Luận văn Thành ngữ trong tác phẩm Hồ Biểu Chánh

ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT PHẦN MỞ ĐẦU Số trang 1. Lý do chọn đề tài .1 2. Lịch sử vấn đề .2 3. Mục đích yêu cầu .6 4. Phạm vi nghiên cứu .7 5. Phương pháp nghiên cứu .8 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THÀNH NGỮ 1.1. Khái niệm về thành ngữ 9 1.2. Cấu tạo của thành ngữ .11 1.2.1. So Sánh .11 1.2.2. Phép đối .12 1.2.3. Phép điệp .13 1.3. Đặc điểm của thành ngữ .15 1.3.1. Tính biểu trưng .15 1.3.2. Tính dân tộc và tính cụ thể .16 1.3.3. Tính biểu thái .18 1.3.4. Tính hình tượng .18 1.3.5. Tính điệp và đối .19 1.4.Phân loại thành ngữ và phân biệt thành ngữ và tục ngữ .- 1.4.1. Phân loại thành ngữ .- 1.4.1.1. Dựa vào cấu trúc .- 1.4.1.1.1. Thành ngữ có cấu trúc là một cụm từ .- 1.4.1.1.2. Thành ngữ có cấu trúc là một cụm chủ vị .19 1.4.1.2. Dựa vào nguồn gốc .20 1.4.1.2.1. Thành ngữ Thuần Việt .- 1.4.1.2.2. Thành ngữ Hán Việt .- 1.4.1.3. Dựa vào tính biểu trưng - 1.4.1.3.1. Thành ngữ có tính biểu trưng thấp - 1.4.1.3.2. Thành ngữ có tính biểu trưng cao .20 1.4.2. Phân biệt thành ngữ và tục ngữ .21 1.4.2.1.Những nét giống nhau cơ bản giữa thành ngữ và tục ngữ 22 1.4.2.2. Những nét khác nhau cơ bản giữa thành ngữ và tục ngữ .- 1.4.2.2.1.Về mặt ý nghĩa .22 1.4.2.2.2. Về mặt ngữ pháp .23 1.4.2.2.3. Về mặt chức năng .23 1.5. Ý nghĩa của thành ngữ 25 CHƯƠNG 2: THÀNH NGỮ TRONG TÁC PHẨM HỒ BIỂU CHÁNH 2.1. Cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Hồ Biểu Chánh 27 2.1.1. Cuộc đời .28 2.1.2. Sự nghiệp sáng tác .29 2.2. Phân loại thành ngữ trong tác phẩm Hồ Biểu Chánh .30 2.2.1. Thành ngữ có kết cấu là một cụm từ .31 2.2.2. Thành ngữ có cấu trúc là một cụm chủ vị .33 2.2.3. Thành ngữ Thuần Việt .35 2.2.4. Thành ngữ Hán Việt .39 2.2.5. Thành ngữ có tính biểu trưng .43 2.2.6. Thành ngữ có tính dân tộc và tính cụ thể 45 2.2.7. Thành ngữ có tính biểu thái 49 2.2.8. Thành ngữ tính hình tượng 50 2.2.9. Thành ngữ có tính điệp và đối . .51 2.3. Mục đích sử dụng thành ngữ trong tác phẩm Hồ Biểu Chánh .56 2.3.1. Thành ngữ miêu tả thiên nhiên trong tác phẩm .57 2.3.2. Thành ngữ miêu tả nhân vật trong tác phẩm .60 2.3.2.1. Thành ngữ miêu tả ngoại hình nhân vật .61 2.3.2.2. Thành ngữ miêu tâm lí tính cách hình nhân vật .65 2.3.2.3. Thành ngữ miêu tả hàng động hoạt động nhân vật .69 CHƯƠNG 3: NHỮNG SÁNG TẠO CỦA HỒ BIÊU CHÁNH TRONG VIỆC SỬ DỤNG THÀNH NGỮ Ở MỘT SỐ TÁC PHẨM 3.1. Sử dụng thành ngữ ở dạng nguyên mẫu 76 3.2. Sử dụng thành ngữ ở dạng sáng tạo .82 3.2.1. Thành ngữ dùng ở dạng mượn ý .83 3.2.2. Thành ngữ dùng ở dạng tách đôi .85 3.2.3.Thành ngữ dùng trong lời ăn tiếng nói hằng ngày của nhân dân .87 PHẦN KẾT LUẬN PHẦN PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT

PHẦN MỞ ĐẦU Số trang

1. Lý do chọn đề tài .1

2. Lịch sử vấn đề .2

3. Mục đích yêu cầu .6

4. Phạm vi nghiên cứu .7

5. Phương pháp nghiên cứu .8

PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THÀNH NGỮ

1.1. Khái niệm về thành ngữ 9

1.2. Cấu tạo của thành ngữ .11

1.2.1. So Sánh .11

1.2.2. Phép đối .12

1.2.3. Phép điệp .13

1.3. Đặc điểm của thành ngữ .15

1.3.1. Tính biểu trưng .15

1.3.2. Tính dân tộc và tính cụ thể .16

1.3.3. Tính biểu thái .18

1.3.4. Tính hình tượng .18

1.3.5. Tính điệp và đối .19

1.4.Phân loại thành ngữ và phân biệt thành ngữ và tục ngữ .-

1.4.1. Phân loại thành ngữ .-

1.4.1.1. Dựa vào cấu trúc .-

1.4.1.1.1. Thành ngữ có cấu trúc là một cụm từ .-

1.4.1.1.2. Thành ngữ có cấu trúc là một cụm chủ vị .19

1.4.1.2. Dựa vào nguồn gốc .20

1.4.1.2.1. Thành ngữ Thuần Việt .-

1.4.1.2.2. Thành ngữ Hán Việt .-

1.4.1.3. Dựa vào tính biểu trưng -

1.4.1.3.1. Thành ngữ có tính biểu trưng thấp -

1.4.1.3.2. Thành ngữ có tính biểu trưng cao .20

1.4.2. Phân biệt thành ngữ và tục ngữ .21

1.4.2.1.Những nét giống nhau cơ bản giữa thành ngữ và tục ngữ 22

1.4.2.2. Những nét khác nhau cơ bản giữa thành ngữ và tục ngữ .-

1.4.2.2.1.Về mặt ý nghĩa .22

1.4.2.2.2. Về mặt ngữ pháp .23

1.4.2.2.3. Về mặt chức năng .23

1.5. Ý nghĩa của thành ngữ 25

CHƯƠNG 2: THÀNH NGỮ TRONG TÁC PHẨM HỒ BIỂU CHÁNH

2.1. Cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Hồ Biểu Chánh 27

2.1.1. Cuộc đời .28

2.1.2. Sự nghiệp sáng tác .29

2.2. Phân loại thành ngữ trong tác phẩm Hồ Biểu Chánh .30

2.2.1. Thành ngữ có kết cấu là một cụm từ .31

2.2.2. Thành ngữ có cấu trúc là một cụm chủ vị .33

2.2.3. Thành ngữ Thuần Việt .35

2.2.4. Thành ngữ Hán Việt .39

2.2.5. Thành ngữ có tính biểu trưng .43

2.2.6. Thành ngữ có tính dân tộc và tính cụ thể 45

2.2.7. Thành ngữ có tính biểu thái 49

2.2.8. Thành ngữ tính hình tượng 50

2.2.9. Thành ngữ có tính điệp và đối . .51

2.3. Mục đích sử dụng thành ngữ trong tác phẩm Hồ Biểu Chánh .56

2.3.1. Thành ngữ miêu tả thiên nhiên trong tác phẩm .57

2.3.2. Thành ngữ miêu tả nhân vật trong tác phẩm .60

2.3.2.1. Thành ngữ miêu tả ngoại hình nhân vật .61

2.3.2.2. Thành ngữ miêu tâm lí tính cách hình nhân vật .65

2.3.2.3. Thành ngữ miêu tả hàng động hoạt động nhân vật .69

CHƯƠNG 3: NHỮNG SÁNG TẠO CỦA HỒ BIÊU CHÁNH TRONG VIỆC SỬ

DỤNG THÀNH NGỮ Ở MỘT SỐ TÁC PHẨM

3.1. Sử dụng thành ngữ ở dạng nguyên mẫu 76

3.2. Sử dụng thành ngữ ở dạng sáng tạo .82

3.2.1. Thành ngữ dùng ở dạng mượn ý .83

3.2.2. Thành ngữ dùng ở dạng tách đôi .85

3.2.3.Thành ngữ dùng trong lời ăn tiếng nói hằng ngày của nhân dân .87

PHẦN KẾT LUẬN

PHẦN PHỤ LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY