Luận văn Thực trạng hệ thống và quy trình tuyển dụng Tập đoàn FPT, bài học cho các tập đoàn đa lĩnh vực của Việt Nam

MỤC LỤC DANH MỤC BIỂU ĐỒ 0DANH MỤC BẢNG BIỂU 0LỜI NÓI ĐẦU 1LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TUYỂN MỘ VÀ TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC 4I. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 41. Định nghĩa và vai trò của Quản trị nhân sự 4 1.1. Định nghĩa Quản trị nhân sự 4 1.2.Vai trò của quản trị nhân sự 52. Các chức năng cơ bản của Quản trị nguồn nhân lực 6II. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG 8III. HOẠT ĐỘNG TUYỂN MỘ NHÂN LỰC 81. Tiến trình tuyển mộ 92. Cắt giảm biên chế 12IV. HOẠT ĐỘNG TUYỂN CHỌN NHÂN SỰ 131. Định nghĩa Tuyển chọn nhân sự 132. Yêu cầu đối với quá trình tuyển chọn 153. Các yếu tố ảnh hưởng đến Tuyển chọn 163.1. Môi trường bên trong 163.2. Môi trường bên ngoài 174. Các phương pháp tuyển chọn nhân sự 184.1 Đơn xin việc 204.2 Các bài kiểm tra viết 204.3 Các bài kiểm tra mô tả công việc 214.4 Phỏng vấn 224.5 Xem xét quá trình học tập và công tác 254.6 Kiểm tra thể chất 264.7 Đánh giá hiệu quả các công cụ tuyển dụng 265. Tiến trình tuyển chọn nhân viên 285.1 Giai đoạn chuẩn bị 285.2 Xem xét hồ sơ xin việc 295.3 Trắc nghiệm 295.4 Phỏng vấn sơ bộ 295.5 Phỏng vấn sâu 305.6 Sưu tra lý lịch 305.7 Khám sức khỏe và quyết định tuyển dụng 305.8 Sử dụng phiếu ghi điểm 316. Tiến trình tuyển chọn cán bộ cấp cao 316.1 Phỏng vấn 316.2 Giai đoạn thử việc 32CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG VÀ QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG CỦA TẬP ĐOÀN FPT 33I. GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN FPT VÀ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, SỰ TĂNG TRƯỞNG NHÂN SỰ TOÀN TẬP ĐOÀN QUA CÁC NĂM 331. Giới thiệu khái quát về tập đoàn 332. Cơ cấu tổ chức và các đơn vị thành viên 34 2.1 Lĩnh vực Công nghệ thông tin và Viễn thông 342.2 Lĩnh vực Tài chính và Ngân hàng 352.3 Lĩnh vực Bất động sản 362.4 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 363. Tình hình tăng trưởng nhân sự Tập đoàn trong những năm trở lại đây 37II. THỰC TRẠNG HỆ THỐNG VÀ QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG TẠI TẬP ĐOÀN FPT 401. Sơ lược hệ thống tuyển dụng của tập đoàn FPT 401.1 Vai trò, vị trí của phòng Tuyển dụng trong tập đoàn 401.2 Quy trình tuyển dụng của tập đoàn FPT 411.2.1 Quy trình tuyển dụng nhân viên 41 1.2.2. Quy trình tuyển dụng cán bộ cấp cao .462. Thực trạng hệ thống tuyển dụng 492.1 Hệ thống tuyển dụng đa cấp 492.2 Hệ thống tiền đãi ngộ và đào tạo 542.2.1 Đãi ngộ đối với nhân viên trong giai đoạn thử việc 54 2.2.2 Đánh giá toàn quá trình và chuyển giao trách nhiệm .552.3 Các chương trình tuyển dụng tiêu biểu trong và ngoài tập đoàn 56III. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG TẬP ĐOÀN FPT 611. Ưu điểm 611.1 FPT đã xây dựng được một hệ thống tuyển dụng khá linh hoạt 611.2 Hệ thống đánh giá ứng viên có chất lượng 621.3 Các phương pháp tuyển mộ và tuyển chọn được áp dụng hết sức phong phú. 631.4 Số lượng các chương trình có sự tham gia của FPT khá lớn 642 Nhược điểm 642.1 Kết cấu quản lý tuyển dụng chưa toàn diện 642.2 Tiêu chí đánh giá chưa đầy đủ 652.3 Phương pháp quảng tuyển mộ chưa đạt hiệu suất cao 662.4 Các chương trình đã tổ chức thiếu tính chiều sâu 673. Nguyên nhân 673.1 Tính thiếu nhất quán trong tổ chức, quản lý 673.2 Hệ thống đánh giá thiếu toàn diện 683.3. Thương hiệu tập đoàn suy yếu 69CHƯƠNG III: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG TẬP ĐOÀN FPT, VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC TẬP ĐOÀN ĐA LĨNH VỰC TẠI VIỆT NAM 70I. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT HOÀN THỆN HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG TẬP ĐOÀN FPT 701. Những giải pháp hoàn thiện các tiêu chí đánh giá chất lượng tuyển dụng 711.1 Tiêu chí đánh giá quá trình chuẩn bị tuyển dụng 711.2 Tiêu chí đánh giá quá trình tuyển mộ và tuyển chọn 722. Những giải pháp nhằm cải thiện tính nhất quán trọng hoạt động Tuyển dụng 742.1 Xây dựng giá trị doanh nghiệp 752.2 Đảm bảo sự nhất quán giữa chính sách hoạt động của các đơn vị thành viên và tập đoàn 762.3 Tăng cường công tác quản lý tuyển dụng của các đơn vị có liên quan 782.4 Xúc tiến hoạt động truyền thông nội bộ 793. Những giải pháp nâng cao thương hiệu tập đoàn trên thị trường lao động 803.1 Đầu tư phù hợp cho các hoạt động hỗ trợ tuyển dụng mang tính chiều sâu 803.2 Mở rộng nghiên cứu những thị trường lao động mới 82II. BÀI HỌC RÚT RA CHO CÁC TẬP ĐOÀN ĐA LĨNH VỰC TẠI VIỆT NAM 851. Xây dựng hệ thống quản lý tuyển dụng linh hoạt và toàn diện 852. Hệ thống đánh giá ứng viên hoàn chỉnh 873. Đầu tư phù hợp cho công tác tuyển dụng 88KẾT LUẬN 90TÀI LIỆU THAM KHẢO 92

MỤC LỤC

DANH MỤC BIỂU ĐỒ 0

DANH MỤC BẢNG BIỂU 0

LỜI NÓI ĐẦU 1

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TUYỂN MỘ VÀ TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC 4

I. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 4

1. Định nghĩa và vai trò của Quản trị nhân sự 4

1.1. Định nghĩa Quản trị nhân sự 4

1.2.Vai trò của quản trị nhân sự 5

2. Các chức năng cơ bản của Quản trị nguồn nhân lực 6

II. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG 8

III. HOẠT ĐỘNG TUYỂN MỘ NHÂN LỰC 8

1. Tiến trình tuyển mộ 9

2. Cắt giảm biên chế 12

IV. HOẠT ĐỘNG TUYỂN CHỌN NHÂN SỰ 13

1. Định nghĩa Tuyển chọn nhân sự 13

2. Yêu cầu đối với quá trình tuyển chọn 15

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến Tuyển chọn 16

3.1. Môi trường bên trong 16

3.2. Môi trường bên ngoài 17

4. Các phương pháp tuyển chọn nhân sự 18

4.1 Đơn xin việc 20

4.2 Các bài kiểm tra viết 20

4.3 Các bài kiểm tra mô tả công việc 21

4.4 Phỏng vấn 22

4.5 Xem xét quá trình học tập và công tác 25

4.6 Kiểm tra thể chất 26

4.7 Đánh giá hiệu quả các công cụ tuyển dụng 26

5. Tiến trình tuyển chọn nhân viên 28

5.1 Giai đoạn chuẩn bị 28

5.2 Xem xét hồ sơ xin việc 29

5.3 Trắc nghiệm 29

5.4 Phỏng vấn sơ bộ 29

5.5 Phỏng vấn sâu 30

5.6 Sưu tra lý lịch 30

5.7 Khám sức khỏe và quyết định tuyển dụng 30

5.8 Sử dụng phiếu ghi điểm 31

6. Tiến trình tuyển chọn cán bộ cấp cao 31

6.1 Phỏng vấn 31

6.2 Giai đoạn thử việc 32

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG VÀ QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG CỦA TẬP ĐOÀN FPT 33

I. GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN FPT VÀ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, SỰ TĂNG TRƯỞNG NHÂN SỰ TOÀN TẬP ĐOÀN QUA CÁC NĂM 33

1. Giới thiệu khái quát về tập đoàn 33

2. Cơ cấu tổ chức và các đơn vị thành viên 34

2.1 Lĩnh vực Công nghệ thông tin và Viễn thông 34

2.2 Lĩnh vực Tài chính và Ngân hàng 35

2.3 Lĩnh vực Bất động sản 36

2.4 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 36

3. Tình hình tăng trưởng nhân sự Tập đoàn trong những năm trở lại đây 37

II. THỰC TRẠNG HỆ THỐNG VÀ QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG TẠI TẬP ĐOÀN FPT 40

1. Sơ lược hệ thống tuyển dụng của tập đoàn FPT 40

1.1 Vai trò, vị trí của phòng Tuyển dụng trong tập đoàn 40

1.2 Quy trình tuyển dụng của tập đoàn FPT 41

1.2.1 Quy trình tuyển dụng nhân viên 41

1.2.2. Quy trình tuyển dụng cán bộ cấp cao .46

2. Thực trạng hệ thống tuyển dụng 49

2.1 Hệ thống tuyển dụng đa cấp 49

2.2 Hệ thống tiền đãi ngộ và đào tạo 54

2.2.1 Đãi ngộ đối với nhân viên trong giai đoạn thử việc 54

2.2.2 Đánh giá toàn quá trình và chuyển giao trách nhiệm .55

2.3 Các chương trình tuyển dụng tiêu biểu trong và ngoài tập đoàn 56

III. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG TẬP ĐOÀN FPT 61

1. Ưu điểm 61

1.1 FPT đã xây dựng được một hệ thống tuyển dụng khá linh hoạt 61

1.2 Hệ thống đánh giá ứng viên có chất lượng 62

1.3 Các phương pháp tuyển mộ và tuyển chọn được áp dụng hết sức phong phú. 63

1.4 Số lượng các chương trình có sự tham gia của FPT khá lớn 64

2 Nhược điểm 64

2.1 Kết cấu quản lý tuyển dụng chưa toàn diện 64

2.2 Tiêu chí đánh giá chưa đầy đủ 65

2.3 Phương pháp quảng tuyển mộ chưa đạt hiệu suất cao 66

2.4 Các chương trình đã tổ chức thiếu tính chiều sâu 67

3. Nguyên nhân 67

3.1 Tính thiếu nhất quán trong tổ chức, quản lý 67

3.2 Hệ thống đánh giá thiếu toàn diện 68

3.3. Thương hiệu tập đoàn suy yếu 69

CHƯƠNG III: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG TẬP ĐOÀN FPT, VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC TẬP ĐOÀN ĐA LĨNH VỰC TẠI VIỆT NAM 70

I. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT HOÀN THỆN HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG TẬP ĐOÀN FPT 70

1. Những giải pháp hoàn thiện các tiêu chí đánh giá chất lượng tuyển dụng 71

1.1 Tiêu chí đánh giá quá trình chuẩn bị tuyển dụng 71

1.2 Tiêu chí đánh giá quá trình tuyển mộ và tuyển chọn 72

2. Những giải pháp nhằm cải thiện tính nhất quán trọng hoạt động Tuyển dụng 74

2.1 Xây dựng giá trị doanh nghiệp 75

2.2 Đảm bảo sự nhất quán giữa chính sách hoạt động của các đơn vị thành viên và tập đoàn 76

2.3 Tăng cường công tác quản lý tuyển dụng của các đơn vị có liên quan 78

2.4 Xúc tiến hoạt động truyền thông nội bộ 79

3. Những giải pháp nâng cao thương hiệu tập đoàn trên thị trường lao động 80

3.1 Đầu tư phù hợp cho các hoạt động hỗ trợ tuyển dụng mang tính chiều sâu 80

3.2 Mở rộng nghiên cứu những thị trường lao động mới 82

II. BÀI HỌC RÚT RA CHO CÁC TẬP ĐOÀN ĐA LĨNH VỰC TẠI VIỆT NAM 85

1. Xây dựng hệ thống quản lý tuyển dụng linh hoạt và toàn diện 85

2. Hệ thống đánh giá ứng viên hoàn chỉnh 87

3. Đầu tư phù hợp cho công tác tuyển dụng 88

KẾT LUẬN 90

TÀI LIỆU THAM KHẢO 92

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY