Luận văn Sưu tầm, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học để hình thành và phát triển khái niệm axit – bazơ trong chƣơng trình hóa học vô cơ trung học phổ thông (nâng cao)

MỤC LỤCPHẦN I: MỞ ĐẦU . 11. Lý do chọn đề tài . 12. Khách thể nghiên cứu . 23. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 24. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu . 26. Phương pháp nghiên cứu . 37. Giả thuyết khoa học . 38. Đóng góp mới của đề tài . 4PHẦN II: NỘI DUNG . 5Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI . 51.1. Những cơ sở phương pháp luận của sự hình thành khái niệm hóa học . 51.1.1. Định nghĩa khái niệm [27] . 51.1.2. Cấu trúc của khái niệm [27] . 51.1.3. Cơ sở phương pháp luận hình thành khái niệm hoá học [27] . 61.1.4. Nguyên tắc hình thành khái niệm hoá học ở trường phổ thông [27] . 81.2. Các giai đoạn quan trọng của sự hình thành k hái niệm hoá học [27]. . 91.2.1. Sự hình thành khái niệm [27]. . 91.2.2. Sự phát triển khái niệm [27]. 121.2.3. Sự liên kết các khái niệm [27]. 131.3. Khái niệm axit-bazơ trong chương trình HHPT. . 131.3.1. Khái niệm axit – bazơ trong chương trình THCS (Thuyết nguyên tử, phân tử) . 131.3.2 Thuyết axit – bazơ của Areniuyt [12] . 161.3.3 Thuyết axit – bazơ của Bronstet và Lauri [12] . 171.3.5. Hằng số phân li axit và bazơ [12] . 241.3.6. Khái niệm về pH, pK và chất chỉ thị axit-bazơ :. 291.3.7. Dung dịch đệm [12]. . 321.3.8. Phản ứng axit-bazơ [12] . 351.4. Bài tập hoá học [8, 23]. 451.4.1. Khái niệm bài tập hoá học . 451.4.2. Ý nghĩa, tác dụng của bài tập hoá học trong dạy học hoá học. . 45KẾT LUẬN CHưƠNG I . 46Chương 2:XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HOÁ HỌC VỀ AXIT – BAZƠ TRONG CHưƠNG TRÌNH HOÁ HỌC VÔ CƠ THPT (NÂNG CAO) . 482.1. Phân tích sự hình thành và phát triển khái niệm axit – bazơ trong chương trình hóa học phổ thông . . 482.1.1 Sự hình thành khái niệm axit – bazơ ở cấp THCS . 482.1.2 Sự củng cố khái niệm axit – bazơ ở chương trình hóa học lớp 10 THPT . 522.1.3 Sự phát triển khái niệm axit – bazơ ở chương trình hóa học lớp 11 THPT. . 532.1.4 Sự phát triển và củng cố khái niệm axit – bazơ ở chương trình hóa học lớp 12 THPT. . 552.2. Cơ sở xây dựng và sắp xếp bài tập . 552.2.1 Căn cứ vào sự hình thành và phát triển khái niệm . 552.2.2 Căn cứ vào cấu trúc nội dung chương trình SGK THPT . 562.2.3 Căn cứ vào cơ sở phân loại bài tập hóa học . 562.3. Hệ thống bài tập hóa học. . 562.3.1 Bài tập hình thành khái niệm axit – bazơ . 562.3.2. Bài tập củng cố khái niệm axit-bazơ . 772.3.3. Bài tập mở rộng khái niệm axit-bazơ . 972.3.4. Bài tập tổng hợp khái niệm axit-bazơ . . 1162.4. Sử dụng hệ thống bài tập trong việc hình thành khái niệm axit-bazơ : . 1212.4.1. Sử dụng bài tập hoá học để hình thành khái niệm axit-bazơ : . 1212.4.2.Sử dụng bài tập hoá học để phát triển các khái niệm về axit-bazơ :. 1272.4.3. Sử dụng bài tập hóa học để ôn tập, hệ thống hóa nội dung của khái niệm axit – bazơ . 130GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM SỐ 3 . 131BÀI 5: LUYỆN TẬP AXIT – BAZƠ – MUỐI . 131KẾT LUẬN CHưƠNG II . 139Chương 3: THỰC NGHIỆM Sư PHẠM . 1413.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm . 1413.2. Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm . 1413.3. Tiến hành thực nghiệm sư phạm . 1413.3.1. Chọn đối tượng và địa bàn thực nghiệm sư phạm. . 1413.3.2. Phương pháp thực nghiệm sư phạm . 1423.4. Kết quả thực nghiệm sư phạm, phân tích, đánh giá . 1433.4.1. Xử lí kết quả thực nghiệm sư phạm . 1433.4.2. Lập bảng, biểu và vẽ đồ thị đường lũy tích. 1443.5. Phân tích kết quả thực nghiệm sư phạm . 159KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 161TÀI LIỆU THAM KHẢO . 163PHỤ LỤC

MỤC LỤC

PHẦN I: MỞ ĐẦU . 1

1. Lý do chọn đề tài . 1

2. Khách thể nghiên cứu . 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2

4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu . 2

6. Phương pháp nghiên cứu . 3

7. Giả thuyết khoa học . 3

8. Đóng góp mới của đề tài . 4

PHẦN II: NỘI DUNG . 5

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI . 5

1.1. Những cơ sở phương pháp luận của sự hình thành khái niệm hóa học . 5

1.1.1. Định nghĩa khái niệm [27] . 5

1.1.2. Cấu trúc của khái niệm [27] . 5

1.1.3. Cơ sở phương pháp luận hình thành khái niệm hoá học [27] . 6

1.1.4. Nguyên tắc hình thành khái niệm hoá học ở trường phổ thông [27] . 8

1.2. Các giai đoạn quan trọng của sự hình thành k hái niệm hoá học [27]. . 9

1.2.1. Sự hình thành khái niệm [27]. . 9

1.2.2. Sự phát triển khái niệm [27]. 12

1.2.3. Sự liên kết các khái niệm [27]. 13

1.3. Khái niệm axit-bazơ trong chương trình HHPT. . 13

1.3.1. Khái niệm axit – bazơ trong chương trình THCS (Thuyết nguyên tử, phân tử) . 13

1.3.2 Thuyết axit – bazơ của Areniuyt [12] . 16

1.3.3 Thuyết axit – bazơ của Bronstet và Lauri [12] . 17

1.3.5. Hằng số phân li axit và bazơ [12] . 24

1.3.6. Khái niệm về pH, pK và chất chỉ thị axit-bazơ :. 29

1.3.7. Dung dịch đệm [12]. . 32

1.3.8. Phản ứng axit-bazơ [12] . 35

1.4. Bài tập hoá học [8, 23]. 45

1.4.1. Khái niệm bài tập hoá học . 45

1.4.2. Ý nghĩa, tác dụng của bài tập hoá học trong dạy học hoá học. . 45

KẾT LUẬN CHưƠNG I . 46

Chương 2:XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HOÁ HỌC VỀ

AXIT – BAZƠ TRONG CHưƠNG TRÌNH HOÁ HỌC VÔ CƠ

THPT (NÂNG CAO) . 48

2.1. Phân tích sự hình thành và phát triển khái niệm axit – bazơ

trong chương trình hóa học phổ thông . . 48

2.1.1 Sự hình thành khái niệm axit – bazơ ở cấp THCS . 48

2.1.2 Sự củng cố khái niệm axit – bazơ ở chương trình hóa học lớp 10 THPT . 52

2.1.3 Sự phát triển khái niệm axit – bazơ ở chương trình hóa học lớp 11 THPT. . 53

2.1.4 Sự phát triển và củng cố khái niệm axit – bazơ ở chương trình hóa học lớp 12 THPT. . 55

2.2. Cơ sở xây dựng và sắp xếp bài tập . 55

2.2.1 Căn cứ vào sự hình thành và phát triển khái niệm . 55

2.2.2 Căn cứ vào cấu trúc nội dung chương trình SGK THPT . 56

2.2.3 Căn cứ vào cơ sở phân loại bài tập hóa học . 56

2.3. Hệ thống bài tập hóa học. . 56

2.3.1 Bài tập hình thành khái niệm axit – bazơ . 56

2.3.2. Bài tập củng cố khái niệm axit-bazơ . 77

2.3.3. Bài tập mở rộng khái niệm axit-bazơ . 97

2.3.4. Bài tập tổng hợp khái niệm axit-bazơ . . 116

2.4. Sử dụng hệ thống bài tập trong việc hình thành khái niệm axit-bazơ : . 121

2.4.1. Sử dụng bài tập hoá học để hình thành khái niệm axit-bazơ : . 121

2.4.2.Sử dụng bài tập hoá học để phát triển các khái niệm về axit-bazơ :. 127

2.4.3. Sử dụng bài tập hóa học để ôn tập, hệ thống hóa nội dung của khái

niệm axit – bazơ . 130

GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM SỐ 3 . 131

BÀI 5: LUYỆN TẬP AXIT – BAZƠ – MUỐI . 131

KẾT LUẬN CHưƠNG II . 139

Chương 3: THỰC NGHIỆM Sư PHẠM . 141

3.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm . 141

3.2. Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm . 141

3.3. Tiến hành thực nghiệm sư phạm . 141

3.3.1. Chọn đối tượng và địa bàn thực nghiệm sư phạm. . 141

3.3.2. Phương pháp thực nghiệm sư phạm . 142

3.4. Kết quả thực nghiệm sư phạm, phân tích, đánh giá . 143

3.4.1. Xử lí kết quả thực nghiệm sư phạm . 143

3.4.2. Lập bảng, biểu và vẽ đồ thị đường lũy tích. 144

3.5. Phân tích kết quả thực nghiệm sư phạm . 159

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 161

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 163

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY