Luận văn Tác động của văn hóa ứng xử nội bộ đến động lực làm việc cho nhân viên tại Công ty cổ phần xây dựng và tư vấn thiết kế đường bộ Nghệ An

MỤC LỤC

Lời cam đoan. i

Lời cảm ơn . ii

Tóm lược luận văn . iii

Danh mục các chữ viết tắt. iv

Danh mục các sơ đồ . v

Danh mục các bảng . vi

Mục lục. viii

Phần I. MỞ ĐẦU . 1

1. Lý do nghiên cứu đề tài. 1

2. Mục tiêu nghiên cứu. 2

3. Phương pháp nghiên cứu . 3

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3

5. Kết cấu của luận văn . 4

Phần II.Nội dung chính

Chương I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VĂN HÓA

DOANH NGHIỆP VÀ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC. 5

1.1. TẠO ĐỘNG LỰC . 5

1.1.1. Một số khái niệm cơ bản. 5

1.1.2. Các học thuyết về động lực làm việc . 8

1.1.2.1. Hệ thống nhu cầu của Abraham H.Maslow . 8

1.1.2.2. Học thuyết E.R.G . 10

1.1.2.3. Học thuyết về động cơ của David Mc.Celland . 10

1.1.2.4. Quan điểm của Hackman và Oldham về động lực nội tại . 11

1.2. VĂN HÓA ỨNG XỬ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP. 13

1.2.1. Một số khái niệm cơ bản. 13

1.2.1.1. Giao tiếp . 13

1.2.1.2. Văn hóa kinh doanh . 14

1.2.1.3. Văn hóa doanh nghiệp. 14

1.2.1.4. Văn hóa ứng xử nội bộ doanh nghiệp . 14

1.2.2. Tác động của văn hóa ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp. 15

1.2.2.1. Xây dựng thái độ an tâm công tác. 15

1.2.2.2. Mang lại hiệu quả công việc cao. 15

1.2.2.3. Tạo hứng khởi làm việc trong toàn doanh nghiệp . 16

1.2.2.4. Xây dựng và củng cố tinh thần hợp tác. 16

1.2.2.5. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp có bản sắc riêng. 16

1.3. CƠ SỞ THỰC TIỄN . 17

Chương II: PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA YẾU TỐ VĂN HÓA ỨNG XỬ

NỘI BỘ ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY

DỰNG VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐƯỜNG BỘ NGHỆ AN. 19

2.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN THIẾT

KẾ ĐƯỜNG BỘ NGHỆ AN . 19

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty . 19

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty. 20

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty . 20

2.1.3.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý của Công ty . 20

2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban trong Công ty . 21

2.1.4. Cơ cấu lao động của Công ty . 23

2.1.5. Hiệu quả sử dụng lao động của Công ty.25

2.1.6. Tình hình xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Công ty . 28

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 28

2.2.1. Xác định các biến nghiên cứu . 28

2.2.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể. 30

2.2.2.1. Quy trình nghiên cứu . 30

2.2.2.2. Nguồn số liệu điều tra . 30

2.2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu . 31

2.3. CƠ CẤU MẪU ĐIỀU TRA. 31

2.4. KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY. 33

2.5. ĐÁNH GIÁ CỦA NHÂN VIÊN VỀ VĂN HOÁ ỨNG XỬ TRONG CÔNG TY. 33

2.5.1. Đánh giá của nhân viên về văn hoá ứng xử của cấp trên với nhau. 33

2.5.1.1. Đánh giá của nhân viên về chia sẻ tầm nhìn của cấp trên. 33

2.5.1.2. Đánh giá của nhân viên về sự lôi cuốn lẫn nhau của cấp trên . 34

2.5.1.3. Đánh giá của nhân viên về sự quan tâm lẫn nhau của cấp trên. 36

2.5.1.4. Đánh giá của nhân viên về sự nhất trí của cấp trên với nhau. 37

2.5.2. Đánh giá của nhân viên về văn hoá ứng xử của cấp trên với cấp dưới. 38

2.5.2.1. Đánh giá của nhân viên về sự công bằng của cấp trên . 38

2.5.2.2. Đánh giá của nhân viên về phong cách lãnh đạo của cấp trên. 40

2.5.2.3. Đánh giá của nhân viên về sự quan tâm của cấp trên . 42

2.5.2.4. Đánh giá của nhân viên về sự truyền đạt thông tin của cấp trên. 43

2.5.3. Đánh giá của nhân viên về văn hoá ứng xử của cấp dưới với cấp trên. 44

2.5.3.1. Đánh giá của nhân viên về sự tôn trọng cấp trên . 44

2.5.3.2. Đánh giá của nhân viên về sự tự thể hiện của bản thân . 46

2.5.3.3. Đánh giá của nhân viên về sự quan tâm của cấp dưới . 48

2.5.3.4. Đánh giá của nhân viên về sự phản hồi thông tin của cấp dưới. 49

2.5.4. Đánh giá của nhân viên về văn hoáứng xử của cấp dưới với nhau.51

2.5.4.1. Đánh giá của nhân viên về sự chia sẻ kinh nghiệm . 51

2.5.4.2. Đánh giá của nhân viên về sự hoà thuận của nhóm làm việc . 52

2.5.4.3. Đánh giá của nhân viên về sự quan tâm của đồng nghiệp . 53

2.5.4.4. Đánh giá của nhân viên về tình bằng hữu với đồng nghiệp. 54

2.5.5. Đánh giá của nhân viên về văn hoáứng xử với công việc.56

2.5.5.1. Đánh giá của nhân viên về phong cách của bản thân . 56

2.5.5.2. Đánh giá của nhân viên về thái độ làm việc của bản thân . 58

2.5.5.3. Đánh giá của nhân viên về tinh thần học tập của bản thân . 59

2.5.5.4. Đánh giá của nhân viên về tính tự chịu trách nhiệm. 61

2.6. ĐÁNH GIÁ VỀ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY . 62

2.6.1. Đánh giá của nhân viên về mức độ hài lòng văn hoá ứng xử trong công ty. 62

2.6.1.1. Đánh giá của nhân viên về mức độ hài lòng môi trường làm việc của

Công ty . 63

2.6.1.2. Đánh giá của nhân viên về mức độ hài lòng với thái độ làm việc của

đồng nghiệp. 64

2.6.1.3. Đánh giá của nhân viên về mức độ hài lòng cách ứng xử của đồng nghiệp. 66

2.6.2. Đánh giá của nhân viên về mức độ nỗ lực để đạt được mục tiêu . 67

2.7. LƯỢNG HÓA MỐI QUAN HỆ GIỮA VĂN HÓA ỨNG XỬ NỘI BỘ VÀ

ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY . 68

2.7.1. Phân tích nhân tố. 68

2.7.2. Kiểm định giả thiết về hệ số tương quan tuyến tính r. 70

2.7.3. Phân tích hồi quy tương quan giữa động lực làm việc và văn hóa ứng xử nội bộ.71

2.7.3.1. Phân tích hồi quy giữa động lực làm việc và mức độ hài lòng của nhân viên . 71

2.7.3.2. Phân tích hồi quy giữa văn hóa ứng xử nội bộ và mức độ hài lòng củanhân viên . 72

2.7.3.3. Phân tích hồi quy giữa động lực làm việc của nhân viên và văn hóa ứng xửnội bộ . 74

2.8. KẾT LUẬN CHUNG VỀ VĂN HÓA ỨNG XỬ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP. 75

2.8.1. Ưu điểm. 75

2.8.2. Một số tồn tại . 77

Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VĂN HÓA ỨNG XỬ

NỘI BỘ DOANH NGHIỆP. 80

3.1. NHỮNG GIẢI PHÁP CHUNG NHẰM XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANHNGHIỆP.80

3.1.1. Hoàn thiện những cấu trúc hữu hình của Công ty . 80

3.1.2. Hoàn thiện những giá trị được tuyên bố của Công ty. 80

3.1.3. Hình thành những quan niệm chung của Công ty. 81

3.2. NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VĂN HÓA ỨNG XỬ NỘI

BỘ CỦA CÔNG TY.82

3.2.1. Giải pháp về nâng cao văn hóa ứng xử cấp trên với cấp trên . 82

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾxii

3.2.2. Giải pháp về nâng cao văn hóa ứng xử cấp trên với cấp dưới. 83

3.2.3. Giải pháp về nâng cao văn hóa ứng xử cấp dưới với cấp trên. 85

3.2.4. Giải pháp về nâng cao văn hóa ứng xử cấp dưới với nhau. 86

3.2.5. Giải pháp về nâng cao văn hóa ứng xử với công việc . 87

Phần III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 89

I. KẾT LUẬN. 89

II. KIẾN NGHỊ. 90

1. Đối với Công ty.90

2. Đối với Nhà nước.90

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY