Luận văn Tác động của tệ nạn xã hội tới sự phát triển kinh tế - xã hội ở Thanh Hoá

MỤC LỤC  Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: TỆ NẠN XÃ HỘI VÀ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA TỆ NẠN XÃ HỘI ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 7 1.1. Một số cơ sở lý luận chung về tệ nạn xã hội 7 1.2. Tác động của các loại hình tệ nạn xã hội chủ yếu 31 1.3. Vấn đề phòng chống tệ nạn xã hội ở Việt Nam 39 Chương 2: TÌNH HÌNH TỆ NẠN XÃ HỘI VÀ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở THANH HOÁ (GIAI ĐOẠN 2003 – 2007) 55 2.1. Khái quát tình hình tệ nạn xã hội ở Thanh Hoá giai đoạn 2003-2007 55 2.2. Tác động của tệ nạn xã hội đến phát triển kinh tế - xã hội ở Thanh Hóa 61 2.3. Vấn đề phòng, chống tệ nạn xã hội ở Thanh hoá 78 Chương 3: DỰ BÁO XU HƯỚNG TÁC ĐỘNG CỦA TỆ NẠN XÃ HỘI ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THANH HOÁ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA 89 3.1. Dự báo xu hướng biến đổi của tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá trong những năm tới 89 3.2. Một số giải pháp chủ yếu ngăn ngừa tác động của tệ nạn xã hội đến phát triển kinh tế - xã hội ở Thanh Hoá 97 KẾT LUẬN 108 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 111

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỆ NẠN XÃ HỘI VÀ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA TỆ NẠN XÃ HỘI ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 7

1.1. Một số cơ sở lý luận chung về tệ nạn xã hội 7

1.2. Tác động của các loại hình tệ nạn xã hội chủ yếu 31

1.3. Vấn đề phòng chống tệ nạn xã hội ở Việt Nam 39

Chương 2: TÌNH HÌNH TỆ NẠN XÃ HỘI VÀ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở THANH HOÁ (GIAI ĐOẠN 2003 – 2007) 55

2.1. Khái quát tình hình tệ nạn xã hội ở Thanh Hoá giai đoạn 2003-2007 55

2.2. Tác động của tệ nạn xã hội đến phát triển kinh tế - xã hội ở Thanh Hóa 61

2.3. Vấn đề phòng, chống tệ nạn xã hội ở Thanh hoá 78

Chương 3: DỰ BÁO XU HƯỚNG TÁC ĐỘNG CỦA TỆ NẠN XÃ HỘI ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THANH HOÁ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA 89

3.1. Dự báo xu hướng biến đổi của tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá trong những năm tới 89

3.2. Một số giải pháp chủ yếu ngăn ngừa tác động của tệ nạn xã hội đến phát triển kinh tế - xã hội ở Thanh Hoá 97

KẾT LUẬN 108

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 111

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY