Luận văn Thiết kế Tòa nhà văn phòng A&B

MỤC LỤCPHẦN I: MỞ ĐẦU  NHIỆM VỤ LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP 1 LỜI CẢM ƠN 2 TÓM TẮT LUẬN VĂN 3 TÀI LIỆU THAM KHẢO 6 PHẦN II: KIẾN TRÚC I. – GIỚI THIỆU CHUNG 14 II. – ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN 14 II. – QUI MÔ CÔNG TRÌNH VÀ GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC 18  PHẦN III: KẾT CẤU  MẶT BẰNG SÀN ĐIỂN HÌNH 24CHƯƠNG I: TÍNH SÀN ĐIỂN HÌNH 24I.1 - VẬT LIỆU SỬ DỤNG 25I.2 – SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH Ô SÀN 25 I.3 - XÁC ĐỊNH SƠ BỘ BỀ DÀY BẢN SÀN 26 I.4 - TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN SÀN 27I.4.1 - CẤU TẠO SÀN I.4.2 - TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN SÀN 22AN2I.5 - XÁC ĐỊNH NỘI LỰC CÁC Ô SÀN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP 28 I.5.1 – SÀN LÀM VIỆC 2 PHƯƠNG I.5.2 – SÀN LÀM VIỆC 1 PHƯƠNGI.6 – KIỂM TRA ĐỘ VÕNG 32 CHƯƠNG II: TÍNH CẦU THANG BỘ II.1 - TÍNH CẦU THANG TẦNG TRỆT LÊN LẦU 1 33 II.1.1 - TÍNH BẢN THANG II.1.1.1 - SƠ ĐỒ TÍNH II.1.1.2 - CẤU TẠO BẢN THANG II.1.1.3 - TẢI TRỌNG II.1.1.4 - XÁC ĐỊNH NỘI LỰC II.1.1.5 - TÍNH TOÁN CỐT THÉP II.1.2 - TÍNH DẦM THANG  II.2 - TÍNH CẦU THANG TẦNG ĐIỂN HÌNH 38 II.2.1 - TÍNH BẢN THANG II.2.1.1 - SƠ ĐỒ TÍNH II.2.1.2 - CẤU TẠO BẢN THANG II.2.1.3 - TẢI TRỌNG II.2.1.4 - XÁC ĐỊNH NỘI LỰC II.2.1.5 - TÍNH TOÁN CỐT THÉP II.2.2 - TÍNH DẦM THANG  CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN HỒ NƯỚC MÁI III.1 - XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC HỒ NƯỚC MÁI 43III.2 - TÍNH BẢN 43 III.2.1 - BẢN ĐÁY HỒ NƯỚC III.2.2 - BẢN NẮP HỒ NƯỚC III.2.3 - BẢN THÀNH HỒ NƯỚCIII.3 - TÍNH DẦM 43 CHƯƠNG IV: TÍNH KHUNG IV.1 - CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC KHUNG 61 IV.1.1 - CHỌN KÍCH THƯỚC DẦM IV.1.2 - CHỌN KÍCH THƯỚC CỘTIV.2 - TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN KHUNG 70IV.2.1 - TẢI TRỌNG PHÂN BỐ ĐỀU TÁC DỤNG LÊN DẦM SÀN IV.2.2 - TẢI TRỌNG GIÓ TÁC DỤNG LÊN KHUNGIV.2.3 - CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶT TẢI VÀ CẤU TRÚC TỔ HỢPIV.3 - TÍNH NỘI LỰC VÀ CỐT THÉP KHUNG TRỤC 2 & C 75IV.3.1 - TÍNH NỘI LỰC KHUNGIV.3.2 - TỔ HỢP NỘI LỰC VÀ TÍNH THÉP KHUNGIV.4 – CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐỂ TÍNH CỐT THÉP CHO CỘT 77IV.5 - CƠ SỞ TÍNH CỐT THÉP DỌC DẦM 80IV.6 - CƠ SỞ TÍNH TOÁN & BỐ TRÍ CỐT TREO 81IV.7 - CƠ SỞ TÍNH TOÁN VÁCH CỨNG 82IV.7.1 - CƠ SỞ TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP TRONG VÁCH CỨNG THEO TCVN IV.7.1.1 – CƠ SỞ TÍNH TOÁN IV.7.1.2 – BỐ TRÍ CỐT THÉP TRONG VÁCH CỨNGIV.8 - TÍNH CỐT THÉP 90 IV.8.1 – CỐT THÉP CỘT IV.8.2 – CỐT THÉP DẦM IV.8.3 - TÍNH TÍNH TOÁN VÀ KIỂM TRA CỐT THÉP VÁCH CỨNG IV.8.3.1 - TÍNH VÁCH CỨNG KHUNG TRỤC C IV.8.3.2 - TÍNH VÁCH CỨNG KHUNG TRỤC 2 IV.8.3.3 – BỐ TRÍ THÉP  PHẦN VI: NỀN MÓNG CHƯƠNG I: THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT 106 I.1 - ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH & ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN 106 I.1.1 - CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ I.1.2 - TỔNG KẾT KẾT QUẢ NỘI LỰC TẠI CHÂN CỘT CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC KHOAN NHỒI 109 CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CỌC KHOAN NHỒI NHỮNG ƯU, KHUYẾT ĐIỂM CỦA CỌC KHOAN NHỒI CƠ SỞ THIẾT KẾ MÓNG KHOAN NHỒIII.1 - CHỌN VÀ TÍNH SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC 109 II.1.1 - CHỌN KÍCH THƯỚC CỌC VÀ MÓNG II.1.2- XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌCII.2 - TÍNH MÓNG II.2.1.4 - MÓNG M1 116CHƯƠNG III: THIẾT KẾ MÓNG CỌC ÉP BÊ TÔNG CỐT THÉP 125III.1 – CHỌN ĐẶC TRƯNG CỦA MÓNG CỌC 125III.2 – MÓNG CỌC 131 III.2.1 - MÓNG M1 131CHƯƠNG IV: SO SÁNH 2 PHƯƠNG ÁN MÓNG

MỤC LỤC

PHẦN I: MỞ ĐẦU

 NHIỆM VỤ LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP 1

 LỜI CẢM ƠN 2

 TÓM TẮT LUẬN VĂN 3

 TÀI LIỆU THAM KHẢO 6

PHẦN II: KIẾN TRÚC

I. – GIỚI THIỆU CHUNG 14

II. – ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN 14

II. – QUI MÔ CÔNG TRÌNH VÀ GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC 18

PHẦN III: KẾT CẤU

 MẶT BẰNG SÀN ĐIỂN HÌNH 24

CHƯƠNG I: TÍNH SÀN ĐIỂN HÌNH 24

I.1 - VẬT LIỆU SỬ DỤNG 25

I.2 – SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH Ô SÀN 25

I.3 - XÁC ĐỊNH SƠ BỘ BỀ DÀY BẢN SÀN 26

I.4 - TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN SÀN 27

I.4.1 - CẤU TẠO SÀN

I.4.2 - TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN SÀN

22AN2

I.5 - XÁC ĐỊNH NỘI LỰC CÁC Ô SÀN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP 28

I.5.1 – SÀN LÀM VIỆC 2 PHƯƠNG

I.5.2 – SÀN LÀM VIỆC 1 PHƯƠNG

I.6 – KIỂM TRA ĐỘ VÕNG 32

CHƯƠNG II: TÍNH CẦU THANG BỘ

II.1 - TÍNH CẦU THANG TẦNG TRỆT LÊN LẦU 1 33

II.1.1 - TÍNH BẢN THANG

II.1.1.1 - SƠ ĐỒ TÍNH

II.1.1.2 - CẤU TẠO BẢN THANG

II.1.1.3 - TẢI TRỌNG

II.1.1.4 - XÁC ĐỊNH NỘI LỰC

II.1.1.5 - TÍNH TOÁN CỐT THÉP

II.1.2 - TÍNH DẦM THANG

II.2 - TÍNH CẦU THANG TẦNG ĐIỂN HÌNH 38

II.2.1 - TÍNH BẢN THANG

II.2.1.1 - SƠ ĐỒ TÍNH

II.2.1.2 - CẤU TẠO BẢN THANG

II.2.1.3 - TẢI TRỌNG

II.2.1.4 - XÁC ĐỊNH NỘI LỰC

II.2.1.5 - TÍNH TOÁN CỐT THÉP

II.2.2 - TÍNH DẦM THANG

CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN HỒ NƯỚC MÁI

III.1 - XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC HỒ NƯỚC MÁI 43

III.2 - TÍNH BẢN 43

III.2.1 - BẢN ĐÁY HỒ NƯỚC

III.2.2 - BẢN NẮP HỒ NƯỚC

III.2.3 - BẢN THÀNH HỒ NƯỚC

III.3 - TÍNH DẦM 43

CHƯƠNG IV: TÍNH KHUNG

IV.1 - CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC KHUNG 61

IV.1.1 - CHỌN KÍCH THƯỚC DẦM

IV.1.2 - CHỌN KÍCH THƯỚC CỘT

IV.2 - TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN KHUNG 70

IV.2.1 - TẢI TRỌNG PHÂN BỐ ĐỀU TÁC DỤNG LÊN DẦM SÀN

IV.2.2 - TẢI TRỌNG GIÓ TÁC DỤNG LÊN KHUNG

IV.2.3 - CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶT TẢI VÀ CẤU TRÚC TỔ HỢP

IV.3 - TÍNH NỘI LỰC VÀ CỐT THÉP KHUNG TRỤC 2 & C 75

IV.3.1 - TÍNH NỘI LỰC KHUNG

IV.3.2 - TỔ HỢP NỘI LỰC VÀ TÍNH THÉP KHUNG

IV.4 – CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐỂ TÍNH CỐT THÉP CHO CỘT 77

IV.5 - CƠ SỞ TÍNH CỐT THÉP DỌC DẦM 80

IV.6 - CƠ SỞ TÍNH TOÁN & BỐ TRÍ CỐT TREO 81

IV.7 - CƠ SỞ TÍNH TOÁN VÁCH CỨNG 82

IV.7.1 - CƠ SỞ TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP TRONG VÁCH

CỨNG THEO TCVN

IV.7.1.1 – CƠ SỞ TÍNH TOÁN

IV.7.1.2 – BỐ TRÍ CỐT THÉP TRONG VÁCH CỨNG

IV.8 - TÍNH CỐT THÉP 90

IV.8.1 – CỐT THÉP CỘT

IV.8.2 – CỐT THÉP DẦM

IV.8.3 - TÍNH TÍNH TOÁN VÀ KIỂM TRA CỐT THÉP VÁCH CỨNG

IV.8.3.1 - TÍNH VÁCH CỨNG KHUNG TRỤC C

IV.8.3.2 - TÍNH VÁCH CỨNG KHUNG TRỤC 2

IV.8.3.3 – BỐ TRÍ THÉP

PHẦN VI: NỀN MÓNG

CHƯƠNG I: THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT 106

I.1 - ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH & ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN 106

I.1.1 - CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ

I.1.2 - TỔNG KẾT KẾT QUẢ

 NỘI LỰC TẠI CHÂN CỘT

CHƯƠNG II:

TÍNH TOÁN PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC KHOAN NHỒI 109

 CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CỌC KHOAN NHỒI

 NHỮNG ƯU, KHUYẾT ĐIỂM CỦA CỌC KHOAN NHỒI

 CƠ SỞ THIẾT KẾ MÓNG KHOAN NHỒI

II.1 - CHỌN VÀ TÍNH SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC 109

II.1.1 - CHỌN KÍCH THƯỚC CỌC VÀ MÓNG

II.1.2- XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC

II.2 - TÍNH MÓNG

II.2.1.4 - MÓNG M1 116

CHƯƠNG III:

THIẾT KẾ MÓNG CỌC ÉP BÊ TÔNG CỐT THÉP 125

III.1 – CHỌN ĐẶC TRƯNG CỦA MÓNG CỌC 125

III.2 – MÓNG CỌC 131

III.2.1 - MÓNG M1 131

CHƯƠNG IV:

SO SÁNH 2 PHƯƠNG ÁN MÓNG

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY