Luận văn Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện tư bình dân Đà Nẵng

MỤC LỤC CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU.11.1. Đặt vấn đề.11.2. Nhiệmvụ của luận văn.11.3. Ý nghĩa thực tiễn của luận văn.21.4. Khảnăng nghiên cứu và triển khai .21.5. Phương pháp nghiên cứu.2CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNGPHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI.32.1. Xử lý nước thải bằng phương pháp cơhọc.32.1.1. Lọc qua song chắn hoặc lưới chắn.32.1.2. Lắng cát.42.1.3. Các loại bể lắng .42.1.4. Tách các tạp chất nổi.52.1.5. Lọc cơ học.52.2. Xử lý nước thải bằng phương pháp hóalý.52.2.1. Phương pháp đông tụ và keo tụ .52.2.2. Phương pháp tuyển nổi.62.2.3. Phương pháp hấp phụ.62.2.4. Phương pháp traođổi ion.72.2.5. Phương pháp tách bằng màng .72.2.6. Các phương pháp điện hóa.72.2.7. Phương pháp trích ly.82.3. Xử lý nước thải bằng phương pháp hóahọc.82.3.1. Phương pháp trung hòa.82.3.2. Phương pháp oxi hóa khử.82.3.3. Khử trùng nước thải.92.4. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học .102.4.1. Các công trình xử lý sinh học nước thải trong điều kiện tự nhiên.112.4.1-1. Cánh đồng tưới công cộng và bãi lọc.112.4.1-2. Cánh đồng tưới nông nghiệp.122.4.1-3. Hồ sinh học.122.4.2. Xử lý sinh học hiếu khí nước thải trong điều kiện nhân tạo .132.4.2-1. Bể phản ứng sinh học hiếu khí.132.4.2-2. Lọc sinh học.142.4.3. Xử lý nước thảibằng sinh học kỵ khí.142.4.3-1. Phương pháp kỵ khí với sinh trưởng lơ lửng.152.4.3-2. Phương pháp kỵ khí với sinh trưởng gắn kết.152.4.3-3. Hồ kỵ khí.162.5. Phương pháp kết hợp để xử lý nước thảibệnh viện.162.6. Một số quy trình công nghệ xử lý nước thải bệnh viện.172.6.1. Hệ thống xử lý nước thải Trung TâmY Tế Quận 2 - Tp.HCM.172.6.2. Hệ thống xử lý nước thải Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân AnSương.182.6.3. Hệ thống xử lý nước thải Bệnh Viện Nhiệt Đới Tp.HCM.192.6.4. Hệ thống xử lý nước thải Bệnh Viện ĐaKhoa Huyện Gò Dầu – Tây Ninh.202.6.5. Hệ thống xử lý nước thải Trung TâmY Tế Huyện Dĩ An– Bình Dương.212.6.6. Hệ thống xử lý nước thải Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định.232.7. Nhận xét chung các quy trình công nghệ xử lý nước thải bệnh viện đề cập trên.24CHƯƠNG 3. CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ BỆNH VIỆN TƯBÌNH DÂN ĐÀ NẴNG.253.1. Hiện trạng bệnh viện tư bình dân Đà Nẵng .253.1.1. Vị trí.253.1.2. Nguồn cung cấp điện.263.1.3. Nguồn cung cấp nước.263.1.4. Hệ thống giao thông.263.1.5. Nguồn tiếp nhận chất thải rắn.263.1.6. Nguồn tiếp nhận nước thải.263.2. Mô tả sơ lược dự án mỡ rộng và nâng cấp bệnh viện tưbình dân Đà Nẵng 273.2.1. Quy mô dự án.273.2.2. Cơ sở pháp lý.273.2.3. Các hoạt động của bệnh viện .283.2.4. Các phòng khoa chức năng .283.2.5. Bố trí mặt bằng .293.2.5-1. Bố trí kiến trúc.293.2.5-2. Bố trí kết cấu .293.2.5-3. Bố trí các hạng mục.293.2.6. Nhu cầu điện nước.313.2.7. Nhu cầu lao động.323.2.8. Trang thiết bị máy móc.323.3. Các nguồn gây ô nhiễm .333.3.1. Các nguồn phátsinh chất thải rắn.333.3.2. Các nguồn phátsinh nước thải.363.3.3. Các nguồn gây ô nhiễm không khí .363.3.4. Tiếng ồn từ trang thiết bị,máy móc.373.4. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm.373.4.1. Giảm thiểu ô nhiễm chấtthải rắn .373.4.1-1. Chất thải rắn sinh hoạt.373.4.1-2. Chất thải rắn y tế.383.4.2. Giảm thiểu ô nhiễm không khí.383.4.2-1. Khống chế khí thải từ máy phát điện dự phòng.383.4.2-2. Khống chế vi khuẩn gây bệnh trong không khí.393.4.2-3. Khống chế ô nhiễm mùihôi do nước thải.403.4.2-4. Cải thiện điều kiện vi khí hậu.403.4.3. Giảm thiểu ô nhiễm ồn.413.4.4. Khắc phục ô nhiễm do nước thải.42CHƯƠNG 4. LỰA CHỌN &TÍNH TOÁN THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO BỆNH VIỆN TƯBÌNH DÂN ĐÀ NẴNG.434.1. Các cơsở chính lựa chọn phương án xử lý nước thải cho Bệnh Viện.434.1.1. Tính chất nước thải đầu vào.434.1.2. Yêu cầu nước thải sau xử lý (mức độ cần thiết phải xử lý).444.1.3. Công suất của hệ thống xử lý.444.1.4. Hiện trạng và diện tích thiết kế hệ thống.444.1.5. Chi phí đầu tưxây dựng.454.1.6. Một số lưu ý khác.454.2. Lựa chọn phương án xử lý nước thải cho Bệnh viện.454.3. Mô tả nguyên lý họat động và chứcnăng các công trình đơn vị.464.4. Tính toán các công trình đơn vị.474.4.1. Lưới lọc rác.474.4.2. Hố gom nước thải - B01.484.4.3. Bể điều hòa kỵ khí - B02.504.4.4. Bể thiếu khí (Anoxic) - B03.524.4.5. Bể hiếu khídạng FBR - B04.524.4.6. Bể lắng B05.554.4.7. Bể khử trùng B06.57CHƯƠNG 5. DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI.585.1. Vốn đầu tư ban đầu.585.1.1. Phần xây dựng.585.1.2. Phần thiết bị.585.1.3. Đường ống và các phụ kiện .595.1.4. Hệ thống điện điều khiển.615.1.5. Phần thiết kế công nghệ và chi phí khác.615.1.6. Tổng dự toán.615.2. Chi phí quản lý vận hành.625.2.1. Chi phí năng lượng.625.2.2. Chi phí hóa chất.625.2.3. Chi phí nhân công.635.2.4. Tổng chi phí vận hành.63CHƯƠNG 6. QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO BỆNH VIỆN TƯ BÌNH DÂN ĐÀ NẴNG.646.1. Hướng dẫn quản lý - vận hành hệ thống xử lý nước thải .646.1.1. Giai đoạn đưa công trình vào hoạt động.646.1.2. Phương pháp kiểm tra theo dõi chếđộ làm việc của các công trình đơn vị trong hệ thống xử lý nước thải.656.1.1. Tổ chức quản lý và nguyên tắc an toàn lao động.66CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.677.1. Kết luận.677.2. Kiến nghị.67PHỤ LỤC.70PL1. Các tiêu chuẩn môi trường .70PL2. Các bản vẽ thiếtkế.70PL3. Catalogue thiết bị.70

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU.1

1.1. Đặt vấn đề.1

1.2. Nhiệmvụ của luận văn.1

1.3. Ý nghĩa thực tiễn của luận văn.2

1.4. Khảnăng nghiên cứu và triển khai .2

1.5. Phương pháp nghiên cứu.2

CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNGPHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI.3

2.1. Xử lý nước thải bằng phương pháp cơhọc.3

2.1.1. Lọc qua song chắn hoặc lưới chắn.3

2.1.2. Lắng cát.4

2.1.3. Các loại bể lắng .4

2.1.4. Tách các tạp chất nổi.5

2.1.5. Lọc cơ học.5

2.2. Xử lý nước thải bằng phương pháp hóalý.5

2.2.1. Phương pháp đông tụ và keo tụ .5

2.2.2. Phương pháp tuyển nổi.6

2.2.3. Phương pháp hấp phụ.6

2.2.4. Phương pháp traođổi ion.7

2.2.5. Phương pháp tách bằng màng .7

2.2.6. Các phương pháp điện hóa.7

2.2.7. Phương pháp trích ly.8

2.3. Xử lý nước thải bằng phương pháp hóahọc.8

2.3.1. Phương pháp trung hòa.8

2.3.2. Phương pháp oxi hóa khử.8

2.3.3. Khử trùng nước thải.9

2.4. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học .10

2.4.1. Các công trình xử lý sinh học nước thải trong điều kiện tự nhiên.11

2.4.1-1. Cánh đồng tưới công cộng và bãi lọc.11

2.4.1-2. Cánh đồng tưới nông nghiệp.12

2.4.1-3. Hồ sinh học.12

2.4.2. Xử lý sinh học hiếu khí nước thải trong điều kiện nhân tạo .13

2.4.2-1. Bể phản ứng sinh học hiếu khí.13

2.4.2-2. Lọc sinh học.14

2.4.3. Xử lý nước thảibằng sinh học kỵ khí.14

2.4.3-1. Phương pháp kỵ khí với sinh trưởng lơ lửng.15

2.4.3-2. Phương pháp kỵ khí với sinh trưởng gắn kết.15

2.4.3-3. Hồ kỵ khí.16

2.5. Phương pháp kết hợp để xử lý nước thảibệnh viện.16

2.6. Một số quy trình công nghệ xử lý nước thải bệnh viện.17

2.6.1. Hệ thống xử lý nước thải Trung TâmY Tế Quận 2 - Tp.HCM.17

2.6.2. Hệ thống xử lý nước thải Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân AnSương.18

2.6.3. Hệ thống xử lý nước thải Bệnh Viện Nhiệt Đới Tp.HCM.19

2.6.4. Hệ thống xử lý nước thải Bệnh Viện ĐaKhoa Huyện Gò Dầu – Tây

Ninh.20

2.6.5. Hệ thống xử lý nước thải Trung TâmY Tế Huyện Dĩ An– Bình Dương

.21

2.6.6. Hệ thống xử lý nước thải Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định.23

2.7. Nhận xét chung các quy trình công nghệ xử lý nước thải bệnh viện đề cập

trên.24

CHƯƠNG 3. CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ BỆNH VIỆN TƯBÌNH DÂN ĐÀ

NẴNG.25

3.1. Hiện trạng bệnh viện tư bình dân Đà Nẵng .25

3.1.1. Vị trí.25

3.1.2. Nguồn cung cấp điện.26

3.1.3. Nguồn cung cấp nước.26

3.1.4. Hệ thống giao thông.26

3.1.5. Nguồn tiếp nhận chất thải rắn.26

3.1.6. Nguồn tiếp nhận nước thải.26

3.2. Mô tả sơ lược dự án mỡ rộng và nâng cấp bệnh viện tưbình dân Đà Nẵng 27

3.2.1. Quy mô dự án.27

3.2.2. Cơ sở pháp lý.27

3.2.3. Các hoạt động của bệnh viện .28

3.2.4. Các phòng khoa chức năng .28

3.2.5. Bố trí mặt bằng .29

3.2.5-1. Bố trí kiến trúc.29

3.2.5-2. Bố trí kết cấu .29

3.2.5-3. Bố trí các hạng mục.29

3.2.6. Nhu cầu điện nước.31

3.2.7. Nhu cầu lao động.32

3.2.8. Trang thiết bị máy móc.32

3.3. Các nguồn gây ô nhiễm .33

3.3.1. Các nguồn phátsinh chất thải rắn.33

3.3.2. Các nguồn phátsinh nước thải.36

3.3.3. Các nguồn gây ô nhiễm không khí .36

3.3.4. Tiếng ồn từ trang thiết bị,máy móc.37

3.4. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm.37

3.4.1. Giảm thiểu ô nhiễm chấtthải rắn .37

3.4.1-1. Chất thải rắn sinh hoạt.37

3.4.1-2. Chất thải rắn y tế.38

3.4.2. Giảm thiểu ô nhiễm không khí.38

3.4.2-1. Khống chế khí thải từ máy phát điện dự phòng.38

3.4.2-2. Khống chế vi khuẩn gây bệnh trong không khí.39

3.4.2-3. Khống chế ô nhiễm mùihôi do nước thải.40

3.4.2-4. Cải thiện điều kiện vi khí hậu.40

3.4.3. Giảm thiểu ô nhiễm ồn.41

3.4.4. Khắc phục ô nhiễm do nước thải.42

CHƯƠNG 4. LỰA CHỌN &TÍNH TOÁN THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ

NƯỚC THẢI CHO BỆNH VIỆN TƯBÌNH DÂN ĐÀ NẴNG.43

4.1. Các cơsở chính lựa chọn phương án xử lý nước thải cho Bệnh Viện.43

4.1.1. Tính chất nước thải đầu vào.43

4.1.2. Yêu cầu nước thải sau xử lý (mức độ cần thiết phải xử lý).44

4.1.3. Công suất của hệ thống xử lý.44

4.1.4. Hiện trạng và diện tích thiết kế hệ thống.44

4.1.5. Chi phí đầu tưxây dựng.45

4.1.6. Một số lưu ý khác.45

4.2. Lựa chọn phương án xử lý nước thải cho Bệnh viện.45

4.3. Mô tả nguyên lý họat động và chứcnăng các công trình đơn vị.46

4.4. Tính toán các công trình đơn vị.47

4.4.1. Lưới lọc rác.47

4.4.2. Hố gom nước thải - B01.48

4.4.3. Bể điều hòa kỵ khí - B02.50

4.4.4. Bể thiếu khí (Anoxic) - B03.52

4.4.5. Bể hiếu khídạng FBR - B04.52

4.4.6. Bể lắng B05.55

4.4.7. Bể khử trùng B06.57

CHƯƠNG 5. DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI.58

5.1. Vốn đầu tư ban đầu.58

5.1.1. Phần xây dựng.58

5.1.2. Phần thiết bị.58

5.1.3. Đường ống và các phụ kiện .59

5.1.4. Hệ thống điện điều khiển.61

5.1.5. Phần thiết kế công nghệ và chi phí khác.61

5.1.6. Tổng dự toán.61

5.2. Chi phí quản lý vận hành.62

5.2.1. Chi phí năng lượng.62

5.2.2. Chi phí hóa chất.62

5.2.3. Chi phí nhân công.63

5.2.4. Tổng chi phí vận hành.63

CHƯƠNG 6. QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO

BỆNH VIỆN TƯ BÌNH DÂN ĐÀ NẴNG.64

6.1. Hướng dẫn quản lý - vận hành hệ thống xử lý nước thải .64

6.1.1. Giai đoạn đưa công trình vào hoạt động.64

6.1.2. Phương pháp kiểm tra theo dõi chếđộ làm việc của các công trình đơn

vị trong hệ thống xử lý nước thải.65

6.1.1. Tổ chức quản lý và nguyên tắc an toàn lao động.66

CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.67

7.1. Kết luận.67

7.2. Kiến nghị.67

PHỤ LỤC.70

PL1. Các tiêu chuẩn môi trường .70

PL2. Các bản vẽ thiếtkế.70

PL3. Catalogue thiết bị.70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY