Luận văn Thị trường nhà ở cho công nhân thuê xung quanh các khu công nghiệp tại Tỉnh Vĩnh Phúc

MỤC LỤCTrangMỞ ĐẦU 1 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở CHO CÔNG NHÂN THUÊ TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 6 1.1. Nhà ở cho thuê và thị trường nhà ở cho công nhân thuê trong nền kinh tế thị trường 6 1.2. Đặc điểm thị trường nhà ở cho công nhân thuê tại các khu công nghiệp 19 1.3. Kinh nghiệm thực tiễn phát triển thị trường nhà ở cho công nhân thuê ở một số địa phương 27 Chương 2: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở CHO CÔNG NHÂN THUÊ XUNG QUANH CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH PHÚC 35 2.1. Tổng quan về các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh phúc 35 2.2. Thực trạng thị trường nhà ở cho công nhân thuê xung quanh các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc 48 2.3. Những vấn đề đặt ra cần tháo gỡ để phát triển ổn định thị trường nhà ở cho công nhân thuê xung quanh các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc 59 Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở CHO CÔNG NHÂN THUÊ TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH PHÚC 66 3.1. Quan điểm cơ bản về phát triển ổn định thị trường nhà ở cho công nhân thuê tại các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc 66 3.2. Giải pháp chủ yếu nhằm phát triển ổn định thị trường nhà ở cho công nhân thuê xung quanh các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc 73 KẾT LUẬN 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC 96

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở CHO CÔNG NHÂN THUÊ TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 6

1.1. Nhà ở cho thuê và thị trường nhà ở cho công nhân thuê trong nền kinh tế thị trường 6

1.2. Đặc điểm thị trường nhà ở cho công nhân thuê tại các khu công nghiệp 19

1.3. Kinh nghiệm thực tiễn phát triển thị trường nhà ở cho công nhân thuê ở một số địa phương 27

Chương 2: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở CHO CÔNG NHÂN THUÊ XUNG QUANH CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH PHÚC 35

2.1. Tổng quan về các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh phúc 35

2.2. Thực trạng thị trường nhà ở cho công nhân thuê xung quanh các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc 48

2.3. Những vấn đề đặt ra cần tháo gỡ để phát triển ổn định thị trường nhà ở cho công nhân thuê xung quanh các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc 59

Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở CHO CÔNG NHÂN THUÊ TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH PHÚC 66

3.1. Quan điểm cơ bản về phát triển ổn định thị trường nhà ở cho công nhân thuê tại các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc 66

3.2. Giải pháp chủ yếu nhằm phát triển ổn định thị trường nhà ở cho công nhân thuê xung quanh các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc 73

KẾT LUẬN 89

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91

PHỤ LỤC 96

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY