Luận văn Tình hình nhập khẩu tại công ty TNHH Tiếp thị và Thương mại Anh Lan

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU NĂNG LỰC CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ VÀ THƯƠNG MẠI ANH LAN 3

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ VÀ THƯƠNG MẠI ANH LAN 3

1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Công ty 3

2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 5

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và kinh doanh của Công ty 5

4. Lĩnh vực hoạt động nhập khẩu và kinh doanh công ty. 8

II. NĂNG LỰC CÔNG TY 9

1. Tài chính 9

2. Nhân lực 9

3. Cơ sở vật chất hạ tầng 10

4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 10

4.1. Về lợi nhuận 12

4.2. Về tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước 13

CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ VÀ THƯƠNG MẠI ANH LAN 14

I. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY 14

1. Mặt hàng nhập khẩu 14

2. Phương thức nhập khẩu 15

2.1. Nhập khẩu trực tiếp. 15

2.2. Nhập khẩu thông qua hình thức đối lưu. 15

2.3. Nhập khẩu uỷ thác. 15

2.4 Nhập khẩu thông qua đấu thầu quốc tế 16

2.5 Nhập khẩu theo hình thức tạm nhập tái xuất. 16

3. Quy trình nhập khẩu "Thiết bị phòng cháy, chữa cháy" 16

3.1 Xin giấy phép nhập khẩu. 18

3.2 Mở L/C. 18

3.3 Tiếp nhận hàng hoá. 18

3.4 Thuê tầu chở hàng (nhập theo điều kiện FOB). 19

3.5 Mua bảo hiểm. 19

3.6 Làm thủ tục hải quan. 19

3.7 Kiểm tra hàng hoá. 21

3.8 Làm thủ tục thanh toán. 21

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU 22

A. NHỮNG THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC 22

1. Công tác tạo nguồn 22

2. Về kết quả kinh doanh nhập khẩu trong giai đoạn 2001-2007 22

B. NHỮNG KHÓ KHĂN CÒN TỒN TẠI 23

CHƯƠNG III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ VÀ THƯƠNG MẠI ANH LAN 24

I. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 24

1. Định hướng phát triển nguồn hàng 24

2. Định hướng phát triển thị trường khách hàng 25

3. Kế hoạch và phương hướng thực hiện trong năm 2009 27

II. CÁC BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM THÚC ĐẨY KINH DOANH NHẬP KHẨU 28

1. Giảm chi phí kinh doanh nhập khẩu. 29

2. Giải pháp về vốn 30

2.1 Những biện pháp giải quyết vấn đề thiếu vốn 30

2.2 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 31

3. Nâng cao nghiệp vụ nhập khẩu 34

3.1 Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường 34

4.2 Xây dựng và lựa chọn chiến lược kinh doanh phù hợp 35

4.3 Giao dịch đàm phán và ký kết hợp đồng. 36

5. Đẩy mạnh tiêu thụ hàng nhập khẩu 37

KẾT LUẬN 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY