Luận văn Thực trạng thi hành các quy định của pháp luật về thừa kế quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các bảng

MỞ ĐẤU 1

Chương 1: TỔNG QUAN NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỪA KẾ

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

9

1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng chế định thừa kế quyền

sử dụng đất

9

1.1. Đường lối, chính sách của Đảng về giao đất cho hộ gia đình, cá nhân sử

dụng ổn định lâu dài và được để thừa kế quyền sử dụng đất

9

1.2. Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai 11

1.3. Nhận thức về quyền sử dụng đất trong điều kiện chuyển đổi sang nền

kinh tế thị trường

13

1.4. Cơ sở thực tiễn của việc xác lập quyền thừa kế quyền sử dụng đất 15

2. Khái niệm và đặc điểm của quyền sử dụng đất 16

2.1. Quan niệm về quyền sử dụng đất 16

2.2. Đặc điểm của quyền sử dụng đất 18

3. Khái niệm và đặc điểm của thừa kế quyền sử dụng đất 20

3.1. Quan niệm về thừa kế quyền sử dụng đất 20

3.2. Đặc điểm của thừa kế quyền sử dụng đất 22

4. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển chế định thừa kế quyền sử

dụng đất ở Việt Nam

24

4.1. Giai đoạn từ năm 1945 - năm 1980 24

4.2. Giai đoạn từ năm 1980 - năm 1993 26

4.3. Giai đoạn từ năm 1993 - nay 28

Chương 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ THỪA KẾ

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TÌNH HÀ NAM

31

1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, đất đai, kinh tế - xã hội của tỉnh Hà

Nam

31

1.1. Điều kiện tự nhiên, đất đai 31

1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 33

2. Những nội dung cơ bản của pháp luật về thừa kế quyền sử dụng đất 34

2.1. Các quy định của Luật Đất đai năm 2003 về thừa kế quyền sử dụng đất 34

2.2. Các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về thừa kế quyền sử dụng đất 36

2.2.1. Thừa kế quyền sử dụng đất theo di chúc 36

2.2.2. Thừa kế quyền sử dụng đất theo pháp luật 37

3. Thực trạng thực thi các quy định về thừa kế quyền sử dụng đất trên

địa bàn tỉnh Hà Nam

39

3.1. Việc áp dụng các quy định về thừa kế quyền sử dụng đất trong việc

giải quyết các tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất ở tỉnh Hà Nam

39

3.2. Việc áp dụng các quy định về thừa kế quyền sử dụng đất giữa các đối

tượng được hưởng thừa kế trong việc phân chia di sản là quyền sử

dụng đất được thực hiện ở tỉnh Hà Nam

41

3.3. Việc áp dụng các quy định về thừa kế quyền sử dụng đất nhằm đảm

bảo cho người sử dụng đất thực hiện quyền thừa kế quyền sử dụng

đất ở tỉnh Hà Nam

46

4. Một số nhận xét, đánh giá về thực trạng áp dụng các quy định của

pháp luật về thừa kế quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

48

4.1. Những ưu điểm, thành công 48

4.2. Những điểm hạn chế, tồn tại 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY