Luận văn Tính toán thiết kế,lập quy trình công nghệ chế tạo kết cấu thép và quy trình thử nghiệm cổng trục sức nâng Q = 20 (Tf)

MỤC LỤC  Mục Trang Lời mở đầu PHẦN 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 15 CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU VỀ CẢNG SÀI GÒN 5 §1.1 Vị trí địa lý: 5 §1.2 Lịch sử hình thành và phát triển 5 §1.3 Các công ty trực thuộc hệ thống Cảng Sài Gòn 6 §1.4 Cơ cấu tổ chức cảng Sài Gòn: 6 §1.5 Cầu bến 7 §1.6 Thiết bị 8 CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY XẾP DỠ TÂN THUẬN 9 §2.1 Quá trình hình thành 9 §2.2 Thuận lợi và khó khăn của Công Ty 10 §2.3 Chức năng và đặc điểm trong sản xuất kinh doanh 10 §2.4 Cơ sở vật chất của Công ty 11 CHƯƠNG 3. GIỚI THIỆU CỔNG TRỤC VÀ CÁC PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ 12 §3.1 Giới thiệu chung về các loại cổng trục 12 §3.2 Giới thiệu cổng trục hai dầm sức nâng 20Tf 14 §3.3 Cấu tạo,nguyên lý hoạt động và chọn phương án thiết kế các cơ cấu của cổng trục sức nâng 20Tf 15 §3.4 Giới thiệu và phương án thiết kế kết cấu thép cổng trục sức nâng 20Tf 20 §3.5 Giới thiệu hệ thống điện cổng trục sức nâng 20Tf 24 §3.6 Đặc tính kĩ thuật của cổng trục sức nâng 20Tf 24 PHẦN 2. THIẾT KẾ KĨ THUẬT 25 CHƯƠNG 1. THIẾT KẾ CƠ CẤU NÂNG 25 §1.1 Giới thiệu về cơ cấu nâng 25 §1.2 Cấu tạo và nguyên lý 25 §1.3 Xác định chế độ làm việc của cơ cấu nâng 26 §1.4 Chọn palăng cáp 27 §1.5 Các thông số ban đầu 28 §1.6 Sơ đồ mắc cáp 29 §1.7 Chọn kích thước dây cáp nâng – tính lực căng cáp lớn nhất 29 §1.8 Tính tang và puli 30 §1.9 Tính chọn cặp đầu cáp trên tang 35 §1.10 Tính toán trục tang 36 §1.11 Tính chọn ổ đỡ trục tang 38 §1.12 Chọn động cơ điện- Hộp giảm tốc 40 §1.13 Chọn khớp nối – phanh 41 CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ CƠ CẤU DI CHUYỂN XE CON 46 §2.1 Giới thiệu về cơ cấu nâng 46 2.2 Cấu tạo và nguyên lý 46 §2.3 Số liệu ban đầu. 47 §2.4 Chọn bánh xe và ray 47 §2.5 Chọn động cơ điện 48 §2.6 Phanh. 53 §2.7 Khớp nối 55 §2.8 Tính bộ truyền hở 55 §2.9 Trục bánh dẫn. 58 §2.10 Ổ đỡ trục bánh xe 63 CHƯƠNG 3 : THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP 64 §3.1 Sơ lược về vật liệu và cấu tạo kết cấu thép của cổng trục 64 §3.2 Các thông số kích thước cơ bản của kết cấu thép 65 §3.3 Đặc trưng hình học của tiết diện 67 §3.4 Các tải trọng tính 70 §3.5 Xác định nội lực trong kết cấu thép 74 §3.6 Kiểm tra bền 91 §3.7 Kiểm tra ổn định 106 §3.8 Tính ổn định của cổng trục 111 §3.9 Tính các mối liên kết 113 §3.10 Tính độ võng cổng trục 115 PHẦN 3QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP DẦM CHÍNH-THỬ NGHIỆM CỔNG TRỤC SỨC NÂNG 20T 118 CHƯƠNG1:LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP DẦM CHÍNH CỔNG TRỤC SỨC NÂNG 20T 118 §1.1 Chọn vật liệu chế tạo kết cấu thép của dầm chính 118 §1.2 Các số liệu cơ bản 118 §1.3 Yêu cầu kỹ thuật 118 §1.4 Trình tự các nguyên công gia công dầm chính 119 §1.5 Một số yêu cầu sau khi thực hiện nguyên công chế tạo dầm chính 125 CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM CỔNG TRỤC 126 §2.1 Trình tự thử nghiệm cầu trục theo TCVN 4244 – 2005 126 §2.2 Quan sát kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các bộ phận 127 Các tài liệu tham khảo 129

MỤC LỤC

Mục Trang

Lời mở đầu

PHẦN 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1

5

CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU VỀ CẢNG SÀI GÒN 5

§1.1 Vị trí địa lý: 5

§1.2 Lịch sử hình thành và phát triển 5

§1.3 Các công ty trực thuộc hệ thống Cảng Sài Gòn 6

§1.4 Cơ cấu tổ chức cảng Sài Gòn: 6

§1.5 Cầu bến 7

§1.6 Thiết bị 8

CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY XẾP DỠ TÂN THUẬN 9

§2.1 Quá trình hình thành 9

§2.2 Thuận lợi và khó khăn của Công Ty 10

§2.3 Chức năng và đặc điểm trong sản xuất kinh doanh 10

§2.4 Cơ sở vật chất của Công ty 11

CHƯƠNG 3. GIỚI THIỆU CỔNG TRỤC VÀ CÁC PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ 12

§3.1 Giới thiệu chung về các loại cổng trục 12

§3.2 Giới thiệu cổng trục hai dầm sức nâng 20Tf 14

§3.3 Cấu tạo,nguyên lý hoạt động và chọn phương án thiết kế các cơ cấu của cổng trục sức nâng 20Tf 15

§3.4 Giới thiệu và phương án thiết kế kết cấu thép cổng trục sức nâng 20Tf 20

§3.5 Giới thiệu hệ thống điện cổng trục sức nâng 20Tf 24

§3.6 Đặc tính kĩ thuật của cổng trục sức nâng 20Tf 24

PHẦN 2. THIẾT KẾ KĨ THUẬT 25

CHƯƠNG 1. THIẾT KẾ CƠ CẤU NÂNG 25

§1.1 Giới thiệu về cơ cấu nâng 25

§1.2 Cấu tạo và nguyên lý 25

§1.3 Xác định chế độ làm việc của cơ cấu nâng 26

§1.4 Chọn palăng cáp 27

§1.5 Các thông số ban đầu 28

§1.6 Sơ đồ mắc cáp 29

§1.7 Chọn kích thước dây cáp nâng – tính lực căng cáp lớn nhất 29

§1.8 Tính tang và puli 30

§1.9 Tính chọn cặp đầu cáp trên tang 35

§1.10 Tính toán trục tang 36

§1.11 Tính chọn ổ đỡ trục tang 38

§1.12 Chọn động cơ điện- Hộp giảm tốc 40

§1.13 Chọn khớp nối – phanh 41

CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ CƠ CẤU DI CHUYỂN XE CON 46

§2.1 Giới thiệu về cơ cấu nâng 46

2.2 Cấu tạo và nguyên lý 46

§2.3 Số liệu ban đầu. 47

§2.4 Chọn bánh xe và ray 47

§2.5 Chọn động cơ điện 48

§2.6 Phanh. 53

§2.7 Khớp nối 55

§2.8 Tính bộ truyền hở 55

§2.9 Trục bánh dẫn. 58

§2.10 Ổ đỡ trục bánh xe 63

CHƯƠNG 3 : THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP 64

§3.1 Sơ lược về vật liệu và cấu tạo kết cấu thép của cổng trục 64

§3.2 Các thông số kích thước cơ bản của kết cấu thép 65

§3.3 Đặc trưng hình học của tiết diện 67

§3.4 Các tải trọng tính 70

§3.5 Xác định nội lực trong kết cấu thép 74

§3.6 Kiểm tra bền 91

§3.7 Kiểm tra ổn định 106

§3.8 Tính ổn định của cổng trục 111

§3.9 Tính các mối liên kết 113

§3.10 Tính độ võng cổng trục 115

PHẦN 3

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP DẦM CHÍNH-THỬ NGHIỆM CỔNG TRỤC SỨC NÂNG 20T

118

CHƯƠNG1:LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP DẦM CHÍNH CỔNG TRỤC SỨC NÂNG 20T 118

§1.1 Chọn vật liệu chế tạo kết cấu thép của dầm chính 118

§1.2 Các số liệu cơ bản 118

§1.3 Yêu cầu kỹ thuật 118

§1.4 Trình tự các nguyên công gia công dầm chính 119

§1.5 Một số yêu cầu sau khi thực hiện nguyên công chế tạo dầm chính 125

CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM CỔNG TRỤC 126

§2.1 Trình tự thử nghiệm cầu trục theo TCVN 4244 – 2005 126

§2.2 Quan sát kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các bộ phận 127

Các tài liệu tham khảo 129

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY