Luận văn Thực trạng quản lý thông tin trong quy trình xử lý đơn hàng của Công ty cổ phần bao bì Sài Gòn

MỤC LỤCCHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN 1I. THÔNG TIN VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 11. Thông Tin và Thông Tin Quản Lý 11.1. Khái Niệm Và Phân Loại Thông Tin 11.2. Đặc Điểm và Vai Trò Của Thông Tin Quản Lý 21.2.1. Khái niệm về thông tin quản lý: 21.2.2. Đặc điểm của thông tin quản lý: 21.3. Khái Niệm Hệ Thống và Hệ Thống Thông Tin Quản Lý 31.3.1. Khái Niệm 31.3.2. Chức Năng Và Vai Trò Của Hệ Thống Thông Tin Quản Lý 62. Quản Trị Thông Tin 82.1. Khái Niệm Quản Trị Thông Tin 82.2. Phạm Vi Quản Trị Thông Tin 102.2.1. Phạm vi quản trị thông tin 102.2.2. Một số vấn đề liên quan đến quản trị thông tin. 11II. HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG VIỆC XỬ LÝ ĐƠN HÀNG 131. Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Trong Xử Lý Đơn hàng 132. Xử Lý Đơn Hàng Và Đặc Trưng Của Hệ Thống Thực Hiện Đơn Hàng 152.1. Quy trình xử lý đơn hàng: 152.2. Các bước thực hiện: 163. Những thông tin quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quy trình xử lý đơn hàng: 18I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 211. Sơ Lược Về Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển 212. Đặc Điểm Của Công Ty Trên Thị Trường 222.1. Đặc điểm tình hình của công ty: 222.2. Đánh Giá Chung về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 23II. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 241. Sơ Đồ Tổ Chức Của Công Ty 242. Chức Năng, Nhiệm Vụ Các Phòng Ban 25II. CƠ CẤU SẢN PHẨM VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY 261. Cơ Cấu Sản Phẩm Của Công Ty 262. Cơ Sở Vật Chất Kỹ Thuật 27III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 281. Tình Hình hoạt động kinh doanh 282. Đánh Giá Về Tình Hình Hoạt Động Kinh Doanh Của Công Ty 29Các Mặt Đạt Được 29Các Mặt Tồn Tại 293. Phương Hướng Phát Triển Của Công Ty 30CHƯƠNG III : THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THÔNG TIN TRONG QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN HÀNG CỦA CTCP BAO BÌ SÀI GÒN. 32I. QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN HÀNG TẠI CÔNG TY 321. Sơ Đồ Biễu Diễn Nghiệp Vụ Xử Lý Đơn Hàng 322. Thực Trạng Việc Thực Hiện 343. Điểm Khác Biệt Giữa Mô Hình Thực Tế Và Lý Thuyết 363.1. Những điểm khác biệt: 363.2. Ảnh Hưởng Của Sự Khác Biệt 36II. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN HÀNG TẠI CÔNG TY. 371. Các kênh thông tin trong quy trình: 372. Thực Trạng Ưng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Quy Trình Xử Lý Đơn Hàng 40Trong hoạt động giao tiếp với khách hàng: 40Trong hoạt động tác nghiệp: 403. Nhận Xét Chung: 42III. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VỀ NHỮNG SAI SÓT TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH DO QUẢN TRỊ THÔNG TIN. 441. Sai sót và nguyên nhân sai sót 442. Đánh Giá Chung Về Quy Trình Xử Lý Đơn Hàng Tại Công Ty: 532.1. Đối với vấn đề thông tin trong quy trình xử lý đơn hàng: 532.2. Đối với các hoạt động trong quy trình: 542.3. Anh hưởng: 56CHƯƠNG IV: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ THÔNG TIN TRONG QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN HÀNG TẠI CTCP BAO BÌ SÀI GÒN. 58I. XÂY DỰNG QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN HÀNG 581. Xây dựng quy trình xử lý đơn hàng: 582. Một số ưu điểm của quy trình xử lý đơn hàng vừa xây dựng so với quy trình của công ty: 63II. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ THÔNG TIN TRONG QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN HÀNG. 64GIẢI PHÁP I: THẾT KẾ VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN HÀNG. 641. Thiết kế hệ thống thông tin 642. Vận hành hệ thống thông tin 65GIẢI PHÁP II: QUẢN LÝ HỆ THỐNG THÔNG TIN HOÀN THIỆN QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN HÀNG. 671. Xây Dựng Mô Hình và Nâng cao khả năng truy cập và phân tích thông tin trong xử lý đơn hàng 68Chuẩn hoá tập thực thể: 68Chuyên môn hoá quy trình xử lý đơn hàng: 692. Nâng cao hiệu quả hiệu quả xử lý đơn hàng. 71GIẢI PHÁP III: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG – KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU THÔNG TIN TRONG QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN HÀNG. 73Hệ thống đánh giá chất lượng dữ liệu – thông tin 73GIỚI THIỆU LƯU ĐỒ ÁP DỤNG SPC ĐỂ SỬA CHỮA, ĐIỀU CHỈNH 76Ap Dụng Mô Hình Thống Kê Điều Chỉnh Sai Sót: 78TỔNG KẾT: 85

MỤC LỤC

CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN 1

I. THÔNG TIN VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 1

1. Thông Tin và Thông Tin Quản Lý 1

1.1. Khái Niệm Và Phân Loại Thông Tin 1

1.2. Đặc Điểm và Vai Trò Của Thông Tin Quản Lý 2

1.2.1. Khái niệm về thông tin quản lý: 2

1.2.2. Đặc điểm của thông tin quản lý: 2

1.3. Khái Niệm Hệ Thống và Hệ Thống Thông Tin Quản Lý 3

1.3.1. Khái Niệm 3

1.3.2. Chức Năng Và Vai Trò Của Hệ Thống Thông Tin Quản Lý 6

2. Quản Trị Thông Tin 8

2.1. Khái Niệm Quản Trị Thông Tin 8

2.2. Phạm Vi Quản Trị Thông Tin 10

2.2.1. Phạm vi quản trị thông tin 10

2.2.2. Một số vấn đề liên quan đến quản trị thông tin. 11

II. HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG VIỆC XỬ LÝ ĐƠN HÀNG 13

1. Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Trong Xử Lý Đơn hàng 13

2. Xử Lý Đơn Hàng Và Đặc Trưng Của Hệ Thống Thực Hiện Đơn Hàng 15

2.1. Quy trình xử lý đơn hàng: 15

2.2. Các bước thực hiện: 16

3. Những thông tin quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quy trình xử lý đơn hàng: 18

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 21

1. Sơ Lược Về Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển 21

2. Đặc Điểm Của Công Ty Trên Thị Trường 22

2.1. Đặc điểm tình hình của công ty: 22

2.2. Đánh Giá Chung về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 23

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 24

1. Sơ Đồ Tổ Chức Của Công Ty 24

2. Chức Năng, Nhiệm Vụ Các Phòng Ban 25

II. CƠ CẤU SẢN PHẨM VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY 26

1. Cơ Cấu Sản Phẩm Của Công Ty 26

2. Cơ Sở Vật Chất Kỹ Thuật 27

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 28

1. Tình Hình hoạt động kinh doanh 28

2. Đánh Giá Về Tình Hình Hoạt Động Kinh Doanh Của Công Ty 29

Các Mặt Đạt Được 29

Các Mặt Tồn Tại 29

3. Phương Hướng Phát Triển Của Công Ty 30

CHƯƠNG III : THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THÔNG TIN TRONG QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN HÀNG CỦA CTCP BAO BÌ SÀI GÒN. 32

I. QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN HÀNG TẠI CÔNG TY 32

1. Sơ Đồ Biễu Diễn Nghiệp Vụ Xử Lý Đơn Hàng 32

2. Thực Trạng Việc Thực Hiện 34

3. Điểm Khác Biệt Giữa Mô Hình Thực Tế Và Lý Thuyết 36

3.1. Những điểm khác biệt: 36

3.2. Ảnh Hưởng Của Sự Khác Biệt 36

II. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN HÀNG TẠI CÔNG TY. 37

1. Các kênh thông tin trong quy trình: 37

2. Thực Trạng Ưng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Quy Trình Xử Lý Đơn Hàng 40

Trong hoạt động giao tiếp với khách hàng: 40

Trong hoạt động tác nghiệp: 40

3. Nhận Xét Chung: 42

III. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VỀ NHỮNG SAI SÓT TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH DO QUẢN TRỊ THÔNG TIN. 44

1. Sai sót và nguyên nhân sai sót 44

2. Đánh Giá Chung Về Quy Trình Xử Lý Đơn Hàng Tại Công Ty: 53

2.1. Đối với vấn đề thông tin trong quy trình xử lý đơn hàng: 53

2.2. Đối với các hoạt động trong quy trình: 54

2.3. Anh hưởng: 56

CHƯƠNG IV: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ THÔNG TIN TRONG QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN HÀNG TẠI CTCP BAO BÌ SÀI GÒN. 58

I. XÂY DỰNG QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN HÀNG 58

1. Xây dựng quy trình xử lý đơn hàng: 58

2. Một số ưu điểm của quy trình xử lý đơn hàng vừa xây dựng so với quy trình của công ty: 63

II. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ THÔNG TIN TRONG QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN HÀNG. 64

GIẢI PHÁP I: THẾT KẾ VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN HÀNG. 64

1. Thiết kế hệ thống thông tin 64

2. Vận hành hệ thống thông tin 65

GIẢI PHÁP II: QUẢN LÝ HỆ THỐNG THÔNG TIN HOÀN THIỆN QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN HÀNG. 67

1. Xây Dựng Mô Hình và Nâng cao khả năng truy cập và phân tích thông tin trong xử lý đơn hàng 68

Chuẩn hoá tập thực thể: 68

Chuyên môn hoá quy trình xử lý đơn hàng: 69

2. Nâng cao hiệu quả hiệu quả xử lý đơn hàng. 71

GIẢI PHÁP III: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG – KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU THÔNG TIN TRONG QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN HÀNG. 73

Hệ thống đánh giá chất lượng dữ liệu – thông tin 73

GIỚI THIỆU LƯU ĐỒ ÁP DỤNG SPC ĐỂ SỬA CHỮA, ĐIỀU CHỈNH 76

Ap Dụng Mô Hình Thống Kê Điều Chỉnh Sai Sót: 78

TỔNG KẾT: 85

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY