Luận văn Tăng cường hoạt động dịch vụ tại ngân hàng Ngoại thương Hải Phòng

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 31.1 TỔNG QUAN VỀ NHTM 31.1.1 Khái niệm và vai trò của NHTM 31.1.1.1 Khái niệm về NHTM 31.1.1.2 Chức năng và vai trò của NHTM 41.1.2 Hoạt động chính của NHTM 51.1.2.1 Hoạt động huy động vốn 51.1.2.2 Hoạt động sử dụng vốn 51.1.2.3 Hoạt động dịch vụ 61.2 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NHTM 71.2.1 Khái niệm và đặc điểm của dịch vụ 71.2.2 Khái niệm và đặc điểm dịch vụ NHTM 812.2.1 Khái niệm dịch vụ NHTM 81.2.2.2 Đặc điểm dịch vụ NHTM 91.2.3 Các dịch vụ Ngân hàng cơ bản 111.2.3.1 Dịch vụ Ngân hàng truyền thống 111.2.3.2 Dịch vụ dành cho khách hàng là doanh nghiệp 121.2.3.3 Dịch vụ dành cho khách hàng là cá nhân 141.2.3.4 Dịch vụ Ngân hàng ứng dụng công nghệ hiện đại 151.2.4 Vai trò của hoạt động dịch vụ NHTM 161.2.4.1 Đối với nền kinh tế 161.2.4.2 Đối với bản thân các NHTM 171.2.4.3 Đối với khách hàng 181.2.5 Tăng cường dịch vụ Ngân hàng và các chỉ tiêu đánh giá 191.2.5.1 Tăng cường dịch vụ ngân hàng 191.2.5.2 Các chỉ tiêu đánh giá 221.2.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động dịch vụ NHTM 241.2.6.1 Nhóm nhân tố bên trong 241.2.6.2 Nhóm nhân tố bên ngoài 29CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 322.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 322.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng ngoại thương chi nhánh hải phòng 322.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Ngoại thương Hải Phòng 332.1.2.1 Chức năng của Ngân hàng Ngoại thương Hải Phòng 332.1.2.2 Nhiệm vụ của Ngân hàng Ngoại thương Hải Phòng 332.1.3 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Ngoại thương Hải Phòng 342.1.4 Các hoạt động kinh doanh cơ bản của Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hải Phòng 362.1.4.1 Hoạt động huy động vốn 362.1.4.2 Hoạt động tín dụng 372.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG 392.2.1 Dịch vụ truyền thống 412.2.2 Dịch vụ dành cho khách hàng là doanh nghiệp 422.2.2.1 Dịch vụ thanh toán trong nước 422.2.2.2 Dịch vụ thanh toán quốc tế 462.2.2.3 Dịch vụ bảo lãnh 502.2.3 Dịch vụ dành cho khách hàng là cá nhân 532.2.3.1 Dịch vụ thanh toán thẻ 532.2.3.2 Dịch vụ kiều hối 592.2.4 Dịch vụ ứng dụng công nghệ hiện đại 612.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG 622.3.1 Những kết quả đạt được 642.3.2 Những hạn chế 662.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế 682.3.3.1 Nguyên nhân chủ quan 682.3.3.2 Nguyên nhân khách quan 70CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG 723.1 NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC 723.1.1 Định hướng chiến lược của Ngân hàng Nhà nước 723.1.2 Định hướng chiến lược của Ngân hàng Ngoại thương Việt Na 743.1.3 Định hướng chiến lược của Ngân hàng Ngoại thương Hải Phòng 753.2 NHỮNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG 783.2.1 Xây dựng chiến lược tăng cường dịch vụ Ngân hàng gắn liền với chiến lược kinh doanh trong dài hạn 783.2.2 Giải pháp tập trung vào các sản phẩm chủ đạo 803.2.2.1 Dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân 813.2.2.2Dịch vụ dành cho khách hàng là doanh nghiệp 823.2.2.3 Dịch vụ ứng dụng công nghệ hiện đại 843.2.3 Giải pháp về công nghệ 853.2.4 Đẩy mạnh hoạt động Marketing trong hoạt động dịch vụ Ngân hàng 853.2.5 Xây dựng phong cách, văn hoá làm việc của Ngân hàng 872.3.6 Giải pháp làm giảm sự lãng phí về thời gian của khách hàng 873.3 KIẾN NGHỊ 883.3.1 Kiến nghị với Nhà nước 883.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 883.3.3 Đối với các ngành, các cấp 893.3.4 Với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 90KẾT LUẬN 93DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1.1 TỔNG QUAN VỀ NHTM 3

1.1.1 Khái niệm và vai trò của NHTM 3

1.1.1.1 Khái niệm về NHTM 3

1.1.1.2 Chức năng và vai trò của NHTM 4

1.1.2 Hoạt động chính của NHTM 5

1.1.2.1 Hoạt động huy động vốn 5

1.1.2.2 Hoạt động sử dụng vốn 5

1.1.2.3 Hoạt động dịch vụ 6

1.2 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NHTM 7

1.2.1 Khái niệm và đặc điểm của dịch vụ 7

1.2.2 Khái niệm và đặc điểm dịch vụ NHTM 8

12.2.1 Khái niệm dịch vụ NHTM 8

1.2.2.2 Đặc điểm dịch vụ NHTM 9

1.2.3 Các dịch vụ Ngân hàng cơ bản 11

1.2.3.1 Dịch vụ Ngân hàng truyền thống 11

1.2.3.2 Dịch vụ dành cho khách hàng là doanh nghiệp 12

1.2.3.3 Dịch vụ dành cho khách hàng là cá nhân 14

1.2.3.4 Dịch vụ Ngân hàng ứng dụng công nghệ hiện đại 15

1.2.4 Vai trò của hoạt động dịch vụ NHTM 16

1.2.4.1 Đối với nền kinh tế 16

1.2.4.2 Đối với bản thân các NHTM 17

1.2.4.3 Đối với khách hàng 18

1.2.5 Tăng cường dịch vụ Ngân hàng và các chỉ tiêu đánh giá 19

1.2.5.1 Tăng cường dịch vụ ngân hàng 19

1.2.5.2 Các chỉ tiêu đánh giá 22

1.2.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động dịch vụ NHTM 24

1.2.6.1 Nhóm nhân tố bên trong 24

1.2.6.2 Nhóm nhân tố bên ngoài 29

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 32

2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 32

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng ngoại thương chi nhánh hải phòng 32

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Ngoại thương Hải Phòng 33

2.1.2.1 Chức năng của Ngân hàng Ngoại thương Hải Phòng 33

2.1.2.2 Nhiệm vụ của Ngân hàng Ngoại thương Hải Phòng 33

2.1.3 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Ngoại thương Hải Phòng 34

2.1.4 Các hoạt động kinh doanh cơ bản của Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hải Phòng 36

2.1.4.1 Hoạt động huy động vốn 36

2.1.4.2 Hoạt động tín dụng 37

2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG 39

2.2.1 Dịch vụ truyền thống 41

2.2.2 Dịch vụ dành cho khách hàng là doanh nghiệp 42

2.2.2.1 Dịch vụ thanh toán trong nước 42

2.2.2.2 Dịch vụ thanh toán quốc tế 46

2.2.2.3 Dịch vụ bảo lãnh 50

2.2.3 Dịch vụ dành cho khách hàng là cá nhân 53

2.2.3.1 Dịch vụ thanh toán thẻ 53

2.2.3.2 Dịch vụ kiều hối 59

2.2.4 Dịch vụ ứng dụng công nghệ hiện đại 61

2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG 62

2.3.1 Những kết quả đạt được 64

2.3.2 Những hạn chế 66

2.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế 68

2.3.3.1 Nguyên nhân chủ quan 68

2.3.3.2 Nguyên nhân khách quan 70

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG 72

3.1 NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC 72

3.1.1 Định hướng chiến lược của Ngân hàng Nhà nước 72

3.1.2 Định hướng chiến lược của Ngân hàng Ngoại thương Việt Na 74

3.1.3 Định hướng chiến lược của Ngân hàng Ngoại thương Hải Phòng 75

3.2 NHỮNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG 78

3.2.1 Xây dựng chiến lược tăng cường dịch vụ Ngân hàng gắn liền với chiến lược kinh doanh trong dài hạn 78

3.2.2 Giải pháp tập trung vào các sản phẩm chủ đạo 80

3.2.2.1 Dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân 81

3.2.2.2Dịch vụ dành cho khách hàng là doanh nghiệp 82

3.2.2.3 Dịch vụ ứng dụng công nghệ hiện đại 84

3.2.3 Giải pháp về công nghệ 85

3.2.4 Đẩy mạnh hoạt động Marketing trong hoạt động dịch vụ Ngân hàng 85

3.2.5 Xây dựng phong cách, văn hoá làm việc của Ngân hàng 87

2.3.6 Giải pháp làm giảm sự lãng phí về thời gian của khách hàng 87

3.3 KIẾN NGHỊ 88

3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước 88

3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 88

3.3.3 Đối với các ngành, các cấp 89

3.3.4 Với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 90

KẾT LUẬN 93

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY