận thuốc.22 2.6.6. Cấp phát – quay vòng kho.23 2.6.7. Bảo quản thuốc.23 2.6.8. Thuốc trả về .24 2.6.9. Gửihàng .242.7. Qui trình quản lý kho dược phẩm .25 2.7.1. Các nguyên tắc .25 2.7.2. Cácchỉ tiêu.25 2.8. Xu hướng hoạt động kho hàng trong tương lai .25 3. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DỊCH VỤ LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA KHO HÀNG NÓI CHUNG VÀ KHO HÀNG DƯỢC PHẨM NÓI RIÊNG 3.1. Bài học kinh nghiệm .28 3.1.1. Kinh nghiệm của trung tâm phân phối mamplasan thuộc công ty DIETHELM PHILIPPINE 3.1.2 Kinh nghiệm của trung tâm phân phối dược phẩm (PDC) thuộc công ty DIETHELM MALAYSIASDN BHD .28 3.2. Tóm lược bài học kinh nghiệm .28 3.2.1.Bố trí cơ sở hạ tầng trang thiết bị .28 3.3. Một số mô hình rút ra từ việc nghiên cứu và họctập kinh nghiệm .29 3.3.1. Tổ chức công việc soạn hàng: .29 3.3.2.Ưng dụng công nghệ mới truyền thông không sử dụng giấy tờ (paperless) .29 3.4. Tầm quan trọng của việc ứng dụng mô hình dịchvụ logistics và quản trị chuỗi cung ứng trong hoạt động của kho hàng nói chung và kho hàng dược phẩmnói riêng .31 Kết luận chương 1 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHO HÀNG DƯỢC PHẨM VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA VIỆC ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DVỤ LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TTRONG HOẠT ĐỘNG KHO HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DIETHELM VIỆT NAM 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÔNG TY DIETHELM VIỆT NAM 1.1. Giới thiệu sơ lượcDiethelm Việt nam .35 1.2. Cơ cấutổ chức .36 1.3. Định hướng phát triển .36 2 . THỰC TRẠNG KHO DƯỢC PHẨM TẠI CÔNG TY DIETHELM VIỆT NAM 2.1. Yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật(dòng vậtchất).37 2.2. Các quy trình hoạt động chính tại kho hàng Diethelm.37 2.2.1. Quy trình nhận hàng .372.2.2. Quy trình lên hàng và lưu trữ.39 2.2.3. Quy trình soạn, đóng gói và giao hàng.40 2.2.4. Kiểm soát và quản lý tồnkho .41 2.2.5. Hàng trả về (Logistics ngược) .43 2.3. Qui trình quản lý chất lượng.462.4. Qui trình quản lý kho .48 2.4.1. Nhận dạng sản phẩm:.482.4.2. Phương pháp kiểm tra công việc nhập (lên) và lấy (soạn) hàng .48 2.4.3. Phương pháp theo dõi tồn kho .48 2.5. Quản lý hệ thống tồn kho (dòng thông tin) .49 2.5.1. Tổng quan phần mềm eBPCs quản lý kho hàng – nguyên vậtliệu.50 2.5.2 .Các chức năng cơ bản của hệ thống phần mềm quản lý kho hàng.51 2.5.3.Ưu điểm của việc quản lý kho bằng phần mềmquản lý kho (WMS) .53 2.6. Cơ sở vật chất (dòng chi phí).532.7. Vị trí .54 3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA KHO HÀNG 3.1. Những yếu tố bên ngoài .56 3.2. Những yếu tố bên trong.57 4. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KHO HÀNG TẠI CÔNG TY DIETHELM VIỆT NAM 4.1. Theo tiêu chuẩncua khch hng .57 4.1.1. Ki?m sốt nhi?t d?.57 4.1.2. Dán nhãn và đóng gói .57 4.1.3. Kho và phân phối .58 4.2. Điểmmạnh .58 4.2.1. Nhà kho – trang thiết bị.584.2.2. Các quy trình bảo quản.584.2.3. Vệ sinh.59 4.2.4. Thuốc trả về .59 4.2.5. Thanh tra.59 4.2.6. Hồ sơ tài liệu .59 4.3. Điểmyếu .60 4.4. Cơhội .62 4.5.Đe dọa .62 5. TÍNH KHẢ THI CỦA VIỆC ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DVỤ LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TRONGHOẠT ĐỘNG KHO HÀNG DƯỢC PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH DIETHELM VIỆT NAM 5.1. Xét về nguồn lực hiện tại.63 5.2. Xét về chi phí thực hiện .63 5.3. Xét về tính hiệu quả sau khi ứng dụng mô hình .63 Kết luận chương 2 CHƯƠNG 3 : ĐỊNH HƯỚNG VÀ ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DỊCH VỤ LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TRONG HOẠT ĐỘNG KHO HÀNG DƯỢC PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH DIETHELM VIỆT NAM 1. CĂN CỨ VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DỊCH VỤ LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TRONG HOẠT ĐỘNG KHO HÀNG DƯỢC PHẨM 2. ĐẾ XUẤT ỨNG DỤNG MÔ HÌNHDỊCH VỤ LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TRONG HOẠT ĐỘNG DVỤ KHO HÀNG DƯỢC PHẨM 2.1. Giai đoạn 1: Hoàn thiện hoạt động dịch vụ kho hàng hiện tại .66 2.1.1. Cơ sở vật chất kỹ thuật (dòng vậtchất) .66 2.1.2. Tổ chức nhân lực .67 2.1.3. Quy trình quản lý kho (dòng thông tin).67 2.1.4. Quy trình quản lý chất lượng .73 2.1.5. Một số vấn đề cần lưu ý khác (các biện pháp an ninh) Quản lý tồn kho .75 2.2. Giai đoạn 2 : Ứng dụng mô hình dịch vụ logistics và quản trị chuỗi cung ứng trong hoạt động dịch vụ kho hàng .762.2.1. Căn cứ để ứng dụng mô hình .76 2.2.2. Nội dung mô hình .76 2.2.2.1. Tái bố trí sắp xếp các khu vực trong kho (dòng vật chất) .76 2.2.2.2. Nâng Cấp Phần Mềm Quản Lý Kho (dòng thông tin) .78 2.2.2.3. Cải Thiện Công TácSoạn Hàng: (dòng chi phí).82 2.2.2.4. Tối ưu hóa vị trí kho hàng .85 2.2.3. Khó khăn và thuận lợi khi ứng dụng mô hình .86 2.2.4. Lợi ích của mô hình ứng dụng .863. KIẾN NGHỊ. 88 Kết luận chương 3 KẾT LUẬN Hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo Phụ lục - Tài liệu tham khảo

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ỨNG DỤNG MÔ HÌNH

DỊCH VỤ LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TRONG HOẠT

ĐỘNG CỦA KHO HÀNG

1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG

1.1. Những vấn đề lý luận cơ bản về Logistics và Quản trị logistics. Trang 1

1.1.1. Khái niệm Logistics.1

1.1.2. Phân loại hoạt động logistics.4

1.1.3. Quản trị logistics .6

1.2. Khái niệm chuỗicung ứng và quản trị chuỗi cung ứng .7

1.2.1. Khái niệm chuỗi cung ứng và quản trị chuỗi cung ứng.7

1.2.2. Qui trình hoạt động của quản trị chuỗi cung ứng .7

1.3. Mối liên hệ giữa quản trị logistics và quản trị chuỗi cung ứng.8

1.4. Chức năng của hoạt động logistics và quản trị chuỗicung ứng đối với doanh nghiệp .9

1.4.1. Đối với chiến lược kinh doanh .9

1.4.2. Đối với hoạtđộng nghiệp vụ.9

1.4.3. Đối với hiệu quả kinh doanh .9

1.5. Xu hướng phát triển của logistics và quản trị chuỗi cung ứng .10

1.5.1. Thếgiới .10

1.5.2. Việt nam .12

2. KHÁI NIỆM , NỘI DUNG , CHỨC NĂNG DỊCH VỤ KHO HÀNG NÓI CHUNG

VÀ KHO HÀNG DƯỢC PHẨM NÓI RIÊNG

2.1. Khái niệm và vai trò củadịch vụ kho hàng .13

2.2. Phân loại kho .13

2.3. Chức năng nhiệm vụ củakho .13

2.3.1. Đối với nền kinhtế .14

2.3.2. Đối với doanh nghiệp .14

2.4. Yêu cầu về cơ sở vật chất của kho hàng dượcphẩm .15

2.4.1. Thiết kế kho.15

2.4.2. Các khu vực phân biệt trong kho.18

2.4.3. Các thiết bị chuyên dùng trong kho .19

2.5. Tổ chức nhân lực .19

2.5.1. Tiêuchuẩn .19

2.5.2. Mục tiêu quản lý .19

2.5.3. Sơ đồ tổ chức kho .20

2.5.4. Kế hoạch huấn luyện - đào tạo .20

2.6. Yêu cầu về chất lượng kỹ thuật của kho hàng dược phẩm .20

2.6.1. Các điều kiện thiết kế .20

2.6.2. Các điều kiện bảo quản.21

2.6.3. Vệ sinh.22

2.6.4. Nhãn và bao bì.22

2.6.5. Tiếp nhận thuốc.22

2.6.6. Cấp phát – quay vòng kho.23

2.6.7. Bảo quản thuốc.23

2.6.8. Thuốc trả về .24

2.6.9. Gửihàng .24

2.7. Qui trình quản lý kho dược phẩm .25

2.7.1. Các nguyên tắc .25

2.7.2. Cácchỉ tiêu.25

2.8. Xu hướng hoạt động kho hàng trong tương lai .25

3. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DỊCH VỤ

LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA

KHO HÀNG NÓI CHUNG VÀ KHO HÀNG DƯỢC PHẨM NÓI RIÊNG

3.1. Bài học kinh nghiệm .28

3.1.1. Kinh nghiệm của trung tâm phân phối mamplasan thuộc công ty DIETHELM PHILIPPINE

3.1.2 Kinh nghiệm của trung tâm phân phối dược phẩm (PDC) thuộc công ty

DIETHELM MALAYSIASDN BHD .28

3.2. Tóm lược bài học kinh nghiệm .28

3.2.1.Bố trí cơ sở hạ tầng trang thiết bị .28

3.3. Một số mô hình rút ra từ việc nghiên cứu và họctập kinh nghiệm .29

3.3.1. Tổ chức công việc soạn hàng: .29

3.3.2.Ưng dụng công nghệ mới truyền thông không sử dụng giấy tờ (paperless) .29

3.4. Tầm quan trọng của việc ứng dụng mô hình dịchvụ logistics và quản trị chuỗi cung

ứng trong hoạt động của kho hàng nói chung và kho hàng dược phẩmnói riêng .31

Kết luận chương 1

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHO HÀNG DƯỢC

PHẨM VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA VIỆC ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DVỤ

LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TTRONG HOẠT ĐỘNG

KHO HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DIETHELM VIỆT NAM

1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÔNG TY DIETHELM VIỆT NAM

1.1. Giới thiệu sơ lượcDiethelm Việt nam .35

1.2. Cơ cấutổ chức .36

1.3. Định hướng phát triển .36

2 . THỰC TRẠNG KHO DƯỢC PHẨM TẠI CÔNG TY DIETHELM VIỆT NAM

2.1. Yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật(dòng vậtchất).37

2.2. Các quy trình hoạt động chính tại kho hàng Diethelm.37

2.2.1. Quy trình nhận hàng .37

2.2.2. Quy trình lên hàng và lưu trữ.39

2.2.3. Quy trình soạn, đóng gói và giao hàng.40

2.2.4. Kiểm soát và quản lý tồnkho .41

2.2.5. Hàng trả về (Logistics ngược) .43

2.3. Qui trình quản lý chất lượng.46

2.4. Qui trình quản lý kho .48

2.4.1. Nhận dạng sản phẩm:.48

2.4.2. Phương pháp kiểm tra công việc nhập (lên) và lấy (soạn) hàng .48

2.4.3. Phương pháp theo dõi tồn kho .48

2.5. Quản lý hệ thống tồn kho (dòng thông tin) .49

2.5.1. Tổng quan phần mềm eBPCs quản lý kho hàng – nguyên vậtliệu.50

2.5.2 .Các chức năng cơ bản của hệ thống phần mềm quản lý kho hàng.51

2.5.3.Ưu điểm của việc quản lý kho bằng phần mềmquản lý kho (WMS) .53

2.6. Cơ sở vật chất (dòng chi phí).53

2.7. Vị trí .54

3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA KHO HÀNG

3.1. Những yếu tố bên ngoài .56

3.2. Những yếu tố bên trong.57

4. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KHO HÀNG TẠI CÔNG TY

DIETHELM VIỆT NAM

4.1. Theo tiêu chuẩncua khch hng .57

4.1.1. Ki?m sốt nhi?t d?.57

4.1.2. Dán nhãn và đóng gói .57

4.1.3. Kho và phân phối .58

4.2. Điểmmạnh .58

4.2.1. Nhà kho – trang thiết bị.58

4.2.2. Các quy trình bảo quản.58

4.2.3. Vệ sinh.59

4.2.4. Thuốc trả về .59

4.2.5. Thanh tra.59

4.2.6. Hồ sơ tài liệu .59

4.3. Điểmyếu .60

4.4. Cơhội .62

4.5.Đe dọa .62

5. TÍNH KHẢ THI CỦA VIỆC ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DVỤ LOGISTICS VÀ

QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TRONGHOẠT ĐỘNG KHO HÀNG DƯỢC

PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH DIETHELM VIỆT NAM

5.1. Xét về nguồn lực hiện tại.63

5.2. Xét về chi phí thực hiện .63

5.3. Xét về tính hiệu quả sau khi ứng dụng mô hình .63

Kết luận chương 2

CHƯƠNG 3 : ĐỊNH HƯỚNG VÀ ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DỊCH

VỤ LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TRONG HOẠT ĐỘNG

KHO HÀNG DƯỢC PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH DIETHELM VIỆT NAM

1. CĂN CỨ VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DỊCH VỤ LOGISTICS

VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TRONG HOẠT ĐỘNG KHO HÀNG DƯỢC PHẨM

2. ĐẾ XUẤT ỨNG DỤNG MÔ HÌNHDỊCH VỤ LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ

CHUỖI CUNG ỨNG TRONG HOẠT ĐỘNG DVỤ KHO HÀNG DƯỢC PHẨM

2.1. Giai đoạn 1: Hoàn thiện hoạt động dịch vụ kho hàng hiện tại .66

2.1.1. Cơ sở vật chất kỹ thuật (dòng vậtchất) .66

2.1.2. Tổ chức nhân lực .67

2.1.3. Quy trình quản lý kho (dòng thông tin).67

2.1.4. Quy trình quản lý chất lượng .73

2.1.5. Một số vấn đề cần lưu ý khác (các biện pháp an ninh) Quản lý tồn kho .75

2.2. Giai đoạn 2 : Ứng dụng mô hình dịch vụ logistics và quản trị chuỗi cung ứng trong

hoạt động dịch vụ kho hàng .76

2.2.1. Căn cứ để ứng dụng mô hình .76

2.2.2. Nội dung mô hình .76

2.2.2.1. Tái bố trí sắp xếp các khu vực trong kho (dòng vật chất) .76

2.2.2.2. Nâng Cấp Phần Mềm Quản Lý Kho (dòng thông tin) .78

2.2.2.3. Cải Thiện Công TácSoạn Hàng: (dòng chi phí).82

2.2.2.4. Tối ưu hóa vị trí kho hàng .85

2.2.3. Khó khăn và thuận lợi khi ứng dụng mô hình .86

2.2.4. Lợi ích của mô hình ứng dụng .86

3. KIẾN NGHỊ. 88

Kết luận chương 3

KẾT LUẬN

Hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo

Phụ lục - Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY