Luận văn Thiết lập cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp ngoài Quốc doanh ở Việt Nam

Mục lục  Trang Lời mở đầu 4Chương I: Những vấn đề cơ bản về cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 6 1.1. Khái quát về doanh nghiệp ngoài quốc doanh (DN-NQD) 6 1.1.1. Khái niệm và phân loại DN-NQD 6 1.1.2. Vai trò của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đối với nền kinh tế 9 1.1.3. Đặc điểm và xu hướng phát triển của DNNQD 10 a) Đặc điểm 10 b) Xu hướng phát triển của DNNQD trong tương lai 12 1.2. Cơ chế quản lý tài chính đối với DNNQD 14 1.2.1 Khái niệm về cơ chế quản lý tài chính 14 1.2.2. Những nội dung chủ yếu trong cơ chế quản lý tài chính doanh nghiệp NQD 16 1.2.2.1. Sự thành lập và đăng kí kinh doanh 16 1.2.2.2. Quản lý vốn và tài sản 17 1.2.2.2.1. Quản lý vốn đối với DNNQD 17 1.2.2.2.2. Quản lý tài sản đối với doanh nghiệp NQD 22 1.2.2.3. Quản lý doanh thu và chi phí đối với doanh nghiệp NQD 28 1.2.2.3.1. Quản lý doanh thu đối với doanh nghiệp NQD 28 1.2.2.3.2. Quản lý chi phí đối với doanh nghiệp NQD 30 1.2.2.4. Quản lý việc phân phối lợi nhuận đối với doanh nghiệp NQD 34 1.2.2.5. Quản lý công tác kế toán kiểm toán và báo cáo tài chính doanh nghiệp NQD 40 1.2.3. Vai trò của cơ chế quản lý tài chính doanh nghiệp NQD 411.3 Sự cần thiết phải thiết lập cơ chế quản lý tài chính doanh nghiệp NQD 43Chương II Thực trạng cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp NQD ở Việt Nam hiện nay 45 2.1. Khái quát về khu vực kinh tế NQD 45 2.1.1. Quan điểm và đường lối chỉ đạo của đảng và nhà nước về sự phát triển của khu vực kinh tế NQD 45 2.1.2. Sự hình thành và phát triển của khu vực kinh tế NQD ở nước ta trong những năm qua 49 2.2. Thực trạng cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp NQD ở nước ta hiện nay 57 2.2.1. Khái quát về cơ chế quản lý tài chính khu vực NQD ở nước ta 57 2.2.2. Thực trạng cơ chế quản lý tài chính doanh nghiệp NQD ở nước ta hiện nay 59 2.2.2.1. Quản lý về thành lập và đăng kí kinh doanh 59 2.2.2.2. Quản lý vốn và tài sản 59 2.2.2.3. Quản lý doanh thu chi phí 60 2.2.2.4. Quản lý phân phối thu nhập 63 2.2.2.5. Công tác kiểm toán kế toán và báo cáo tài chính 68 2.3. Đánh giá về cơ chế quản lý tài chính DNNQD 692.3.1. Những thành tựu chung đã đạt được 70 2.3.2. Những hạn chế của cơ chế quản lý tài chính DNNQD 71 2.3.3. Nguyên nhân căn bản của những hạn chế trên 72Chương III Thiết lập cơ chế quản lý tài chính đối với DNNQD ở nước ta 76 3.1. Những quan điểm cần quán triệt trong việc thiết lập cơ chế quản lý tài chính đối với khu vực kinh tế NQD 78 3.2. Giải pháp thiết lập cơ chế quản lý tài chính cho các DNNQD 78 3.2.1. Quản lý vốn và tài sản 80 3.2.2. Quản lý doanh thu chi phí 83 3.2.3 Quản lý thu nhập và phân phối thu nhập 87 3.2.4. Quản lý công tác kế toán, kiểm toán và báo cáo tài chính 89 3.2.5. Các giải pháp hỗ trợ khác 91 3.3. Kiến nghị điều kiện thực thi giải pháp 96 Kết luận 98 Danh mục tham khảo 99

Mục lục

Trang

Lời mở đầu 4

Chương I: Những vấn đề cơ bản về cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 6

1.1. Khái quát về doanh nghiệp ngoài quốc doanh (DN-NQD) 6

1.1.1. Khái niệm và phân loại DN-NQD 6

1.1.2. Vai trò của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đối với nền kinh tế 9

1.1.3. Đặc điểm và xu hướng phát triển của DNNQD 10

a) Đặc điểm 10

b) Xu hướng phát triển của DNNQD trong tương lai 12

1.2. Cơ chế quản lý tài chính đối với DNNQD 14

1.2.1 Khái niệm về cơ chế quản lý tài chính 14

1.2.2. Những nội dung chủ yếu trong cơ chế quản lý tài chính doanh nghiệp NQD 16

1.2.2.1. Sự thành lập và đăng kí kinh doanh 16

1.2.2.2. Quản lý vốn và tài sản 17

1.2.2.2.1. Quản lý vốn đối với DNNQD 17

1.2.2.2.2. Quản lý tài sản đối với doanh nghiệp NQD 22

1.2.2.3. Quản lý doanh thu và chi phí đối với doanh nghiệp NQD 28

1.2.2.3.1. Quản lý doanh thu đối với doanh nghiệp NQD 28

1.2.2.3.2. Quản lý chi phí đối với doanh nghiệp NQD 30

1.2.2.4. Quản lý việc phân phối lợi nhuận đối với doanh nghiệp NQD 34

1.2.2.5. Quản lý công tác kế toán kiểm toán và báo cáo tài chính doanh nghiệp NQD 40

1.2.3. Vai trò của cơ chế quản lý tài chính doanh nghiệp NQD 41

1.3 Sự cần thiết phải thiết lập cơ chế quản lý tài chính doanh nghiệp NQD 43

Chương II Thực trạng cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp NQD ở Việt Nam hiện nay 45

2.1. Khái quát về khu vực kinh tế NQD 45

2.1.1. Quan điểm và đường lối chỉ đạo của đảng và nhà nước về sự phát triển của khu vực kinh tế NQD 45

2.1.2. Sự hình thành và phát triển của khu vực kinh tế NQD ở nước ta trong những năm qua 49

2.2. Thực trạng cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp NQD ở nước ta hiện nay 57

2.2.1. Khái quát về cơ chế quản lý tài chính khu vực NQD ở nước ta 57

2.2.2. Thực trạng cơ chế quản lý tài chính doanh nghiệp NQD ở nước ta hiện nay 59

2.2.2.1. Quản lý về thành lập và đăng kí kinh doanh 59

2.2.2.2. Quản lý vốn và tài sản 59

2.2.2.3. Quản lý doanh thu chi phí 60

2.2.2.4. Quản lý phân phối thu nhập 63

2.2.2.5. Công tác kiểm toán kế toán và báo cáo tài chính 68

2.3. Đánh giá về cơ chế quản lý tài chính DNNQD 69

2.3.1. Những thành tựu chung đã đạt được 70

2.3.2. Những hạn chế của cơ chế quản lý tài chính DNNQD 71

2.3.3. Nguyên nhân căn bản của những hạn chế trên 72

Chương III Thiết lập cơ chế quản lý tài chính đối với DNNQD ở nước ta 76

3.1. Những quan điểm cần quán triệt trong việc thiết lập cơ chế quản lý tài chính đối với khu vực kinh tế NQD 78

3.2. Giải pháp thiết lập cơ chế quản lý tài chính cho các DNNQD 78

3.2.1. Quản lý vốn và tài sản 80

3.2.2. Quản lý doanh thu chi phí 83

3.2.3 Quản lý thu nhập và phân phối thu nhập 87

3.2.4. Quản lý công tác kế toán, kiểm toán và báo cáo tài chính 89

3.2.5. Các giải pháp hỗ trợ khác 91

3.3. Kiến nghị điều kiện thực thi giải pháp 96

Kết luận 98

Danh mục tham khảo 99

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY