Luận văn Thực tiễn áp dụng các biện pháp bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thành phố Vinh Nghệ an

MỤC LỤCA. PHẦN MỞ ĐẦU 11. Tính cấp thiết của đề tài 12. Mục đích nghiên cứu của đề tài 23. Đối tượng nghiên cứu 24. Phạm vi nghiên cứu : 25. Phương pháp nghiên cứu. 3B. PHẦN NỘI DUNG 4CHƯƠNG I : BẢO ĐẢM TIỀN VAY - GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG. 4I. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của quan hệ tín dụng trong nền kinh tế thị trường. 41. Khái niệm. 42. Đặc điểm của quan hệ tín dụng Ngân hàng 73. Vai trò của quan hệ tín dụng trong nền kinh tế thị trường. 83.1. Tín dụng Ngân hàng là công cụ, đòn bẩy mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 83.2. Quan hệ tín dụng là động lực mạnh mẽ, đầy tiềm năng đối với việc xây dựng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 9II. Các biện pháp bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng. 91. Khái niệm về các biện pháp bảo đảm tiền vay theo văn bản hiện hành. 92. Các nguyên tắc bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng. 123. Các biện pháp bảo đảm tiền vay 133.1. Đối với các biện pháp cho vay có bảo đảm bằng tài sản. 133.2. Chế độ pháp lý về cho vay không có bảo đảm bằng tài sản. 304. Xử lý các tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng. 344.1. Xử lý tài sản bảo đảm theo thoả thuận. 354.2. Tổ chức tín dụng chủ động áp dụng các biện pháp xử lý tài sản 384.3. Xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất. 40CHƯƠNG II. THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ VINH 41I. Tình hình kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của đơn vị trong thời gian qua. 411. Sơ lược đôi nét về Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Vinh. 412. Tình hình kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của đơn vị trong năm qua. 433. Kết quả hoạt động kinh doanh. 44II. Thực tiễn áp dụng các biện pháp bảo đảm tiền vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Vinh. 471. Đặc điểm hoạt động của NHNo & PTNT thành phố. 472. Hồ sơ vay vốn tại các ngân hàng nông nghiệp. 482.1. Hồ sơ do khách hàng lập và cung cấp: 492.2. Hồ sơ do ngân hàng lập bao gồm; 512.3. Hồ sơ do khách hàng và ngân hàng cùng lập: 513. Quy trình xét duyệt cho vay. 574. Tình hình thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay tại NHNo & PTNT thành phố Vinh. 60CHƯƠNG III: NHỮNG KIẾN NGHỊ VỀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TIỀN VAY 69I. Nhận xét, đánh giá và kiến nghị đối với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam. 691. Về Nghị định 178/1999/NĐ-Cp ngày 29/12/1999 691.1. Quy định về điều kiện của tài sản bảo đảm tiền vay chưa rõ ràng: 691.2. Chưa quy định cư thể về trách nhiệm của cán bộ tín dụng trong việc kiểm tra thực trạng tài sản bảo đảm: 702. Về nội dung chủ yếu của hợp đồng thế chấp, cấm cố. 723. Về công chứng, chứng thực hợp đồng bảo đảm. 734. Về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay. 75II. Kiến nghị với Ngân hang Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thành Phố Vinh. 781. Về chiến lược khách hàng: 781.1. Thực hiện chinh sách lưa chon khách hàng cho vay theo trình độ tập trung và tích tụ cảu nền sản xuất xã hội. 791.2. Xây dựng phong cách, đạo đức, thái độ phục vụ của cán bộ nhân viên: 792. Về trang thiết bị các kỹ thuật tin học, hệ thống thu thập các dữ liệu thông tin và xử lý thông tin: 803. Về nâng coa năng lực thẩm định dự án đầu tư của Ngân hàng: 804. Về nâng cao sức cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng. 825. Về kiểm tra và kiểm toán nội bộ tổ chưc tín dụng 83KẾT LUẬN 85

MỤC LỤC

A. PHẦN MỞ ĐẦU 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 2

3. Đối tượng nghiên cứu 2

4. Phạm vi nghiên cứu : 2

5. Phương pháp nghiên cứu. 3

B. PHẦN NỘI DUNG 4

CHƯƠNG I : BẢO ĐẢM TIỀN VAY - GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG. 4

I. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của quan hệ tín dụng trong nền kinh tế thị trường. 4

1. Khái niệm. 4

2. Đặc điểm của quan hệ tín dụng Ngân hàng 7

3. Vai trò của quan hệ tín dụng trong nền kinh tế thị trường. 8

3.1. Tín dụng Ngân hàng là công cụ, đòn bẩy mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 8

3.2. Quan hệ tín dụng là động lực mạnh mẽ, đầy tiềm năng đối với việc xây dựng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 9

II. Các biện pháp bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng. 9

1. Khái niệm về các biện pháp bảo đảm tiền vay theo văn bản hiện hành. 9

2. Các nguyên tắc bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng. 12

3. Các biện pháp bảo đảm tiền vay 13

3.1. Đối với các biện pháp cho vay có bảo đảm bằng tài sản. 13

3.2. Chế độ pháp lý về cho vay không có bảo đảm bằng tài sản. 30

4. Xử lý các tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng. 34

4.1. Xử lý tài sản bảo đảm theo thoả thuận. 35

4.2. Tổ chức tín dụng chủ động áp dụng các biện pháp xử lý tài sản 38

4.3. Xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất. 40

CHƯƠNG II. THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ VINH 41

I. Tình hình kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của đơn vị trong thời gian qua. 41

1. Sơ lược đôi nét về Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Vinh. 41

2. Tình hình kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của đơn vị trong năm qua. 43

3. Kết quả hoạt động kinh doanh. 44

II. Thực tiễn áp dụng các biện pháp bảo đảm tiền vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Vinh. 47

1. Đặc điểm hoạt động của NHNo & PTNT thành phố. 47

2. Hồ sơ vay vốn tại các ngân hàng nông nghiệp. 48

2.1. Hồ sơ do khách hàng lập và cung cấp: 49

2.2. Hồ sơ do ngân hàng lập bao gồm; 51

2.3. Hồ sơ do khách hàng và ngân hàng cùng lập: 51

3. Quy trình xét duyệt cho vay. 57

4. Tình hình thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay tại NHNo & PTNT thành phố Vinh. 60

CHƯƠNG III: NHỮNG KIẾN NGHỊ VỀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TIỀN VAY 69

I. Nhận xét, đánh giá và kiến nghị đối với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam. 69

1. Về Nghị định 178/1999/NĐ-Cp ngày 29/12/1999 69

1.1. Quy định về điều kiện của tài sản bảo đảm tiền vay chưa rõ ràng: 69

1.2. Chưa quy định cư thể về trách nhiệm của cán bộ tín dụng trong việc kiểm tra thực trạng tài sản bảo đảm: 70

2. Về nội dung chủ yếu của hợp đồng thế chấp, cấm cố. 72

3. Về công chứng, chứng thực hợp đồng bảo đảm. 73

4. Về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay. 75

II. Kiến nghị với Ngân hang Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thành Phố Vinh. 78

1. Về chiến lược khách hàng: 78

1.1. Thực hiện chinh sách lưa chon khách hàng cho vay theo trình độ tập trung và tích tụ cảu nền sản xuất xã hội. 79

1.2. Xây dựng phong cách, đạo đức, thái độ phục vụ của cán bộ nhân viên: 79

2. Về trang thiết bị các kỹ thuật tin học, hệ thống thu thập các dữ liệu thông tin và xử lý thông tin: 80

3. Về nâng coa năng lực thẩm định dự án đầu tư của Ngân hàng: 80

4. Về nâng cao sức cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng. 82

5. Về kiểm tra và kiểm toán nội bộ tổ chưc tín dụng 83

KẾT LUẬN 85

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY