Luận văn Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty ắc qui tia sáng Hải Phòng

Mục lục Lời nói đầu Chương I. Lý luận về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường 11.1. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm 11.1.1 Khái niệm về hoạt động tiêu thụ sản phẩm 11.1.2. Vai trò của hoạt động tiêu thụ sản phẩm 21.1.2.1. Sự cần thiết của tiêu thụ sản phẩm 21.1.2.2. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm 31.2. Nội dung hoạt động tiêu thụ sản phẩm 41.2.1. Nghiên cứu thị trường 51.2.2. Xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm 81.2.2.1. Những căn cứ xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm 81.2.2.2. Nội dung chiến lược tiêu thụ sản phẩm 91.2.3.Chuẩn bị hàng hoá để xuất bán 121.2.4. Lựa chọn kênh tiêu thụ 131.2.5. Tổ chức các hoạt động xúc tiến, yểm trợ công tác bán hàng 181.2.6. Tổ chức hoạt động bán hàng 191.2.7. Phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm 191.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm 221.3.1. Các yếu tố khách quan 221.3.1.1. Giá cả hàng hóa 221.3.1.2. Đối thủ cạnh tranh 231.3.1.3. Luật pháp - Chính sách quản lý của nhà nước 231.3.1.4. Các yếu tố về tiêu dùng 241.3.1.5. Yếu tố thuộc về thị trường 251.3.2. Yếu tố chủ quan thuộc về doanh nghiệp 251.3.2.1. Giá cả sản phẩm 251.3.2.2. Chất lượng sản phẩm và bao bì 261.3.2.3. Các yếu tố nguồn lực 261.3.2.4. Mặt hàng và chính sách mặt hàng kinh doanh 271.3.2.5. Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm 281.3.2.6. Mạng lưới phân phối của doanh nghiệp 301.3.2.7. Vị trí điểm bán 30Chương II. Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty ắc qui tia sáng Hải Phòng 322.1. Khái quát về công ty ắc qui Tia sáng Hải Phòng 322.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty 322.1.2. Chức năng và nhiệm vụ 332.1.2.1. Chức năng 332.1.2.2. Nhiệm vụ 342.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty 342.1.4. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 382.1.4.1. Mặt hàng sản xuất 382.1.4.2. Công nghệ sản xuất 402.1.5. Cơ cấu tổ chức hoạt động tiêu thuu sản phẩm của Công ty 422.1.6. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 03 năm 2000 2002 432.1.6.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2000 432.1.6.2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2001 462.1.6.3. Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2002 492.2. Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty 512.2.1. Cơ cấu sản phẩm tiêu thụ 512.2.2. Các thị trường tiêu thụ 562.2.2.1. Thị trường trong nước 572.2.2.2. Thị trường xuất khẩu 592.2.3. Các hình thức tiêu thụ sản phẩm 622.2.4. Tình hình tổ chức công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty 672.2.5. Tổ chức các hoạt động xúc tiến, hỗ trợ bán hàng 692.3. Đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm 702.3.1. Đánh giá chung 702.3.2. Những thành tựu đạt được trong công tác tiêu thụ sản phẩm 712.3.3. Những khó khăn, hạn chế của Công ty 732.3.4. Một số nguyên nhân tồn tại 74Chương III: Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty ắc quy tia sáng Hải Phòng 763.1. Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới 763.2. Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty 773.3. Một số kiến nghị đối với Nhà nước và ngành chủ quản 90Kết luận

Mục lục

Lời nói đầu

Chương I. Lý luận về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường 1

1.1. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm 1

1.1.1 Khái niệm về hoạt động tiêu thụ sản phẩm 1

1.1.2. Vai trò của hoạt động tiêu thụ sản phẩm 2

1.1.2.1. Sự cần thiết của tiêu thụ sản phẩm 2

1.1.2.2. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm 3

1.2. Nội dung hoạt động tiêu thụ sản phẩm 4

1.2.1. Nghiên cứu thị trường 5

1.2.2. Xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm 8

1.2.2.1. Những căn cứ xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm 8

1.2.2.2. Nội dung chiến lược tiêu thụ sản phẩm 9

1.2.3.Chuẩn bị hàng hoá để xuất bán 12

1.2.4. Lựa chọn kênh tiêu thụ 13

1.2.5. Tổ chức các hoạt động xúc tiến, yểm trợ công tác bán hàng 18

1.2.6. Tổ chức hoạt động bán hàng 19

1.2.7. Phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm 19

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm 22

1.3.1. Các yếu tố khách quan 22

1.3.1.1. Giá cả hàng hóa 22

1.3.1.2. Đối thủ cạnh tranh 23

1.3.1.3. Luật pháp - Chính sách quản lý của nhà nước 23

1.3.1.4. Các yếu tố về tiêu dùng 24

1.3.1.5. Yếu tố thuộc về thị trường 25

1.3.2. Yếu tố chủ quan thuộc về doanh nghiệp 25

1.3.2.1. Giá cả sản phẩm 25

1.3.2.2. Chất lượng sản phẩm và bao bì 26

1.3.2.3. Các yếu tố nguồn lực 26

1.3.2.4. Mặt hàng và chính sách mặt hàng kinh doanh 27

1.3.2.5. Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm 28

1.3.2.6. Mạng lưới phân phối của doanh nghiệp 30

1.3.2.7. Vị trí điểm bán 30

Chương II. Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty ắc qui tia sáng Hải Phòng 32

2.1. Khái quát về công ty ắc qui Tia sáng Hải Phòng 32

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty 32

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ 33

2.1.2.1. Chức năng 33

2.1.2.2. Nhiệm vụ 34

2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty 34

2.1.4. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 38

2.1.4.1. Mặt hàng sản xuất 38

2.1.4.2. Công nghệ sản xuất 40

2.1.5. Cơ cấu tổ chức hoạt động tiêu thuu sản phẩm của Công ty 42

2.1.6. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 03 năm

2000 2002 43

2.1.6.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2000 43

2.1.6.2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2001 46

2.1.6.3. Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2002 49

2.2. Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty 51

2.2.1. Cơ cấu sản phẩm tiêu thụ 51

2.2.2. Các thị trường tiêu thụ 56

2.2.2.1. Thị trường trong nước 57

2.2.2.2. Thị trường xuất khẩu 59

2.2.3. Các hình thức tiêu thụ sản phẩm 62

2.2.4. Tình hình tổ chức công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty 67

2.2.5. Tổ chức các hoạt động xúc tiến, hỗ trợ bán hàng 69

2.3. Đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm 70

2.3.1. Đánh giá chung 70

2.3.2. Những thành tựu đạt được trong công tác tiêu thụ sản phẩm 71

2.3.3. Những khó khăn, hạn chế của Công ty 73

2.3.4. Một số nguyên nhân tồn tại 74

Chương III: Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty ắc quy tia sáng Hải Phòng 76

3.1. Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới 76

3.2. Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của

Công ty 77

3.3. Một số kiến nghị đối với Nhà nước và ngành chủ quản 90

Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY