Luận văn Tạo động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức tại chi cục thuế phủ lý

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .i

DANH MỤC BẢNG.ii

MỞ ĐẦU .1

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ

LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC .5

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc.5

1.1.1. Các nghiên cứu nƣớc ngoài .5

1.1.2. Các nghiên cứu trong nƣớc .7

1.1.3. Một số đánh giá nhận xét chung về tình hình nghiên cứu trƣớc

đây.9

1.2. Cơ sở lý luận về tạo động lực cho cán bộ, công chức.10

1.2.1. Những vấn đề chung về cán bộ, công chức.10

1.2.1.1.Khái niệm cán bộ, công chức.10

1.2.1.2.Vai trò của cán bộ, công chức trong quản lý nhà nước.12

1.2.1.3. Đặc điểm của cán bộ, công chức .13

1.2.1.4. Phân loại cán bộ, công chức.16

1.2.2. Tạo động lực lao động .17

1.2.2.1. Khái niệm động lực lao động.17

1.2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực lao động .19

1.2.2.2.1. Nhóm nhân tố thuộc về bản thân người lao động.19

1.2.2.2.2. Nhóm nhân tố thuộc về công việc .21

1.2.2.2.3. Các yếu tố thuộc về tổ chức .21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY