Luận văn Thực trạng và một số giải pháp nhằm phát triển cây ăn quả theo hướng bền vững trên địa bàn huyện Lục Ngạn - Tỉnh Bắc Giang

MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦU . 11- Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài . 12- Mục tiêu nghiên cứu . 22.1- Mục tiêu chung . 22.2 - Mục tiêu cụ thể . 23- Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu . 33.1- Đối tượng nghiên cứu . 33.2- Phạm vi nghiên cứu . 33.2.1- Phạm vi về không gian. 33.2.2- Phạm vi về thời gian . 34- Đóng góp mới của luận văn . 35- Bố cục của luận văn . 4Chƣơng 1TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 61.1- TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU . 61.1.1- Cơ sở lý luận về phát triển bền vững . 61.1.2- Cơ sở thực tiễn . 161.2- PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 291.2.1- Câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết . 291.2.2- Các phƣơng pháp nghiên cứu . 291.2.3- Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu . 32Chƣơng 2THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÂY ĂN QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆNLỤC NGẠN . 352.1- Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội huyện lục ngạn, tỉnh Bắc Giang . 352.1.1- Điều kiện tự nhiên . 352.1.2- Điều kiện kinh tế- xã hội . 372.1.3- Một số thuận lợi, khó khăn chung của điều kiện tự nhiên, kinh tếxã hội với tình hình phát triển cây ăn quả ở Lục Ngạn . 412.2. Thực tạng sản xuất và phát triển cây ăn quả ở Lục Ngạn . 432.2.1. Một số nhân tố sản xuất, phát triển cây ăn quả ở Lục Ngạn . 432.2.2- Những ảnh hƣởng của cơ chế chính sách Nhà nƣớc và khoa họccông nghệ đối với phát triển cây ăn quả ở huyện Lục Ngạn . 532.2.3- Kết quả sản xuất cây ăn quả trong vùng nghiên cứu . 562.2.4- Những ảnh hƣởng của phát triển cây ăn quả đối với môi trƣờngsinh thái . 642.2.5- Hiệu quả xã hội từ sản xuất phát triển cây ăn quả . 682.2.6- Những nguyên nhân ảnh hƣởng đến tình hình phát triển vàhiệu quả kinh tế sản xuất cây ăn quả . 692.2.7- Một số kết luận về thực trạng phát triển cây ăn quả theo hƣớngbền vững ở huyện Lục Ngạn . 73Chƣơng 3MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN CÂY ĂN QUẢTHEO HƢỚNGBỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỤC NGẠN . 763.1- Quan điểm, định hƣớng, mục tiêu phát triển cây ăn quả . 763.1.1- Những quan điểm phát triển cây ăn quả . 763.1.2- Một số chỉ tiêu phát triển KT-XH huyện Lục Ngan đến năm 2010 . 783.1.2- Định hƣớng phát triển cây ăn quả . 783.2- Một số giải pháp phát triển cây ăn quả trên địa bàn huyệnLục Ngạn theo hƣớng bền vững . 813.2.1- Quy hoạch đáp ứng yêu cầu phát triển cây ăn quả . 813.2.3- Tăng cƣờng năng lực sản xuất kinh doanh cho ngƣời lao động . 863.2.4- Bảo quản trƣớc, sau thu hoạch và chế biến . 873.2.5- Các giải pháp về kỹ thuật . 913.2.6- Thị trƣờng và dịch vụ . 973.2.7- Cơ chế chính sách . 1003.3- DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC. 1073.3.1- Về kết quả và hiệu quả kinh tế đến năm 2010 . 1073.3.2- Về bảo vệ môi trƣờng sinh thái . 1093.3.3- Về xã hội . 111KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ1- Kết luận . 1142- Đề nghị . 116TÀI LIỆU THAM KHẢO . 117PHỤ LỤC . 120

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU . 1

1- Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài . 1

2- Mục tiêu nghiên cứu . 2

2.1- Mục tiêu chung . 2

2.2 - Mục tiêu cụ thể . 2

3- Đối t

ƣ

ợng và phạm vi nghiên cứu . 3

3.1- Đối tượng nghiên cứu . 3

3.2- Phạm vi nghiên cứu . 3

3.2.1- Phạm vi về không gian. 3

3.2.2- Phạm vi về thời gian . 3

4- Đóng góp mới của luận văn . 3

5- Bố cục của luận văn . 4

Ch

ƣ

ơng 1

TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PH

Ƣ

ƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 6

1.1- TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU . 6

1.1.1- Cơ sở lý luận về phát triển bền vững . 6

1.1.2- Cơ sở thực tiễn . 16

1.2- PH

Ƣ

ƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 29

1.2.1- Câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết . 29

1.2.2- Các ph

ƣ

ơng pháp nghiên cứu . 29

1.2.3- Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu . 32

Ch

ƣ

ơng 2

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÂY ĂN QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

LỤC NGẠN . 35

2.1- Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội huyện lục ngạn, tỉnh Bắc Giang . 35

2.1.1- Điều kiện tự nhiên . 35

2.1.2- Điều kiện kinh tế- xã hội . 37

2.1.3- Một số thuận lợi, khó khăn chung của điều kiện tự nhiên, kinh tế

xã hội với tình hình phát triển cây ăn quả ở Lục Ngạn . 41

2.2. Thực tạng sản xuất và phát triển cây ăn quả ở Lục Ngạn . 43

2.2.1. Một số nhân tố sản xuất, phát triển cây ăn quả ở Lục Ngạn . 43

2.2.2- Những ảnh h

ƣ

ởng của cơ chế chính sách Nhà n

ƣ

ớc và khoa học

công nghệ đối với phát triển cây ăn quả ở huyện Lục Ngạn . 53

2.2.3- Kết quả sản xuất cây ăn quả trong vùng nghiên cứu . 56

2.2.4- Những ảnh h

ƣ

ởng của phát triển cây ăn quả đối với môi tr

ƣ

ờng

sinh thái . 64

2.2.5- Hiệu quả xã hội từ sản xuất phát triển cây ăn quả . 68

2.2.6- Những nguyên nhân ảnh h

ƣ

ởng đến tình hình phát triển và

hiệu quả kinh tế sản xuất cây ăn quả . 69

2.2.7- Một số kết luận về thực trạng phát triển cây ăn quả theo h

ƣ

ớng

bền vững ở huyện Lục Ngạn . 73

Ch

ƣ

ơng 3

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN CÂY ĂN QUẢTHEO H

Ƣ

ỚNG

BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỤC NGẠN . 76

3.1- Quan điểm, định h

ƣ

ớng, mục tiêu phát triển cây ăn quả . 76

3.1.1- Những quan điểm phát triển cây ăn quả . 76

3.1.2- Một số chỉ tiêu phát triển KT-XH huyện Lục Ngan đến năm 2010 . 78

3.1.2- Định h

ƣ

ớng phát triển cây ăn quả . 78

3.2- Một số giải pháp phát triển cây ăn quả trên địa bàn huyện

Lục Ngạn theo h

ƣ

ớng bền vững . 81

3.2.1- Quy hoạch đáp ứng yêu cầu phát triển cây ăn quả . 81

3.2.3- Tăng c

ƣ

ờng năng lực sản xuất kinh doanh cho ng

ƣ

ời lao động . 86

3.2.4- Bảo quản tr

ƣ

ớc, sau thu hoạch và chế biến . 87

3.2.5- Các giải pháp về kỹ thuật . 91

3.2.6- Thị tr

ƣ

ờng và dịch vụ . 97

3.2.7- Cơ chế chính sách . 100

3.3- DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẠT Đ

Ƣ

ỢC. 107

3.3.1- Về kết quả và hiệu quả kinh tế đến năm 2010 . 107

3.3.2- Về bảo vệ môi tr

ƣ

ờng sinh thái . 109

3.3.3- Về xã hội . 111

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

1- Kết luận . 114

2- Đề nghị . 116

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 117

PHỤ LỤC . 120

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY