Luận văn Tương quan giữa phong cách làm cha mẹ với sự tự đánh giá bản thân của học sinh trung học phổ thông

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN . i

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN.iv

DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG TRONG ĐỀ TÀI. v

DANH MỤC BIỂU ĐỒ SỬ DỤNG TRONG ĐỀ TÀI .vi

MỞ ĐẦU . 1

1. Lý do chọn đề tài. 1

2. Mục đích nghiên cứu. 2

3. Nhiệm vụ nghiên cứu. 2

4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu . 2

5. Giả thuyết nghiên cứu . 2

6. Phạm vi nghiên cứu. 3

7. Phương pháp nghiên cứu. 3

8. Cấu trúc của luận văn. 3

9. Kế hoạch thực hiện. 4

CHưƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN . 5

1.1. Lịch sử nghiêu cứu vấn đề . 5

1.1.1. Nghiến cứu về phong cách làm cha mẹ . 5

1.1.2. Nghiên cứu về tự đánh giá . 9

1.1.3. Các hướng nghiên cứu tương quan giữa phong cách, hành vi làm cha

mẹ và tự đánh giá. 20

1.2. Một số vấn đề về lý luận. 22

1.2.1. Khái niệm tương quan. 22

1.2.2. Phong cách làm cha mẹ. 23

1.2.3. Tự đánh giá . 25

1.2.4. Học sinh trung học phổ thông. 31

CHưƠNG 2: TỔ CHỨC VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 35

2.1. Vài nét về địa bàn và khách thể nghiên cứu. . 35

2.1.1. Sơ lược về địa bàn nghiên cứu. 35

2.1.2. Đặc điểm về khách thể nghiên cứu. 36iii

2.2. Tổ chức nghiên cứu. 41

2.2.1. Giai đoạn 1. 41

2.2.2. Giai đoạn khảo sát thực trạng, xử lý số liệu . 41

2.3. Phương pháp nghiên cứu. 41

2.3.1. Cách tiếp cận nghiên cứu lý luận. 41

2.3.2. Cách tiếp cận nghiên cứu thực tiễn. 42

CHưƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 50

3.1. Thực trạng tự đánh giá của học sinh trung học cơ sở. 50

3.1.1. Các khía cạnh của tự đánh giá . 50

3.1.2. Thực trạng tự đánh giá của học sinh theo các mặt. 52

3.1.3. So sánh điểm trung bình tự đánh giá các mặt của học sinh theo

trường, khối, giới, học lực . 63

3.2. Thực trạng về các phong cách, hành vi làm cha mẹ. 66

3.2.1. Các loại phong cách, hành vi mà cha mẹ sử dụng. 66

3.2.2. So sánh sự tự đánh giá của cha mẹ với đánh giá của học sinh về

phong cách của cha mẹ . 71

3.3. Tương quan giữa phong cách, hành vi của cha mẹ đến các yếu tố tự đánh

giá của học sinh trung học phổ thông. 72

3.3.1. Tương quan giữa phong cách làm cha với tự đánh giá của học sinh

trung học phổ thông . 72

3.3.2. Tương quan giữa phong cách, hành vi của mẹ với tự đánh giá của

học sinh trung học phổ thông. 74

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ. 78

1. KếT LUậN. 78

1.1 Về mặt lý luận. 78

1.2 Về mặt thực tiễn. 79

2. KHUYếN NGHị . 79

2.1. Đối với cha mẹ các em học sinh. 80

2.2. Đối với nhà trường và thầy cô giáo . 80

2.3. Đối với các nhà chuyên môn quan tâm đến chủ đề này. . 81

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 8

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY