Luận văn Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 1

Chương 1: Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 3

1.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất công nghiệp 3

1.2. Khái niệm chi phí sản xuất và các cách phân loại chủ yếu 5

1.2.1. Khái niệm chi phí sản xuất 5

1.2.2. Các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu 5

1.3. Ý nghĩa của công tác quản lý chi phí sản xuất trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh 7

1.4. Giá thành sản phẩm, phân loại giá thành sản phẩm 8

1.4.1. Khái niệm giá thành sản phẩm 8

1.4.2. Phân loại giá thành sản phẩm 8

1.4.2. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 9

1.5. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành sản phẩm 9

1.5.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 9

1.5.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 10

1.5.3. Mối quan hệ giữa đối tượng kế toán tập hợp CPSX và đối tượng tính giá thành 11

1.6. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 11

1.7. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 11

1.7.1. Tài khoản kế toán chủ yếu sử dụng 11

1.7.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 14

1.8. Các phương pháp đánh giá sản phẩm đang chế tạo dở dang 17

1.8.1. Theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 18

1.8.2. Sản lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 18

1.8.3. Định mức chi phí 19

1.9. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm và ứng dụng trong các loại hình doanh nghiệp chủ yếu 20

1.9.1. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 20

1.9.2. Ứng dụng các phương pháp tính giá thành trong các loại hình doanh nghiệp chủ yếu 25

Chương 2: Thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty giầy Thượng Đình 31

2.1. Đặc điểm chung của doanh nghiệp 31

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty giầy Thượng Đình 31

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giầy Thượng Đình 33

2.1.3. Công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy kế toán của công ty giầy Thượng Đình 34

2.2. Thực tế công tác kế toán tại Công ty giầy Thượng Đình 42

2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành sản phẩm 42

2.2.2. Phân loại chi phí sản xuất và công tác quản lý chi phí sản xuất của Công ty giầy Thượng Đình 42

2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 44

2.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 76

2.2.5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm tại Công ty giầy Thượng Đình 76

Chương 3: một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình 81

3.1. Nhận xét chung về công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty giầy Thượng Đình 81

3.1.1. Bộ máy kế toán của công ty 82

3.1.2. Hình thức sổ sử dụng 82

3.1.3. Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 82

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty giầy Thượng Đình 84

Kết luận 88

Danh mục tài liệu tham khảo 89

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY