Luận văn Tạo động lực cho ngƣời lao động tại công ty TNHH hóa chất xây dựng APT Việt Nam

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.i

DANH MỤC BẢNG BIỂU . ii

DANH MỤC HÌNH VẼ. iii

DANH MỤC BIỂU ĐỒ.v

PHẦN MỞ ĐẦU.6

CHưƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ

LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG VÀO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA

NHÂN VIÊN.10

1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan .10

1.2. Các khái niệm, lý luận cơ bản.16

1.2.1. Động lực làm việc của người lao động và vai trò của việc nâng cao

động làm việc cho người lao động 17

1.2.2. Một số học thuyết về tạo động lực làm việc 20

1.3. Các nhân tố tác động đến động lực làm việc của người lao động .29

1.3.1. Các nhân tố tài chính 30

1.3.2. Các nhân tố phi tài chính

CHưƠNG 2: PHưƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU .

2.1. Quy trình nghiên cứu .

2.2. Nguồn thông tin cần thu thập.

2.3. Phương pháp thu thập số liệu.

2.4. Phương pháp xử lý số liệu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY