Luận văn Sự hài lòng trong công việc của người lao động tại làng trẻ em SOS ở khu vực phía bắc Việt Nam

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . VI

DANH MỤC BẢNG .VII

DANH MỤC HÌNH.VIII

PHẦN MỞ ĐẦU. 1

1. Tính cấp thiết của đề tài. 1

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài. 2

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu. 4

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu. 5

5. Kết cấu luận văn. 5

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG

VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG TỔ CHỨC. 6

1.1. Khái niệm và tầm quan trọng của sự HL trong công việc. 6

1.1.1. Khái niệm về sự HL trong công việc . 6

1.1.2. Tầm quan trọng của sự HL trong công việc của NLĐ. 7

1.2. Một số lý thuyết nghiên cứu về sự HL trong công việc. 9

1.2.1. Lý thuyết Thứ bậc nhu cầu của Maslow (1943) . 9

1.2.2. Lý thuyết công bằng (Equity theory) . 11

1.2.3. Lý thuyết hai nhân tố (Two – factor theory) . 13

1.2.4. Mô hình đặc điểm Công việc (Job characterisTIcs model). 14

1.3. Các mô hình nghiên cứu về sự HL trong công việc . 16

1.3.1. Sử dụng chỉ số mô tả công việc (JDI) của Smith, Kendall và Hulin (1969). 16

1.3.2. Bảng hỏi mức độ HL Minnesota (Minnesota Satisfaction Questionaire -MSQ) . 17

1.3.3. Bảng khảo sát mức độ HL trong công việc (JSS). 18

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự HL trong công việc của NLĐ . 19

1.4.1. Nhóm nhân tố thuộc về tổ chức . 19III

1.4.2. Nhóm nhân tố mang tính cá nhân . 22

1.5. Kinh nghiệm tạo sự HL với công việc và bài học cho LTESOS ở KV

phía Bắc Việt Nam. 23

1.5.1. Kinh nghiệm tạo sự HL với công việc . 23

1.5.2. Bài học cho LTESOS ở KV phía Bắc Việt Nam. 24

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 26

2.1. Thiết kế nghiên cứu. 26

2.1.1.Quy trình nghiên cứu. 26

2.1.2. Xây dựng mô hình nghiên cứu và các giả thuyết. 28

2.2. Đo lường các biến . 32

2.3. Xây dựng bảng câu hỏi, cách thức thu thập thông tin. 34

2.4. Chọn mẫu. 35

2.4.1. Phương pháp chọn mẫu . 35

2.4.2. Kích thước mẫu . 36

2.5. Thống kê mô tả . 36

2.6. Kiểm định độ tin cậy thang đo nhân tố (hệ số Cronbach’s Alpha). 37

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA

NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI LÀNG TRẺ EM SOS Ở KHU VỰC PHÍA BẮC

VIỆT NAM. 40

3.1. Giới thiệu khái quát về LTESOS ở KV phía Bắc Việt Nam . 40

3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. 40

3.1.2. Giới thiệu sơ lược về các chương trình/dự án và tình hình hoạt động . 40

3.1.3. Cơ cấu tổ chức. 41

3.1. 4. Đặc điểm nguồn nhân lực . 43

3.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự HL trong công việc của

NLĐ tại LTESOS ở KV phía Bắc Việt Nam . 45

3.2.1. Tính chất công việc . 45IV

3.2.2. Điều kiện làm việc. 46

3.2.3. Tiền lương và phúc lợi. 48

3.2.4. Đào tạo và cơ hội thăng tiến . 53

3.2.5. Mối quan hệ với cấp trên . 56

3.2.6. Mối quan hệ với đồng nghiệp . 58

3.3. Thang đo các thành phần ảnh hưởng đến sự HL trong công việc của

NLĐ tại LTESOS ở KV phía Bắc Việt Nam . 59

3.3.1. Thang đo các thành phần ảnh hưởng đến sự HL trong công việc của

NLĐ tại LTESOS ở KV phía Bắc Việt Nam . 60

3.3.2. Thang đo sự HL chung đối với công việc của NLĐ tại LTESOS ở KV

phía Bắc Việt Nam . 61

3.4. Xây dựng mô hình hồi quy đa biến. 62

3.5. Kiểm định sự phù hợp của mô hình và giả thuyết H1, H2, H3, H4, H5. 64

3.6. Sự tác động khác biệt của đặc điểm cá nhân đến sự HL trong công

việc của NLĐ tại LTESOS ở KV phía Bắc Việt Nam. 67

3.6.1. Giới tính . 67

3.6.2. Độ tuổi . 67

3.6.3. Trình độ học vấn. 68

3.6.4. Thâm niên công tác tại đơn vị. 68

3.6.5. Thu nhập/tháng. 69

3.7. Đánh giá chung về sự HL trong công việc của NLĐ tại LTESOS ở

KV phía Bắc Việt Nam và các nhân tố ảnh hưởng. 70

3.7.1. Sự HL chung đối với công việc của NLĐ tại LTESOS ở KV phía Bắc

Việt Nam. 70

3.7.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự HL chung đối với công việc của NLĐ tại

LTESOS ở KV phía Bắc Việt Nam . 71V

CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG

VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI LÀNG TRẺ EM SOS Ở KHU

VỰC PHÍA BẮC VIỆT NAM. 75

4.1. Mục tiêu nâng cao sự HL trong công việc của NLĐ . 75

4.2. Một số giải pháp nâng cao sự HL trong công việc của NLĐ . 76

4.2.1. Nhóm giải pháp về tiền lương và phúc lợi . 76

4.2.2. Nhóm giải pháp về mối quan hệ với cấp trên. 79

4.2.3. Nhóm giải pháp về mối quan hệ với đồng nghiệp. 81

4.2.4. Nhóm giải pháp về điều kiện làm việc. 82

4.2.5. Nhóm giải pháp về chính sách đào tạo và cơ hội thăng tiến. 83

KẾT LUẬN. 86

KHUYẾN NGHỊ. 87

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 88

PHỤ LỤC. 90

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY