Luận văn Thiết kế hệ thống xử lý nước thải thuộc da cho công ty Đặng Tư Ký

MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Tóm tắt luận văn ii Mục lục iii Danh sách các bảng vi Danh sách các hình vii Danh sách các từ viết tắt viii Chương 1 : ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Sự cần thiết của đề tài .11.2 Mục tiêu của đề tài .21.3 Phạm vi ứng dụng của đề tài .2 Chương 2 : TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan về ngành Thuộc da.3 2.2 Tổng quan về Công ty Thuộc da Đặng Tư Ký .7 2.2.1 Giới thiệu chung về công ty .7 2.2.2 Công nghệ sản xuất của công ty .8 2.2.2.1 Sơ đồ qui trình công nghệ .8 2.2.2.2 Mô tả qui trình thuộc da .9 2.3 Thành phần và tính chất nước thải thuộc da .10 2.3.1 Nước thải và các đặc tính của nước thải .10 2.3.2 Chất thải rắn.16 2.3.3 Khí thải.16 2.4 Tác động của nước thải thuộc da tới môi trường và sự cần thiết phải xử lý .17 Chương 3 : CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THUỘC DA 3.1 Các phương pháp giảm thiểu ô nhiễm thuộc da.18 3.2 Các phương pháp xử lý nước thải thuộc da.20 3.2.1 Xử lý nước thải chứa sulfide S2-.21 3.2.2 Xử lý nước thải chứa crôm Cr3+.22 3.2.3 Xử lý hàm lượng cặn lơ lửng bằng phương pháp keo tụ – tạo bông .22 3.2.3.1 Cách tiến hành thí nghiệm Jartest .23 3.2.3.2 Kết quả và nhận xét .23 3.3 Đề xuất công nghệ xử lý nướcthải thuộc da .27 3.3.1 Sơ đồ qui trình công nghệ .28 3.3.2 Thuyết minh qui trình công nghệ .29 Chương 4 : TÍNH TOÁN – THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 4.1 Mương dẫn và song chắn rác .32 4.1.1 Tính toán mương dẫn đoạn trước song chắn rác .32 4.1.2 Tính toán song chắn rác .33 4.1.3 Tính toán mương dẫn đoạn sau song chắn rác .35 4.2 Bể thu gom nước thải thuộc crôm .36 4.3 Bể trộn và bể lắng thu hồi crôm từ nước thải .38 4.3.1 Bể trộn cơ khí.38 . 4.3.2 Bể lắng kết tủa crôm.40 4.4 Bể điều hòa .43 4.5 Tính toán quá trình keo tụ – tạo bông .48 4.5.1 Bể hòa tan và bể định lượng phèn.48 4.5.2 Bể trộn cơ khí.50 4.6 Bể keo tụ – tạo bông kết hợp lắng ly tâm đợt 1 .53 4.7 Bể Aerotank .60 4.8 Bể lắng ly tâm đợt 2 .73 4.9 Sân phơi bùn .77 Chương 5 : KHÁI TOÁN CÔNGTRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI 5.1 Vốn đầu tư cho từng hạng mục công trình.80 5.1.1 Phần xây dựng .80 5.1.2 Phần thiết bị .81 5.2 Chi phí quản lý và vận hành .82 5.2.1 Chi phí nhân công .82 5.2.2 Chi phí hóa chất .82 5.2.3 Chi phí điện năng .82 5.3 Tổng chi phí đầu tư .83 Chương 6 : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .84 Tài liệu tham khảo Phụ lục

MỤC LỤC

Trang

Lời cảm ơn i

Tóm tắt luận văn ii

Mục lục iii

Danh sách các bảng vi

Danh sách các hình vii

Danh sách các từ viết tắt viii

Chương 1 : ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1 Sự cần thiết của đề tài .1

1.2 Mục tiêu của đề tài .2

1.3 Phạm vi ứng dụng của đề tài .2

Chương 2 : TỔNG QUAN

2.1 Tổng quan về ngành Thuộc da.3

2.2 Tổng quan về Công ty Thuộc da Đặng Tư Ký .7

2.2.1 Giới thiệu chung về công ty .7

2.2.2 Công nghệ sản xuất của công ty .8

2.2.2.1 Sơ đồ qui trình công nghệ .8

2.2.2.2 Mô tả qui trình thuộc da .9

2.3 Thành phần và tính chất nước thải thuộc da .10

2.3.1 Nước thải và các đặc tính của nước thải .10

2.3.2 Chất thải rắn.16

2.3.3 Khí thải.16

2.4 Tác động của nước thải thuộc da tới môi trường

và sự cần thiết phải xử lý .17

Chương 3 : CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM VÀ CÔNG NGHỆ XỬ

LÝ NƯỚC THẢI THUỘC DA

3.1 Các phương pháp giảm thiểu ô nhiễm thuộc da.18

3.2 Các phương pháp xử lý nước thải thuộc da.20

3.2.1 Xử lý nước thải chứa sulfide S2-.21

3.2.2 Xử lý nước thải chứa crôm Cr3+.22

3.2.3 Xử lý hàm lượng cặn lơ lửng bằng phương pháp keo tụ – tạo bông .22

3.2.3.1 Cách tiến hành thí nghiệm Jartest .23

3.2.3.2 Kết quả và nhận xét .23

3.3 Đề xuất công nghệ xử lý nướcthải thuộc da .27

3.3.1 Sơ đồ qui trình công nghệ .28

3.3.2 Thuyết minh qui trình công nghệ .29

Chương 4 : TÍNH TOÁN – THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

4.1 Mương dẫn và song chắn rác .32

4.1.1 Tính toán mương dẫn đoạn trước song chắn rác .32

4.1.2 Tính toán song chắn rác .33

4.1.3 Tính toán mương dẫn đoạn sau song chắn rác .35

4.2 Bể thu gom nước thải thuộc crôm .36

4.3 Bể trộn và bể lắng thu hồi crôm từ nước thải .38

4.3.1 Bể trộn cơ khí.38 .

4.3.2 Bể lắng kết tủa crôm.40

4.4 Bể điều hòa .43

4.5 Tính toán quá trình keo tụ – tạo bông .48

4.5.1 Bể hòa tan và bể định lượng phèn.48

4.5.2 Bể trộn cơ khí.50

4.6 Bể keo tụ – tạo bông kết hợp lắng ly tâm đợt 1 .53

4.7 Bể Aerotank .60

4.8 Bể lắng ly tâm đợt 2 .73

4.9 Sân phơi bùn .77

Chương 5 : KHÁI TOÁN CÔNGTRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI

5.1 Vốn đầu tư cho từng hạng mục công trình.80

5.1.1 Phần xây dựng .80

5.1.2 Phần thiết bị .81

5.2 Chi phí quản lý và vận hành .82

5.2.1 Chi phí nhân công .82

5.2.2 Chi phí hóa chất .82

5.2.3 Chi phí điện năng .82

5.3 Tổng chi phí đầu tư .83

Chương 6 : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .84

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY