Luận văn Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty kinh doanh phát triển nhà Hà Nội

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦUCHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN XUẤT XÂY LẮP VÀ YÊU CẦU QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.1.1. Đặc điểm của ngành xây dựng và sản phẩm xây lắp. Error! Bookmark not defined.1.2. Yêu cầu của công tác quản lý, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp và nhiệm vụ của kế toán trong doanh nghiệp xây dựng. Error! Bookmark not defined.2. CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.2.1. Chi phí sản xuất và cách phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng Error! Bookmark not defined.2.2. Giá thành sản phẩm xây lắp và các loại giá thành sản phẩm xây lắp Error! Bookmark not defined.3. TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.3.1. Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. Error! Bookmark not defined.3.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất Error! Bookmark not defined.4. TỔ CHỨC CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.4.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp Error! Bookmark not defined.4.2. Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ trong doanh nghiệp xây dựng Error! Bookmark not defined.4.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp Error! Bookmark not defined.4.4. Tổ chức hệ thống sổ và báo cáo giá thành Error! Bookmark not defined.CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.1. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.1.1. Lịch sử hình thành và quá phát triển của công ty Error! Bookmark not defined.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Error! Bookmark not defined.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh của công ty Error! Bookmark not defined.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty Error! Bookmark not defined.2. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại công ty. Error! Bookmark not defined.2.2. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Error! Bookmark not defined.2.3. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp Error! Bookmark not defined.2.4. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công Error! Bookmark not defined.2.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung Error! Bookmark not defined.2.6. Kế toán chi phí sản xuất cuối kỳ Error! Bookmark not defined.3. CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.3.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm, kỳ tính giá thành sản phẩm Error! Bookmark not defined.3.2. Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ Error! Bookmark not defined.3.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty Kinh doanh phát triển nhà Hà nội Error! Bookmark not defined.CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.3.1. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở CÔNG TY ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.3.2. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở CÔNG TY KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.3.2.1. Ý kiến thứ nhất: Về hạch toán chi phí nguyên vật liệu Error! Bookmark not defined.3.2.2. Ý kiến thứ hai: Về hạch toán chi phí nhân công trực tiếp Error! Bookmark not defined.3.2.3. Ý kiến thứ ba: Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công Error! Bookmark not defined.3.2.4. Ý kiến thứ tư: Áp dụng tin học vào công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬNTÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH

SẢN PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

1. ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN XUẤT XÂY LẮP VÀ YÊU CẦU QUẢN LÝ

CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

1.1. Đặc điểm của ngành xây dựng và sản phẩm xây lắp. Error! Bookmark not defined.

1.2. Yêu cầu của công tác quản lý, hạch toán chi phí sản xuất

và tính giá thành sản phẩm xây lắp và nhiệm vụ của kế toán

trong doanh nghiệp xây dựng. Error! Bookmark not defined.

2. CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG

DOANH NGHIỆP XÂY LẮP ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

2.1. Chi phí sản xuất và cách phân loại chi phí sản xuất trong

doanh nghiệp xây dựng Error! Bookmark not defined.

2.2. Giá thành sản phẩm xây lắp và các loại giá thành sản phẩm xây lắp Error! Bookmark not defined.

3. TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG

DOANH NGHIỆP XÂY LẮP ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

3.1. Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. Error! Bookmark not defined.

3.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp

tập hợp chi phí sản xuất Error! Bookmark not defined.

4. TỔ CHỨC CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

4.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp Error! Bookmark not defined.

4.2. Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ trong

doanh nghiệp xây dựng Error! Bookmark not defined.

4.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp Error! Bookmark not defined.

4.4. Tổ chức hệ thống sổ và báo cáo giá thành Error! Bookmark not defined.

CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH

SẢN PHẨM Ở CÔNG TY KINH DOANH

PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

1. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY KINH DOANH

PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

1.1. Lịch sử hình thành và quá phát triển của công ty Error! Bookmark not defined.

1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Error! Bookmark not defined.

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh của công ty Error! Bookmark not defined.

1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty Error! Bookmark not defined.

2. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT

TẠI CÔNG TY KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tập hợp chi phí

sản xuất tại công ty. Error! Bookmark not defined.

2.2. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Error! Bookmark not defined.

2.3. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp Error! Bookmark not defined.

2.4. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công Error! Bookmark not defined.

2.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung Error! Bookmark not defined.

2.6. Kế toán chi phí sản xuất cuối kỳ Error! Bookmark not defined.

3. CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY

KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

3.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm, kỳ tính giá thành sản phẩm Error! Bookmark not defined.

3.2. Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ Error! Bookmark not defined.

3.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp

ở công ty Kinh doanh phát triển nhà Hà nội Error! Bookmark not defined.

CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM GÓP PHẦN

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ

SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

3.1. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN

CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

Ở CÔNG TY ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

3.2. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở CÔNG TY KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

3.2.1. Ý kiến thứ nhất: Về hạch toán chi phí nguyên vật liệu Error! Bookmark not defined.

3.2.2. Ý kiến thứ hai: Về hạch toán chi phí nhân công trực tiếp Error! Bookmark not defined.

3.2.3. Ý kiến thứ ba: Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công Error! Bookmark not defined.

3.2.4. Ý kiến thứ tư: Áp dụng tin học vào công tác hạch toán chi phí

sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. Error! Bookmark not defined.

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY