Luận văn Tạo động lực cho ngƣời lao động tại viettel Sơn la – Tập đoàn viễn thông quân đội

MỤC LỤC

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT .

DANH MỤC CÁC BẢNG – BIỂU .

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ .

MỞ ĐẦU.7

CHƢƠNG 1 .10

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ .10

TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG .10

1.1Tổng quan tình hình nghiên cứu.10

1.1.1. Tình hình nghiên cứu nước ngoài . 10

1.1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước. 11

1.2. Cơ sở lý luận và các khái niệm cơ bản .13

1.2.1. Động cơ. 13

1.2.2. Động lực lao động . 15

1.2.3. Các yếu tố tác động đến động lực lao động . 16

1.2.4. Tạo động lực lao động . 17

1.3. Các học thuyết về động lực lao động và sự thỏa mãn trong công việc .

1.3.1. Học thuyết nhu cầu của (Maslow).

1.3.2. Học thuyết kỳ vọng (Victor Vroom).

1.3.3.Học thuyết công bằng (J. Stacy. Adams) .

1.3.4. Học thuyết ba nhu cầu (McClelland).

1.3.5. Thuyết hai nhân tố (F. Herzberg) .

Kết luận:.

CHƢƠNG 2 .

PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.

2.1. Quy trình nghiên cứu.

2.2. Khung phân tích .

2.3 Lựa chọn phương pháp nghiên cứu .

2.4. Phương pháp thu thập thông tin .

2.4.1. Dữ liệu đã có sẵn .

2.4.2. Khảo sát bằng bảng hỏi .

2.4.3. Phỏng vấn sâu .

2.5. Phương pháp xử lý và phân tích thông tin.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY