Luận văn Sự hài lòng đối với công việc và lòng trung thành của người lao động tại Hợp tác xã Xuân Long, Thành phố Huế

MỤC LỤC

Lời cam đoan. i

Lời cảm ơn . ii

Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế . iii

Danh mục các hình. iv

Danh mục các bảng .v

Mục lục. vi

PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU .1

1. Lý do chọn đề tài.1

2. Mục tiêu và đối tượng nghiên cứu .2

3 Phương pháp nghiên cứu.2

4. Ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu.3

5. Những hạn chế của đề tài .4

PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .5

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.5

1.1. Cơ sở lý luận .5

1.1.1. Sự hài lòng của người lao động đối với công việc.5

1.1.1.1. Khái niệm về sự hài lòng .5

1.1.1.2. Sự hài lòng trong công việc .5

1.1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc .5

1.1.1.4. Tác động của sự hài lòng đối với công việc đến kết quả làm việc của

nhân viên .16

1.1.2. Lòng trung thành của người lao động đối với tổ chức.18

1.1.2.1. Khái niệm về lòng trung thành của người lao động.18

1.1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của người lao động .20

1.1.3. Ảnh hưởng của sự hài lòng đối với công việc đến lòng trung thành của

người lao động.22

1.1.4. Đo lường sự hài lòng và lòng trung thành của người lao động.22

1.2. Cơ sở thực tiễn .24

CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SỰ HÀI LÒNG VỚI

CÔNG VIỆC VÀ LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

TẠI HTX XUÂN LONG .25

2.1. Giới thiệu về HTX Xuân Long, Thành phố Huế .25

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển .25

2.1.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại HTX Xuân Long .26

2.1.3. Tình hình lao động tại HTX Xuân Long qua ba năm 2008 – 2010 .27

2.1.4. Tình hình nguồn vốn và tài sản từ năm 2008 đến năm 2010.29

2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2008 đến năm 2010 .31

2.2. Một số chính sách của HTX Xuân Long đối với người lao động hiện nay. .32

2.2.1. Các chính sách về khuyến khích vật chất .32

2.2.2. Các chính sách khuyến khích về mặt tinh thần.35

2.3. Đánh giá sự hài lòng đối với công việc của người lao động tại

HTX Xuân Long .36

2.3.1. Kết cấu của số liệu điều tra bằng phương pháp phỏng vấn .36

2.3.2. Đánh giá sự hài lòng về các yếu tố vật chất.38

2.3.2.1. Chính sách phân phối thu nhập .41

2.3.2.2. Chính sách về phúc lợi và điều kiện làm việc.46

2.3.3. Đánh giá sự hài lòng đối với công việc về các yếu tố tinh thần .49

2.3.3.1 Hướng phát triển .53

2.3.3.2. Trách nhiệm công việc và quyền ra quyết định .55

2.3.3.3. Sự an toàn trong công việc.58

2.3.3.4. Sự công nhận và hỗ trợ của cấp trên đối với người lao động .60

2.3.3.5. Quan hệ tập thể và sự hào hứng trong công việc .62

2.3.3.6. Đặc quyền.63

2.3.4. Đánh giá chung về sự hài lòng đối với công việc của người lao động

tại HTX Xuân Long .64

2.4. Đánh giá lòng trung thành của người lao động tại HTX Xuân Long .68

2.4.1. Niềm tự hào đối với công việc và đơn vị công tác .71

2.4.2. Sự nỗ lực trong công việc và các hoạt động đối với đơn vị công tác .72

2.4.3. Sự khó khăn khi rời bỏ doanh nghiệp .74

2.4.4. Đánh giá chung về mức độ trung thành của người lao động đối với

HTX Xuân Long .75

2.5. Ảnh hưởng của sự hài lòng đối với công việc đến lòng trung thành của người

lao động.77

CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHẤP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI

CÔNG VIỆC VÀ LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

TẠI HTX XUÂN LONG .81

3.1. Các giải pháp nâng cao sự hài lòng đối với công việc.81

3.2. Giải pháp nâng cao lòng trung thành của người lao động .86

3.3. Một số giải pháp chung.87

PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.89

1. Kết luận .89

2. Kiến nghị.90

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.92

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY