Luận văn Thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái

DANH MỤC BẢNG.

MỞ ĐẦU . 1

1. Tính cấp thiết của đề tài . 1

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu. 2

2.1 Mục đích nghiên cứu. 2

2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu. 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2

4. Kết cấu của luận văn . 3

CHƢƠNG 1. 4

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ

THỰC TIỄN VỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP. 4

1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài. 4

1.1.1 Tài liệu nghiên cứu chuyên sâu. 4

1.1.2 Các bài viết trên tạp chí. 6

1.2 Cơ sở lý luận về thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệprk not d

1.2.1 Những khái niệm cơ bản .

1.2.2 Nội dung thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp

1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

1.3. Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp và bài học cho tỉnh

Yên Bái.

1.3.1 Kinh nghiệm một số tỉnh trong nước .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY