Luận văn Thực trạng về chính sách đầu tư với việc phát triển sản xuất nông nghiệp của Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 2I. Tổng quan về đầu tư 21. Khái niệm về đầu tư 22. Vai trò của đầu tư phát triển 23. Đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp 3II. Vai trò của nông nghiệp đối với sự phát triển kinh tế của đất nước 5III. Vai trò của chính sách đầu tư đối với việc phát triển nông nghiệp nông thôn 81. Khái niệm chính sách đầu tư 82. Vai trò quản lý Nhà nước về kinh té 83. Vai trò của hệ thống chính sách với việc phát triển nông nghiệp nông thôn 9IV. Kinh nghiệm xây dựng về một số chính sách đầu tư nông nghiệp từ một số nước 121. Chính sách đầu tư cho nghiên cứu triển khai nông nghiệp, nhằm giúp nông dân các kiến thức sản xuất và tiếp cận thị trường nông sản trong và ngoài nước. 122. Chính sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho kinh tế nông thôn 133. Bài học kinh nghiệm 15 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA VIỆT NAM 16I. Quá trình hoàn thiện chính sách đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp của Việt Nam 161. Quá trình hoàn thiện chính sách đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 1990 - 1995 162. Chính sách đầu tư nông nghiệp giai đoạn 1996 - 2001 18II. Thực trạng về đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp qua các năm 211. Tình hình phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn thời kỳ 1990-1995 212. Tình hình phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn thời kỳ 1996-2001 333. Những khó khăn còn tồn tại trong quá trình đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam. 60III. Đánh giá kết quả hiệu quả đầu tư trong phát triển sản xuất nông nghiệp 661. Cơ sở vật chất kỹ thuật và giá trị sản lượng sản xuất nông nghiệp 662. GDP nông nghiệp và kim ngạch xuất khẩu thu ngoại tệ 71 CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM. 78I . Mục tiêu phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam từ năm 2001-2005 78II. Định hướng chính sách đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn trong thời gian tới (từ nay đến 2005) 811. Khai phá và mở rộng thị trường cho các nông lâm, hải sản nước ta, khuyến khích nhập khẩu các công nghệ cần thiết. 812. Tiếp tục đổi mới các chính sách kinh tế vĩ mô đối với nông nghiệp, nông thôn. 823. Xoá đói giảm nghèo là yêu cầu bức thiét đối với nông dân hiện nay. 834. Định hướng cơ cấu kinh tế nông thôn: 83III. Một số giải pháp cho chính sách đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn của Việt Nam 851. Giải pháp cho vốn đầu tư nông nghiệp nông thôn 852. Điều chỉnh hợp lý cơ cấu đầu tư cho phát triển sản xuất nông nghiệp nông thôn. 883. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho phát triển nông nghiệp nông thôn 904. Các giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam. 955. Một số giải pháp chung cho đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam (từ nay đến năm 2005) 96 KẾT LUẬN. 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 2

I. Tổng quan về đầu tư 2

1. Khái niệm về đầu tư 2

2. Vai trò của đầu tư phát triển 2

3. Đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp 3

II. Vai trò của nông nghiệp đối với sự phát triển kinh tế của đất nước 5

III. Vai trò của chính sách đầu tư đối với việc phát triển nông nghiệp nông thôn 8

1. Khái niệm chính sách đầu tư 8

2. Vai trò quản lý Nhà nước về kinh té 8

3. Vai trò của hệ thống chính sách với việc phát triển nông nghiệp nông thôn 9

IV. Kinh nghiệm xây dựng về một số chính sách đầu tư nông nghiệp từ một số nước 12

1. Chính sách đầu tư cho nghiên cứu triển khai nông nghiệp, nhằm giúp nông dân các kiến thức sản xuất và tiếp cận thị trường nông sản trong và ngoài nước. 12

2. Chính sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho kinh tế nông thôn 13

3. Bài học kinh nghiệm 15

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA VIỆT NAM 16

I. Quá trình hoàn thiện chính sách đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp của Việt Nam 16

1. Quá trình hoàn thiện chính sách đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 1990 - 1995 16

2. Chính sách đầu tư nông nghiệp giai đoạn 1996 - 2001 18

II. Thực trạng về đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp qua các năm 21

1. Tình hình phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn thời kỳ 1990-1995 21

2. Tình hình phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn thời kỳ 1996-2001 33

3. Những khó khăn còn tồn tại trong quá trình đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam. 60

III. Đánh giá kết quả hiệu quả đầu tư trong phát triển sản xuất nông nghiệp 66

1. Cơ sở vật chất kỹ thuật và giá trị sản lượng sản xuất nông nghiệp 66

2. GDP nông nghiệp và kim ngạch xuất khẩu thu ngoại tệ 71

CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM. 78

I . Mục tiêu phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam từ năm 2001-2005 78

II. Định hướng chính sách đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn trong thời gian tới (từ nay đến 2005) 81

1. Khai phá và mở rộng thị trường cho các nông lâm, hải sản nước ta, khuyến khích nhập khẩu các công nghệ cần thiết. 81

2. Tiếp tục đổi mới các chính sách kinh tế vĩ mô đối với nông nghiệp, nông thôn. 82

3. Xoá đói giảm nghèo là yêu cầu bức thiét đối với nông dân hiện nay. 83

4. Định hướng cơ cấu kinh tế nông thôn: 83

III. Một số giải pháp cho chính sách đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn của Việt Nam 85

1. Giải pháp cho vốn đầu tư nông nghiệp nông thôn 85

2. Điều chỉnh hợp lý cơ cấu đầu tư cho phát triển sản xuất nông nghiệp nông thôn. 88

3. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho phát triển nông nghiệp nông thôn 90

4. Các giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam. 95

5. Một số giải pháp chung cho đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam (từ nay đến năm 2005) 96

KẾT LUẬN. 99

TÀI LIỆU THAM KHẢO 100

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY