Luận văn Thực hiện pháp luật thi hành án đối với người được hưởng án treo và cải tạo không giam giữ ở Tỉnh Thanh Hóa

MỤC LỤC TrangMỞ ĐẦU 1Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG ÁN TREO VÀ CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ 81.1. Khái niệm thực hiện pháp luật thi hành án đối với người được hưởng án treo và cải tạo không giam giữ 81.2. Các hình thức thực hiện pháp luật thi hành án đối với người được hưởng án treo và cải tạo không giam giữ 351.3. Vai trò và các yếu tố bảo đảm thực hiện pháp luật thi hành án đối với người được hưởng án treo và cải tạo không giam giữ 42Chương 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH ÁN TREO, ÁN CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ VÀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐUỢC HƯỞNG ÁN TREO VÀ CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ Ở TỈNH THANH HOÁ 542.1. Điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội, tình hình án treo và cải tạo không giam giữ ở tỉnh Thanh Hoá và ảnh hưởng của nó đối với công tác thi hành án treo và cải tạo không giam giữ 542.2. Những thành tựu và hạn chế trong thực hiện pháp luật thi hành án đối với người được hưởng án treo và cải tạo không giam giữ ở tỉnh Thanh Hoá 65Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẢM BẢO THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THI HÀNH ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG ÁN TREO VÀ CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ 903.1. Quan điểm thực hiện pháp luật thi hành án treo và cải tạo không giam giữ 903.2. Các giải pháp đảm bảo thực hiện pháp luật thi hành án treo và cải tạo không giam giữ 96KẾT LUẬN 114DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 116DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 117

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG ÁN TREO VÀ CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ 8

1.1. Khái niệm thực hiện pháp luật thi hành án đối với người được hưởng án treo và cải tạo không giam giữ 8

1.2. Các hình thức thực hiện pháp luật thi hành án đối với người được hưởng án treo và cải tạo không giam giữ 35

1.3. Vai trò và các yếu tố bảo đảm thực hiện pháp luật thi hành án đối với người được hưởng án treo và cải tạo không giam giữ 42

Chương 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH ÁN TREO, ÁN CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ VÀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐUỢC HƯỞNG ÁN TREO VÀ CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ Ở TỈNH THANH HOÁ 54

2.1. Điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội, tình hình án treo và cải tạo không giam giữ ở tỉnh Thanh Hoá và ảnh hưởng của nó đối với công tác thi hành án treo và cải tạo không giam giữ 54

2.2. Những thành tựu và hạn chế trong thực hiện pháp luật thi hành án đối với người được hưởng án treo và cải tạo không giam giữ ở tỉnh Thanh Hoá 65

Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẢM BẢO THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THI HÀNH ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG ÁN TREO VÀ CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ 90

3.1. Quan điểm thực hiện pháp luật thi hành án treo và cải tạo không giam giữ 90

3.2. Các giải pháp đảm bảo thực hiện pháp luật thi hành án treo và cải tạo không giam giữ 96

KẾT LUẬN 114

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 116

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 117

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY