Luận văn Thực trạng chăn nuôi và một số đặc điểm dịch tễ, khả năng đáp ứng miễn dịch của vacxin H5N1 phòng bệnh cúm gia cầm tại Thái Nguyên

MỤC LỤCDanh mục TrangTrang phụ bìa .iLời cam đoan .iiLời cảm ơn . .iiiDanh mục các chữ viết tắt . ivDanh mục các bảng . .vDanh mục các ảnh . viMỞ ĐẦU . .1. Tính cấp thiết của đề tài . 2. Mục tiêu của đề tài . 3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. 4. Địa điểm nghiên cứu . 5. Thời gian nghiên cứu đề tài . Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 1.1. Tình hình chăn nuôi gia cầm ở Thái Nguyên và định hướng phát triển trong thời gian tới . 1.1.1. Tình hình chăn nuôi gia cầm những năm qua1.1.2. Định hướng phát triển trong thời gian tới1.1.3. Một số giống gia cầm và phương thức chăn nuôi phổ biến ở Thái Nguyên . 51.2. Những hiểu biết chung về bệnh cúm gia cầm1.2.1. Sơ lược về lịch sử phát triển của bệnh . 1.2.2. Tình hình bệnh cúm gia cầm . 1.2.3. Căn nguyên gây bệnh . 1.3. Đặc tính sinh học của virus cúm gia cầm .131.3.1. Đặc tính về nuôi cấy và lưu giữ virus 1.3.2. Sức đề kháng của virus . 31.3.3. Độc lực và phân loại virus cúm gia cầm .1.3.4. Sự thay đổi cấu trúc kháng nguyên của virus cúm gia cầm1.3.5. Quá trình xâm nhập và nhân lển của virus1.4. Dịch tễ của bệnh . 1.4.1. Ký chủ của virus . 21.4.2. Sự lưu hành virus cúm trên đàn gia cầm 1.5. Triệu chứng lâm sàng. 1.6. Giải phẫu bệnh lý . 1.6.1. Bệnh lý đại thể . . 281.6.2. Bệnh lý vi thể .29 1.7. Chẩn đoán bệnh . 1.7.1. Chẩn đoán dịch tễ học . .291.7.2. Chẩn đoán lâm sàng . .291.7.3. Chẩn đoán thông qua giải phẫu bệnh lý . 301.7.4. Chẩn đoán virus học . .301.7.5. Chẩn đoán phân biệt . .31 1.8. Điều trị bệnh . 1.9. Phòng bệnh . Chương 2. ĐỐI TưỢNG - VẬT LIỆU - NỘI DUNG VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 2.1. Đối tượng và vật liệu dùng trong nghiên cứu 2.1.1. Đối tượng nghiên cứu . 2.1.2. Vật liệu dùng trong nghiên cứu . 2.2. Nội dung nghiên cứu . 2.2.1. Thực trạng chăn nuôi và kiểm tra vệ sinh thú y2.2.2. Một số đặc điểm dịch tễ của bệnh cúm gia cầm2.2.3. Xác định hiệu giá kháng thể ở gia cầm sau khi tiêm phòng vacxin 21 ngày . 2.3 . Phương pháp nghiên cứu . 2.3.1. Phương pháp nghiên cứu dịch tễ. 2.3.2. Phương pháp RT – PCR: . 2.3.3. Phản ứng ngưng kết hồng cầu gián tiếp (HI)2.4. Phương pháp lấy mẫu . 42.5. Phương pháp xử lý số liệu . 5Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 63.1. Thực trạng chăn nuôi, lưu thông, giết mổ gia cầm tại tỉnh Thái Nguyên . 63.1.1. Thực trạng chăn nuôi gia cầm ở một số huyện, thành, thị 3.1.1.1. Tỷ lệ các nông hộ chăn nuôi gia cầm . 63.1.1.2. Quy mô đàn nuôi trong các nông hộ . 83.1.1.3. Số hộ và số gia cầm nuôi ở các phương thức chăn nuôi . 523.1.2. Tỷ lệ tiêm phòng một số loại dịch bệnh trên đàn gia cầm . 563.1.3. Thực trạng kinh doanh, lưu thông và giết mổ gia cầm . 623.2. Một số đặc điểm dịch tễ của bệnh cúm gia cầm ở Thái Nguyên . 66 3.2.1. Thực trạng bệnh cúm gia cầm trong những năm qua . 663.2.2. Sự lưu hành virus cúm trên đàn gia cầm tỉnh Thái Nguyên . 723.3. Khả năng gây miễn dịch của vaccin H5N1 ở gia cầm nuôi tại Thái Nguyên . 80Chương 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 914.1. Kết luận . 914.1.1. Thực trạng chăn nuôi và kiểm tra vệ sinh thú y trong lưu thông và giết mổ gia cầm ở Thái Nguyên . 914.1.2. Một số đặc điểm dịch tễ bệnh cúm gia cầm ở Thái Nguyên . 914.1.3. Khả năng gây miễn dịch của vacxin H5N1 đối với bệnh cúm gia cầm tại Thái Nguyên . 924.2. Đề nghị . 92TÀI LIỆU THAM KHẢO . 94 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ . .100

MỤC LỤC

Danh mục Trang

Trang phụ bìa .i

Lời cam đoan .ii

Lời cảm ơn . .iii

Danh mục các chữ viết tắt . iv

Danh mục các bảng . .v

Danh mục các ảnh . vi

MỞ ĐẦU . .

1. Tính cấp thiết của đề tài .

2. Mục tiêu của đề tài .

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.

4. Địa điểm nghiên cứu .

5. Thời gian nghiên cứu đề tài .

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .

1.1. Tình hình chăn nuôi gia cầm ở Thái Nguyên và định hướng phát triển trong thời gian tới .

1.1.1. Tình hình chăn nuôi gia cầm những năm qua

1.1.2. Định hướng phát triển trong thời gian tới

1.1.3. Một số giống gia cầm và phương thức chăn nuôi phổ biến ở Thái Nguyên . 5

1.2. Những hiểu biết chung về bệnh cúm gia cầm

1.2.1. Sơ lược về lịch sử phát triển của bệnh .

1.2.2. Tình hình bệnh cúm gia cầm .

1.2.3. Căn nguyên gây bệnh .

1.3. Đặc tính sinh học của virus cúm gia cầm .13

1.3.1. Đặc tính về nuôi cấy và lưu giữ virus

1.3.2. Sức đề kháng của virus . 3

1.3.3. Độc lực và phân loại virus cúm gia cầm .

1.3.4. Sự thay đổi cấu trúc kháng nguyên của virus cúm gia cầm

1.3.5. Quá trình xâm nhập và nhân lển của virus

1.4. Dịch tễ của bệnh .

1.4.1. Ký chủ của virus . 2

1.4.2. Sự lưu hành virus cúm trên đàn gia cầm

1.5. Triệu chứng lâm sàng.

1.6. Giải phẫu bệnh lý .

1.6.1. Bệnh lý đại thể . . 28

1.6.2. Bệnh lý vi thể .29

1.7. Chẩn đoán bệnh .

1.7.1. Chẩn đoán dịch tễ học . .29

1.7.2. Chẩn đoán lâm sàng . .29

1.7.3. Chẩn đoán thông qua giải phẫu bệnh lý . 30

1.7.4. Chẩn đoán virus học . .30

1.7.5. Chẩn đoán phân biệt . .31

1.8. Điều trị bệnh .

1.9. Phòng bệnh .

Chương 2. ĐỐI TưỢNG - VẬT LIỆU - NỘI DUNG VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .

2.1. Đối tượng và vật liệu dùng trong nghiên cứu

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu .

2.1.2. Vật liệu dùng trong nghiên cứu .

2.2. Nội dung nghiên cứu .

2.2.1. Thực trạng chăn nuôi và kiểm tra vệ sinh thú y

2.2.2. Một số đặc điểm dịch tễ của bệnh cúm gia cầm

2.2.3. Xác định hiệu giá kháng thể ở gia cầm sau khi tiêm phòng vacxin 21 ngày .

2.3 . Phương pháp nghiên cứu .

2.3.1. Phương pháp nghiên cứu dịch tễ.

2.3.2. Phương pháp RT – PCR: .

2.3.3. Phản ứng ngưng kết hồng cầu gián tiếp (HI)

2.4. Phương pháp lấy mẫu . 4

2.5. Phương pháp xử lý số liệu . 5

Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 6

3.1. Thực trạng chăn nuôi, lưu thông, giết mổ gia cầm tại tỉnh Thái Nguyên . 6

3.1.1. Thực trạng chăn nuôi gia cầm ở một số huyện, thành, thị

3.1.1.1. Tỷ lệ các nông hộ chăn nuôi gia cầm . 6

3.1.1.2. Quy mô đàn nuôi trong các nông hộ . 8

3.1.1.3. Số hộ và số gia cầm nuôi ở các phương thức chăn nuôi . 52

3.1.2. Tỷ lệ tiêm phòng một số loại dịch bệnh trên đàn gia cầm . 56

3.1.3. Thực trạng kinh doanh, lưu thông và giết mổ gia cầm . 62

3.2. Một số đặc điểm dịch tễ của bệnh cúm gia cầm ở Thái Nguyên . 66

3.2.1. Thực trạng bệnh cúm gia cầm trong những năm qua . 66

3.2.2. Sự lưu hành virus cúm trên đàn gia cầm tỉnh Thái Nguyên . 72

3.3. Khả năng gây miễn dịch của vaccin H5N1 ở gia cầm nuôi tại Thái Nguyên . 80

Chương 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 91

4.1. Kết luận . 91

4.1.1. Thực trạng chăn nuôi và kiểm tra vệ sinh thú y trong lưu thông và

giết mổ gia cầm ở Thái Nguyên . 91

4.1.2. Một số đặc điểm dịch tễ bệnh cúm gia cầm ở Thái Nguyên . 91

4.1.3. Khả năng gây miễn dịch của vacxin H5N1 đối với bệnh cúm gia cầm

tại Thái Nguyên . 92

4.2. Đề nghị . 92

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 94

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ . .100

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY